Preskoči» na obsah

Termíny zasadnutí obecného zastupiteµstva

 Plán zasadnutí

Obecného zastupiteµstva v Adamovských Kochanovciach

v roku 2017

Obecné zastupiteµstvo v Adamovských Kochanovciach bude ma» plánované zasadnutia v  roku 2017:

 27. februára 2017  
/pondelok/
 24. apríla 2017/pondelok/ 
 26. júna 2017/pondelok/ 
 21. augusta 2017/pondelok/ 
 23. októbra 2017/pondelok/ 
 14. decembra 2017/ątvrtok/

Pozvánka na zasadnutie s programom, bude zverejnená najneskôr 3 dni pred jeho konaním alebo v prípade neplánovaného zasadnutia aspoň 24 hodín pred jeho uskutočnením, obvyklým spôsobom - vyvesením pozvánky na úradnej tabuli obecného úradu, vyhlásením v miestnom rozhlase a informáciou na webovej stránke obce.