Preskočiť na obsah

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Ponuka na prevod vlastníctva poľnoh. pozemku 16.08.2018
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce 26.06.2018
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva ppoľnohospodárskej pôdy 03.05.2018
Oznámenie o doručení 20.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o šetrení pobytu, resp. dedičov neznámeho vlastníka 14.03.2018
Verejná vyhláška - UR - Miestna komunikácia a chodník - Dužavina 09.03.2018
Zverejnenie ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku 21.02.2018
Predaj pozemku obce 09.02.2018
Verejná vyhláška - Prerušenie - Miestna komunikácia a chodník - Za kostolom 25.01.2018
Predaj pozemku obce 21.11.2017
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a chodník - Dužavina 19.10.2017
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a chodník - Za kostolom 19.10.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 20.09.2017
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a chodník Dúžavina I. etapa 16.08.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 18.07.2017
Verejná vyhláška - Chodník pri ceste III/06128, úsek 2 15.06.2017
Verejná vyhláška TN - Adamovské Kochanovce, NNK, NNV 07.06.2017
Zámena pozemkov so spoločnosťou AXOR ako prípad hodný osobitného zreteľa 05.05.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník pri ceste III/06128, úsek 2 02.05.2017
Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality Kurinov vrch do zoznamu území európskeho významu 25.04.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 20.02.2017
Prenájom priestorov kaderníctva 01.02.2017
Predaj pozemkov obce 01.02.2017
Obchodná verejná súťaž na predaj bytu 08.11.2016
Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na doplnenie návrhu 30.09.2016
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 08.07.2016
Oznámenie o začatí konania - verejná vyhláška 07.07.2016
Zverejnie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce 30.06.2016
Oznámenie o začatí konania - verejná vyhláška 29.06.2016
Oznámenie o doručení písomnosti 21.03.2016
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Adamovské Kochanovce do roku 2023 09.03.2016
Oznámenie o doručení písomnosti 25.02.2016
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Oznámenie o doručení písomnosti 10.02.2015
Verejná vyhláška - zrušenie prvostupňového rozhodnutia 31.07.2014
Verejná vyhláška - zrušenie prvostupňového rozhodnutia 31.07.2014
Verejná vyhláška - zrušenie prvostupňového rozhodnutia 31.07.2014
Verejná vyhláška - zrušenie prvostupňového rozhodnutia 24.07.2014
Oznámenie o doručení písomnosti 23.07.2014
Verejná vyhláška - zrušenie prvostupňového rozhodnutia 23.07.2014
Oznámenie o doručení písomnosti 16.06.2014
Územný plán obce Adamovské Kochanovce 28.03.2014
Dokumentácia k splaškovej kanalizácií Adamovské Kochanovce 26.03.2014
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania 17.03.2014
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania 17.03.2014
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania 17.03.2014
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania 17.03.2014
Oznámenie o doručení písomnosti 20.01.2014
Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu ÚPD obce Adamovské Kochanovce 22.11.2013
Prenájom nebytových priestorov obce 14.11.2013
Verejná vyhláška - návrh územného plánu obce Adamovské Kochanovce 07.11.2013
Územný plán obce Adamovské Kochanovce správa o hodnotení 13.09.2013
Verejná vyhláška - Oznámenie o verejnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obca Adamovské Kochanovce - koncept riešenie 09.09.2013
Zmeny a doplnky Územného plánu sidelného útvaru Chocholná-Velčice 13.08.2013
Oznámenie o zrušení pobytu 08.07.2013
Oznámenie o zrušení pobytu 03.07.2013
Oznámenie o doručení písomnosti 01.07.2013
Oznámenie o doručení písomnosti 01.07.2013
Oznámenie o doručení písomnosti 30.04.2013
Oznámenie o doručení písomnosti 11.04.2013
Prenájom nebytových priestorov obce 10.04.2013
Oznámenie o zrušení pobytu 25.03.2013
Programový rozpočet na roky 2013 -2015 15.12.2012
Oznámenie o začatí prerokovávania Územného plánu obce Adamovské Kochanovce, Zadanie 15.10.2012
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - miestna komunikácia a chodník HP 2. etapa 25.09.2012
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 05.09.2012
Verejná vyhláška - miestna komunikácia a chodník HP 2. etapa 28.06.2012
Záverečný účet obce za rok 2011 14.05.2012
Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2011 14.05.2012
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie - ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov I. a II. etapa 10.04.2012
Verejná vyhláška - Ďažďová kanalizácia 29.03.2012
Verejná vyhláška - rozhodnutie o využití územia - ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov 21.03.2012
Oznámenie o strategickom dokumente 12.03.2012
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania, ŽSR - I. a II. etapa 27.02.2012
Verejná vyhláška - Dažďová kanalizácia 20.02.2012
Územné rozhodnutie - ŽSR - Implementácia GSM-R do siete ŽSR 08.02.2012
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Adamovské Kochanovce 05.01.2012
Verejná vyhláška ku kolaudačnému rozhodnutiu "ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov I. a II. etapa" 02.01.2012
VZN obce Adamovské Kochanovce č.7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce - schválené 16.12.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 6/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce - schválené 16.12.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce-schválené 16.12.2011
Oznámenie o začatí územného konania o využití územia a upustenie od ústneho pojednávania Ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.u. Veľké Bierovce v lokalite Pod Prúdmi 06.12.2011
Oznámenie o začatí územn. konia..."Implementácia GSM-R do siete ŽSR úsek Bratislava -Žilina - Čadca - štát. hranica SR/ČR" 29.11.2011
Oznámenie o začatí kolaudačn.konania...na časť stavby dráhy "ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto n/V.-Púchov, v žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., I. aII. etapa", úseku Nové Mesto n/V. - Zlatovce 29.11.2011
Rozpočet obce Adamovské Kochanovce na roky 2012 - 2014 (návrh) 29.11.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 29.11.2011
ROZHODNUTIE -Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Bytové domy"Horné Políčko"" Adamovské Kochanovce (november 2011) 22.11.2011
ROZHODNUTIE -Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Bytová zástavba a technická infraštruktúra "Horné Políčko" -3. etapa (november 2011) 22.11.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2011" Požiarny poriadok obce" - schválené 19.11.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č.7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce - návrh 16.11.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 6/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce - návrh 09.11.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2011" Požiarny poriadok obce" návrh 04.11.2011
Rozhodnutie o prerušení konania a výzva na doplnenie návrhu "Bytová zástavba a techn. infraštr. Horné Políčko -3.etapa 24.10.2011
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 04.10.2011
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 odst. 4 zák. č. 50/1976 Zb. - verejná vyhláška + Príloha: Situácia širších vzťahov III. etapa 01.09.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2011 o nakladaní s odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi, ktoré vznikli na území obce - schválené 26.08.2011
Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na doplnenie návrhu "Bytové domy "Horné políčko" Adamovské Kochanovce 23.08.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2011 o nakladaní s odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi, ktoré vznikli na území obce - návrh 13.07.2011
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania " Bytové domy Horné Políčko" /jún 2011/ 15.06.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Adamovské Kochanovce 08.06.2011
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "Náhrada vzdušného vedenia 22 kV č. 295 káblovým v zemi 04.06.2011
Príloha k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2010 - Hodnotenie programového rozpočtu obce Adamovské Kochanovce na r. 2010 01.06.2011
Záverečný účet obce za rok 2010 - návrh 01.06.2011
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 31.05.2011
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 10.05.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č.3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Adamovské Kochanovce - návrh 04.05.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č.2/2011o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Adamovské Kochanovce - schválené 04.05.2011
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 04.05.2011
Rozhodnutie-Logistický park Sihoť Chocholná -Velčice (apríl 2011) 26.04.2011
Predaj majetku obce priamym predajom (budova Sýpky s pozemkom) 29.03.2011
VZN č.2/2011o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Adamovské Kochanovce - návrh 25.03.2011
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce 10.03.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č.1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce 01.03.2011
NDS-Odvolanie proti rozhodnutiu č. SU-29/10-002 zo dňa 29.11.2010 vydaným obcou Chocholná-Velčice 27.12.2010
Verejná vyhláška- Upovedomenie o podanom odvolaní ("Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice") 27.12.2010
Všeobecne záväzne nariadenie Obce Adamovské Kochanovce č. 4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce - návrh 15.12.2010
Rozpočet obce Adamovské Kochanovce na roky 2011 - 2013 (návrh) 09.12.2010
Oznámenie o začatí konania o určení ochranných pásiem a upustení od ústneho konania 30.11.2010
Rozhodbutie o zmene - Žiadosť o predĺženie platnosti právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby SÚ-15/08-009 na stavbu"Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice" 30.11.2010
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach 13.10.2010
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Adamovských Kochanovciach 13.10.2010
Oznámenie o začatí stavebného konania..."Bytová zástavba a techn. infraštruktúra Horné Políčko" 30.09.2010
Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávy obce 28.09.2010
VZN obce Adamovské Kochanovce č.3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda - schválené 24.09.2010
VZN obce Adamovské Kochanovce č.3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda - návrh 24.08.2010
Štatút obce Adamovské Kochanovce - návrh 24.08.2010
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE "Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné Políčko (28.6.2010) 29.06.2010
VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce - schválené 17.06.2010
Verejná vyhláška ROZHODNUTIE-Ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov ROZVADZE-"VEĽKÁ SIHOŤ" 17.06.2010
VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce - návrh 25.05.2010
Verejná vyhláška "Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné Políčko" (máj 2010) 20.05.2010
Situácia širších vzťahov 2 - príloha situačného výkresu k dokumentácii Horné Políčko (k Rozhodnutiu máj 2010) 20.05.2010
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania "Ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov ROZVADZE - VEĽKÁ SIHOŤ 05.05.2010
VZN obce Adamovské Kochanovce 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce - schválené 07.04.2010
VZN obce Adamovské Kochanovce 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce - návrh 03.03.2010
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy Adamovské Kochanovce 26.02.2010
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy Adamovské Kochanovce 11.01.2010
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2009 o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom -schválené 18.12.2009
VZN obce Adamovské Kochanovce č.5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 18.12.2009
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb. odpady na území obce Adamovské Kochanovce 18.12.2009
VZN obce Adamovské Kochanovce č.7/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce 18.12.2009
Rozhodnutie-Verejná vyhláška ÚPD Horné políčko -december 2009 18.12.2009
Doplnok č.1/2009 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce - návrh 27.11.2009
Doplnok č. 1/2009 k VZN č.3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni - návrh 27.11.2009
Doplnok č.1/2009 k VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov - návrh 27.11.2009
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2009 o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom - návrh 27.11.2009
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb - schválená 20.11.2009
Oznam o predaji parcely 04.11.2009
Adamovské Kochanovce - Horné políčko - Komplexný urbanistický plán, október 2009 30.10.2009
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania...(október) 30.10.2009
OZNAM o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia nových volieb do orgánov samosprávy 23.10.2009
Návrh - VZN obce Adamovské Kochanovce č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb 17.10.2009
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania...( Územno-plánovacia dokumentácia Horné Políčko, Adamovské Kochanovce-september 01.10.2009