Preskočiť na obsah

Plánované zasadnutie OZ

Obec Adamovské Kochanovce

tel:032/ 64 903 25, mail: obec@adamovskekochanovce.sk

                                                                                            Dátum 16.6.2020

Pozvánka

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach, ktoré sa uskutoční dňa:

22. 6. 2020 /pondelok/ o 17,30 hod.

v klube kultúrneho domu

Program:         1. Otvorenie

         2. Kontrola uznesení

         3. Správa o finančnej situácii OcÚ

                      4. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019

                      5. Správa hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce

                          za rok 2019

                      6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019

                      7. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020

                      8. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020

         9. Rôzne  

        10. Diskusia

        11. Záver                               

 

                                                                                      Ing. Michal Križan

                                                                                           starosta obce