Preskočiť na obsah

Hippokrates - správa o hospodárení za r. 2006 a návrh rozpočtu na r. 2007

Dátum: 22.02.2007
Stav: platný

 

Hippokrates, záujmové združenie právnických osôb, Melčice-Lieskové

 

Záujmové združenie právnických osôb Hippokrates so sídlom v Melčiciach-Lieskovom je nezisková organizácia, ktorú v roku 1995 založili obce a roľnícke družstvá.

Predmetom činnosti združenia bola rekonštrukcia budovy a následné zabezpečenie prevádzky zdravotného strediska v obci Melčice-Lieskové.

Členmi združenia sú obce Štvrtok, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Adamovské Kochanovce a Chocholná-Velčice. Ďalej sú členmi združenia Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice a Poľnohospodárske družstvo Melčice-Lieskové.

Činnosť združenia riadi rada združenia, ktorú tvoria štatutárni zástupcovia členov združenia (starostovia obcí a predsedovia družstiev). Predsedom rady združenia je vždy starosta obce Melčice-Lieskové (ing. Ľudmila Nechutná). Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie združenia, ktorého členmi sú poslanci zastupiteľstiev členských obcí a predstavenstiev poľnohospodárskych družstiev. Dohľad nad majetkom a hospodárením vykonáva revízna komisia, ktorú tvoria hlavní kontrolóri  členských obcí a poľnohospodárskych družstiev.

Hlavným majetkom združenia je budova zdravotného strediska v Melčiciach-Lieskovom. Združenie ju udržiava a prevádzkuje za účelom prenajímania lekárom, ktorí v regióne poskytujú svojim pacientom zdravotnícke služby. 

 

HOSPODÁRENIE ZA ROK 2006

PRÍJMY ZA ROK 2006

273 361,86

 

VÝDAVKY ZA ROK 2006

271 038,46

- nájom a záloha na energie

273 258,00

 

v tom:

 

- úroky

       103,86

 

odpisy

  10 018,00

Príjmy spolu:

273 361,86

 

mzdy a odvody

  53 781,00

 

 

 

aktualiz.programu PC

    4 022,00

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

+  2 323,40

 

dvojdresy

    4 040,00

príjmy

273 361,86

 

el. energia

  18 704,00

výdavky

271 038,46

 

smeti

    3 000,00

Zisk

+  2 323,40

 

voda

    3 154,40

- daň z úrokov

            5,00

 

farba - maľovanie

    4 249,00 

 

 

 

zámok

       310,00

POKLADŇA

 

 

predlžovačka

       109,00

Stav k 1.1.2006

    7 477,00

 

revízia plyn. kotla

    1 200,00

obraty v príjmoch

  67 855,00

 

plyn

126 919,06

obraty vo výdavkoch

  68 903,00

 

strecha kotolňa

  36 041,00

Zostatok k 31.12.2006

    6 429,00

 

termostat

    1 092,50

 

 

 

poštovné

         50,00

Bežný účet v banke r. 2006

 

 

farba -  tlačiareň

       764,00

Zostatok k 1.1.2006

  61 956,71

 

strava združenie

       543,00

obraty v príjmoch

247 506,86

 

kanc. potreby

       854,50

obraty vo výdavkoch

234 122,46

 

bankové poplatky

    2 187,00

Zostatok k 31.12.2006

  75 341,11

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVAZKY  k  31.12.2006

 

 

POHĹADÁVKY  k  31.12.2006

 

OÚ Melčice-Lieskové strecha kotolňa

100 000,00

 

- žiadne

 

zamestnanci - odvody do fondov

       546,00

 

 

 

zamestnanci DZČ

       250,00

 

 

 

zamestnanci výplata

    1 000,00

 

 

 

NÁVRH  ROZPOČTU  NA ROK 2007

PRÍJMY

191 000,00

 

VÝDAVKY

191 000,00

- nájomné

  66 500,00

 

- smeti

    2 500,00

- zálohy el. energie

104 000,00

 

- mzdy a odvody

  43 500,00

- za kúrenie a služby

  20 400,00

 

- aktualiz. Progr. PC

    5 000,00

- úroky

       100,00

 

- bankové poplatky

    2 500,00

Príjmy spolu:

191 000,00

 

- strecha kotolňa

  33 500,00

 

 

 

- energie

104 000,00

 

 

 

Výdavky spolu:

191 000,00

 

DHIM:              

-   zubná ambulancia - odpredané v roku 2005

-   kotol ÚK - zaradený do používania, odpísaný

-   EKG prenosný - zaradený do používania, odpis 2006 posunutý, vstupná cena 59 980,00, zostat. cena 44 547,00

-   defibrilátor - zaradený do používania, vstupná cena  59 990,00, zostatková cena 34 527,00