Preskočiť na obsah

Všeobecne- záväzné nariadenia obce (VZN)

Názov Stav
VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v obci Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 2/2019, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o výške úhrady v ŠJ účinný
VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN č. 4/2016 a č. 3/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ účinný
VZN č. 7/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 6/2018, ktorým sa ruší VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2011 "Požiarny poriadok obce" účinný
VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 4/2018,Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste účinný
VZN 3/2018, ktorým sa mení VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Adamovské Kochanovce. účinný
VZN 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 1/2018, ktorým sa mení VZN č. 3/2008o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni účinný
VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 4-2017 miestne dane a miestny poplatok za KO a DSO účinný
VZN č. 3 2017 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 a č. 4/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni účinný
VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o uplatňovaní cien – platieb za niektoré služby a nájom účinný
VZN č. 1/2017, ktorým sa mení VZN č. 4/2016 a o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni účinný
VZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 a č. 5/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ účinný
VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012, č. 4/2014 a č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Adamovské Kochanovce zrušené
VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzkku a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce zrušené
VZN č 5/2015 č. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad zrušené
VZN č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, biologicky rozložiteľnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností účinný
VZN č. 1/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb účinný
VZN č. 3/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce zrušené
VZN č. 1/2015 o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom účinný
VZN č. 5/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce zrušené
VZN č 4/2014 č. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad zrušené
VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 2/2014 Územný plán obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce zrušené
VZN č 4/2013 č. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad zrušené
VZN č 3/2013 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií účinný
VZN č. 2/2013 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2011 účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 1/2013 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie malými zdrojmi znečisťovania účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Obce Adamovské Kochanovce účinný
Dodatok k štatútu obce účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 1/2012, ktoré ruší VZN č. 1/2000 o chove zvierat účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č.7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN č. 6/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2011o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území obce účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Adamovské Kochanovce účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č.2/2011o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č.3/2010 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č.5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2009 o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č.3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v obci Adamovské Kochanovce účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 2/2009, ktorými sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č. l/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebným odpadmi a elektroodpadmi, ktoré vznikli na území obce zrušené
VZN obce Adamovské Kochanovce č.5/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č.4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č.3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni účinný
VZN obce Adamovské Kochanovce č.2/2008 o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom zrušené
VZN obce Adamovské Kochanovce č.1/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce na cintoríne č.1 Adamovce-Malé Bierovce a cintoríne č.2 Kochanovce zrušené
Doplnok č.1 k VZN č. 1/2004 o miestnych daniach... zrušené
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 1/2004 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce zrušené
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 2/2003 o uplatňovaní cien platieb za niektoré služby a nájom zrušené
Príloha č. 2 k VZN č. 2/2001 o zbere, preprave.... zrušené
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Adamovské Kochanovce zrušené
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 2/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a miestnych poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie KO zrušené
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 1/2000 o chove zvierat zrušené
VZN obce Adamovské Kochanovce, ktorým sa schvaľuje územný plán obce platný
VZN 1/1992 o cintorínskom poriadku obce Adamovské Kochanovce zrušené