Preskočiť na obsah

Zlúčenie obcí Adamovce-Malé Bierovce a Kochanovce

Súbor na stiahnutie: Zlúčenie obcí Adamovce-Malé Bierovce a Kochanovce

     Koncom päťdesiatych rokov začalo na základe uznesení vtedajšej strany KSČ a vlády ČSR, zlučovanie malých obcí a Jednotných roľníckych družstiev (JRD), do väčších celkov. Potreba zlučovania bola zdôvodňovaná lepším hospodárením a prosperovaním väčších celkov JRD i obcí.

  • 18. december 1959 - o zlúčení obce Adamovce-Malé Bierovce s obcou Kochanovce rokovali vtedajšie Miestne národné výbory (MNV) koncom roku 1959. Na zasadnutí MNV v Adamovciach, bolo zlúčenie obcí jediným bodom programu. Prijaté bolo rozhodnutie, že pri spoločnom zasadnutí s MNV Kochanovce, budú za zlúčenie.
  • 28. december 1959 - na spoločnom mimoriadnom zasadnutí oboch MNV, ktorého vedením bol poverený predseda MNV Adamovce Ján Pavlík, sa obidvaja predsedovia MNV vyslovili za zlúčenie obcí. Na záver bolo prijaté nasledujúce uznesenie: „MNV Adamovce - Kochanovce na spoločnom zasadnutí za prítomnosti čl. MNV uvedených v zápisnici sa jednohlasne uznieslo za zlúčenie oboch obcí v jednu".

         - Prítomní za MNV Adamovce: Pavlík Ján, Horňák Anton, Bušová Anna, Jastrabík Ján, Machaj Jozef, Líška Ondrej, Filipová Anna, Zaťková Pavla, Zongor Ján, Horňák Ján a Krecháč Adam. Za DO KSS Žažo Jozef.

         - Prítomní za MNV Kochanovce: Pavlík Ondrej, Gajdoštín Ján, Hajník Ján, Bojková Zinaida, Horňáková Pavla, Gajdoštinová E., Apolen Štefan, Križan, Plesnivý Ondrej, Horňák Ján. Za DO KSS čl. VMNV Ján Horňák, za OV KSS Bočák a Chlapík, za ONV Peter, Barták, Samák.

  • 13. január 1960 - návrh názvu obce po zlúčení obcí Adamovce a Kochanovce, bol hlavným bodom programu ďalšieho spoločného zasadnutia členov oboch MNV. Podľa zápisnice, na základe priania občanov ako jednej i druhej obce, padol návrh na názov Adamovské Kochanovce a keďže viac vhodných návrhov nebolo, aklamačným hlasovaním bol jednomyseľne prijatý podaný návrh.

  • Na svojom zasadnutí rada ONV v Trenčíne schválila zlúčenie obcí Adamovce-Kochanovce  a Velčice-Chocholná:.

          U z n e s e n i e  číslo 29/1960 - Rada ONV súhlasí so zlúčením obcí Kochanovce-Adamovce s názvom Adamovské  Kochanovce a obcí Velčice-Chocholná s názvom Chocholná-Velčice a doporučuje zasadnutiu ONV v Trenčíne k schváleniu. Zabezp. S. Porubský.

  • Zlúčenie bolo schválené radou MNV a ONV s účinnosťou od 1.7.1960

 

     Obidve družstvá -JRD Adamovce a JRD Kochanovce, boli zlúčené v marci 1960. Prvým predsedom zlúčeného družstva sa stal Ján Mesároš z Ivanoviec a účtovníkmi Jozef Sukup a Ján Krecháč. Výmera spoločnej poľnohospodárskej pôdy bola 560 ha, z toho ornej 430 ha. Počet záhumienok 92.

Niekoľko štatistických údajov pri vzniku obce:

Názov obce :             Adamovské Kochanovce

Spôsob vzniku:          zlúčenie obcí Adamovce a Kochanovce

Výmera v ha :            Adamovce      457,97 ha

                                Kochanovce    456,47 ha

Počet obyvateľov:       Adamovce       509         

                                Kochanovce     403