Preskočiť na obsah

Komisie zriadilo obecné zastupiteľstvo ako svoje stálé poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia výstavby a územného plánovania

Vyjadruje sa a zaujíma stanovisko k:

 • príprava návrhov stavebných akcií
 • poradenská činnosť pri akejkoľvek výstavbe v obci


Komisia kultúry a športu

Vyjadruje sa a zaujíma stanovisko k:

 • plánovanie kultúrnych a športových podujatí
 • príprava kultúrnych a športových podujatí
 • organizovvanie kultúrnych a športových podujatí
 • pomoc pri akciách ZPOZ-u

 

Komisia finančná

Vyjadruje sa a zaujíma stanovisko k:

 • príprava návrhu rozpočtov a rozpočtových opatrení
 • návrhy na zvýšenie/zníženie príjmov a výdavkov

 

Komisia sociálna

Vyjadruje sa a zaujíma stanovisko k:

 • organizovanie seminárov, prednášok
 • poradenská činnosť v sociálnej oblasti
 • výkon dohľadu v sociálnej oblasti


Komisia pre ochranu verejného záujmu

Osobitná komisia pri obecnom zastupiteľstve, vytvorená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Úlohou komisie je najmä:

 • výkon kontroly a predkladania správ vyplývajúceho z platnej legislatívy

 

 

 • Zloženie komisie výstavby, územného plánovania
  • Pavlíková Mária, Ing., predsedníčka
  • Juraj Švikruha, podpredseda
  • Marek Stec, člen
 • Zloženie komisie kultúry a športu
  • Martin Čičo, predseda
  • Juraj Švikruha, podpredseda
  • Vidová Jana, členka
  • Ing. Mária Pavlíková, členka
  • Zuzana Barišová, členka
  • Ján Vido, člen
  • Katarína Kuchtová, členka
 • Zloženie komisie finančnej
  • Ing. Martin Tomka, predseda
  • JUDr. Renáta Jánska, podpredsedníčka
  • Vladimír Dvořák, člen
 • Zloženie komisie mandátovej a volebnej
  • Juraj Švikruha, predseda
  • Ján Vido, člen
  • Martin Čičo, člen
 • Zloženie komisie na ochranu verejného záujmu
  • JUDr. Renáta Jánska, predsedníčka
  • Ing. Martin Tomka, podpredseda
  • Juraj Švikruha, člen