Preskočiť na obsah

Starosta

Starosta obce Ing. Michal Križan

Dátum narodenia: 23.10.1981

Bydlisko: Adamovské Kochanovce 

Vzdelanie : vysokoškolské

Doterajšie zamestnanie:

 

1/2004 - 2010

- poradca pre finančné plánovanie - ING Životná poisťovňa

2/2005 - 3/2008

- HR senior konzultant - školiteľ v oblasti kolektívneho investovania

4/2008 - 12/2009

- riaditeľ pobočky ING Životná poisťovňa Považská Bystrica

3/2009 – 1/2010

- zástupca starostu obce poverený zastupovaním starostu obecným zastupiteľstvom

1/2010 – dnes

- starosta obce

   Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starostu zastupuje zástupca starostu. 

Starosta:

  • je štatutárnym orgánom obce,
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.