Preskočiť na obsah

Kompostovanie- prednáška

Prednáška o kompostovaní
biologického odpadu v domácnostiach sa konala vo štvrtok 22.novembra v sále KD. Asi 60 občanov si prišlo vypočuť návod ako čo najlepšie zužitkovať bioodpad tak, aby nekončil na skládkach, ale ako kompost vylepšujúci naše záhrady.
V úvodnom slove starosta obce oboznámil občanov s úspešnou iniciatívou mikroregiónu Bošáčka, ktorého je naša obec členom, zakúpiť kompostéry pre domácnosti. Celková dotácia na projekt bola 200 000€, z ktorých náš mikroregión získal 199 000€. Kompostovanie biologického odpadu by mohlo pomôcť znížiť množstvo odpadu vyvážaného na skládky, pretože sme v EÚ na jednom z popredným miest v skládkovaní odpadov a v zakladaní nelegálnych skládok, čo viedlo vládu SR k tomu, aby zvýšila poplatky za tonu odpadu uloženého na skládku z dnešných 5€ na 33€ v r.2021. Výška poplatku však bude závisieť od množstva recyklovaného odpadu a pri recyklovaní nad 60% komunálneho odpadu by sa poplatok za skládkovanie nevytriedeného odpadu mohol znížiť na 18 € za tonu, čím by obce poplatky pre občanov nemuseli drasticky zvyšovať. Z toho dôvodu apeloval starosta na prítomných občanov, aby v čo najväčšej možnej miere odpad triedili na recykláciu a bioodpad kompostovali.
Od prednášajúceho Branislava Moňoka z občianskeho združenia Priatelia Zeme sme sa dozvedeli, že priemerné množstvo odpadu na jedného obyvateľa v SR v r.2017 bolo 391kg, v našej obci to bolo 290 kg, z čoho sme 88kg, teda 30,5% dokázali recyklovať, ostatných 202 kg bolo uložených na skládky. Pri skúmaní, z čoho sa skládkovaný odpad skladá sa zistilo, že často krát až 50% komunálneho odpadu tvorí bioodpad, ktorý je možné recyklovať kompostovaním a vzniknutý kompost využiť na zlepšenie kvality a vodozádržnosti pôdy. Ďalej sme sa od neho dozvedeli, že :
 okrem odrezkov z tuje sa dá kompostovať všetok bioodpad zo záhrad a z kuchyne, dokonca aj orechové lístie či škrupiny a kôstky z ovocia
 nezrelé ovocie je pred kompostovaní vhodné nasekať na drobnejšie kusy (napr. rýľom)
 najkvalitnejší kompost je vyrobený a spotrebovaný do 1 roka
 výkaly zo psov či mačiek nepatria do kompostu určeného na použitie v zeleninovej záhrade či na trávnik, ale iba na okrasné kríky
 odpad ukladaný do kompostéra nie je vhodné ukladať po vrstvách, ale miešať zelené časti so suchými časťami (napr. čerstvo pokosenú trávu so štiepkou zo stromov alebo suchým lístím)
 kompost počas priebehu kompostovania nemá byť ani suchý ani premočený, nesmie zapáchať hnilobou a musí v ňom byť množstvo dážďoviek
 burinu pred kompostovaním je vhodné skvasiť, aby sa zabránilo opätovnému vzklíčeniu semien buriny.
Po týchto informáciách prednášajúci predstavil kompostér, ktorý prítomní občania dostanú zadarmo do svojich domácností, vysvetlil ako kompostér zložiť a kde ho umiestniť. Upozornil občanov, že kompostéry sú dotované z eurofondov, preto po dobu piatich rokov môžu byť kontrolované, či stoja na pozemku občana, ktorý ho dostal a či je využívaný na kompostovanie a musia mať na sebe nálepku EÚ. Na koniec dostali priestor na svoje otázky aj prítomní občania.
Mgr. Ema Michalcová, kronikárka
Článok je súčasťou zápisu do obecnej kroniky za rok 2018

Fotogaléria