Preskočiť na obsah

Oslavy 50. výročia zlúčenia obcí a otvorenie Centra športových aktivít

 

Oslavy 50. výročia zlúčenia obcí Adamovce - Malé Bierovce a Kochanovce a otvorenie novovybudovaného „Centra športových aktivít".

 

       Čas je neúprosný, nedá sa zastaviť, jeho hodiny predstavujú neustály kolobeh života.

       Minulosť s prítomnosťou sme spojili do jedného celku a dňa 9. októbra 2010 v slávnostnom programe oslávili 50. výročie zlúčenia obcí Adamovce - Malé Bierovce a Kochanovce a otvorenie novovybudovaného „Centra športových aktivít".

       Slávnostný program venovaný občanom Adamovských Kochanoviec pod názvom „Pozdrav našej obci" sa začal o 1300 hod. v priestoroch Centra športových aktivít, spevom ženskej speváckej skupiny z obce. Veršami básne „Je taký kraj..." pozdravila svoju rodnú obec predsedníčka ZPOZu Jana Vidová.           

       Prítomných privítala Viera Slivová, ktorá celý slávnostný program moderovala. Vo svojich slovách sa pozastavila pri troch časových pásmach -  minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Minulosť a jej poznanie je bohatým žriedlom každého z nás a mali by sme si z nej brať poučenie pre prítomnosť a najmä budúcnosť.

       Po nej sa mikrofónu ujal starosta obce Ing. Michal Križan. Vo svojom príhovore sa vrátil do roku 1960, keď vtedajšia vláda pre lepšiu prosperitu obcí a JRD nariadila zlučovanie do väčších celkov. Dňa 13.1.1960 bolo jednohlasne na MNV Adamoviec a Kochanoviec schválené zlúčenie obcí. Pri určení názvu obce však panovalo veľké napätie a obyvatelia sa nevedeli dohodnúť. Túto situáciu vyriešil až evanjelický učiteľ Andrej Liška, ktorý vymyslel názov Adamovské Kochanovce. V čase zlúčenia mala obec Adamovce - Malé Bierovce výmeru katastrálneho územia 457 ha a 509 obyvateľov, obec Kochanovce mala výmeru katastrálneho územia 456 ha a 403 obyvateľov.  V čase zlúčenia boli v obci dva kostoly - katolícky a evanjelícky, tri obchody, z toho jeden malý v Adamovciach, pálenica, materská škola, zlúčené poľnohospodárske družstvo, Domov dôchodcov v kaštieli v Malých Bierovciach a budovy katolíckej a evanjelickej školy. Prvým predsedom MNV obce Adamovské Kochanovce sa stal pán Ján Pavlík, ktorý v tejto funkcii pracoval v obci Adamovce. Bola to funkcia čestná a vykonával ju zo svojho domu. Od zlúčenia prešla obec výraznými zmenami. Vybudovali sa asfaltové povrchy na všetky komunikácie v obci, dvojnásobne sa rozšírila výstavba nových rodinných domov, vybudoval sa verejný vodovod, obec sa celá plynofikovala a v ulici Malé Bierovce sa vybudovala kanalizácia. Vybudoval sa nový dom smútku a budova materskej školy. Svoj príhovor ukončil slovami - „verím, že  rast životnej úrovne bude aj naďalej pokračovať a občania budú so životom v obci spokojní" a myšlienkou „Minulosť je istá, pretože sa na nej nedá nič zmeniť, ale na budúcnosti je najkrajšie práve to, že si ju môžeme tvoriť sami".

        V kultúrnom bloku vystúpili - Veronika Láslopová s básňou k rodným koreňom, DFS Vretienko so svojim folklórnym programom, ženská spevácka skupina a žiačky ZŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové s tanečným vystúpením.

        V druhej časti programu sme sa z minulosti presunuli do prítomnosti a pred prestrihnutím pásky a daním do užívania „Centra športových aktivít"  starosta obce poďakoval všetkým, ktorí prispeli k jeho vybudovaniu.  Realizácia celého projektu sa dala uskutočniť len vďaka podpore Európskej únie realizovanej prostredníctvom opatrenia 341. Celková podpora, ktorú sme získali z eurofondov bola vo výške 193 680 €. Všetkým užívateľom poprial veľa krásnych športových zážitkov.

        Po prestrihnutí pásky, ihriská posvätil katolícky farár Jozef Sudor, Mgr., Ing. a občanom sa prihovoril evanjelický farár Mgr. Ján Ochodnický. „Dotkli sme sa minulosti, teraz sme v prítomnosti a myslíme na budúcnosť života v našej obci" -  to boli záverečné slová Viery Slivovej,  ktorými ukončila slávnostný program osláv a pozvala všetkých na futbalový zápas starí - mladí a tiež volejbalový zápas zmiešaných družstiev starí - mladí.

        K príjemnému sobotnému popoludniu prispelo aj krásne slnečné počasie, chutné koláčiky , ktoré napiekli ženy z obce, vynikajúci guláš, čapované pivko, a tiež nafukovací hrad, ktorý sponzoroval starosta obce, a v ktorom sa deti dokonale vyšantili.

        Sprievodným podujatím osláv bola výstava „Z  truhlíc starých materí", ktorá sa v sobotu a nedeľu konala v sále kultúrneho domu. V pondelok si výstavu prezreli aj s odborným výkladom Emílie Kontrovej, Jarmily Šebánovej a Pavlíny Solníkovej žiaci zo ZŠ Melčice - Lieskové, MŠ Adamovské Kochanovce a obyvatelia DSS v Adamovských Kochanovciach.

        V nedeľu popoludní sa v klube kultúrneho domu stretli deti z obce na kvíze „Poznáš svoju obec?", ktorý sme spestrili maľovaním na tvár.

_________

Výsledky:

Futbalový zápas starí - mladí             14:7

Volejbalový zápas starí - mladí           2:1

V kvíze „Poznáš svoju obec?" najviac bodov získala Natália Regnerová, po nej nasledovala Dominika Letková a tretia v poradí bola Simonka Kováčová.

 

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomuto vydarenému podujatiu.

Menovite:

-  Trenčianskemu osvetovému stredisku, pracovníčkam Ľubici Juríčkovej a Viere Slivovej za metodickú pomoc pri príprave a moderovaní celého programu,

-   pri príprave a realizácii programu kultúrnej komisii, Emílii Križkovej, predsedníčkam JDS a ÚŽS,

-   pri príprave areálu osláv Rastislavovi Križanovi, Jánovi Vidovi, Petrovi Capákovi, Jaroslavovi Šikudovi, Alexandrovi Láslopovi, Pavlovi Baďurovi ml., Michalovi Pavlíkovi, Branislavovi Bušovi,

- ženám, ktoré napiekli chutné koláčiky Jolane Starostovej, Pavlíne Solníkovej, Emílii Kontrovej, Jarmile Šebánovej, Margaréte Navrátilovej, Viere Vankovej, Viere Fabianovej,

- rodine Mikušovej a Jaroslavovi Šikudovi, ktorí navarili vynikajúci guláš,

- Karolovi Solaříkovi, ktorý zabezpečil ozvučenie akcie,

- pri príprave a realizácii výstavy Jane Vidovej, Marte Capákovej, Jarmile Šebánovej, Ľubici Križanovej, Viere Malíkovej, Darine Kollárovej, Jaroslavovi Fabianovi, Tomášovi Pavlíkovi, Pavlovi Baďurovi ml.,

Danke Križanovej, Jolane Starostovej, Oľge Fabianovej, Emílii Križkovej, Anne Plesnivej,

- vystavovateľom Jane Vidovej, Jarmile Šebánovej, Ľubici Križanovej, Viere Malíkovej, Darine Kollárovej, Jaroslavovi Fabianovi, Oľge Konečnej, Danke Križanovej, Eve Mikulovej, Emílii Kontrovej,  Igorovi Plánovskému,  Jane Križkovej, Emíllii Fabianovej, Viere Vankovej, Vladimírovi Mikušovi, Vlaste Rosíkovej, Marte Božkovej, Viere Fabianovej, Lenke Solaříkovej, Vladimírovi Bušovi, Pavlíne Solníkovej, Jánovi Múdremu, Marte Križanovej, Emílii Križkovej,

- Renáte Tomkovej, ktorá deti krásne vymaľovala

 

 

                                                                                                                   Anna Gagová

                                                                                                           kultúrna pracovníčka obce

Fotogaléria