Preskočiť na obsah

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Oznámenie o zrušení pobytu 31.03.2021
Oznámenie o doručení 18.02.2021
Verejná vyhláška NN rozvod - areál RDP Adamovské Kochanovce 20.10.2020
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 30.09.2020
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom alebo vlastníkov, ktorí svoje podania nedoplnili alebo neopravili 18.09.2020
Verejná vyhláška - Chodník pri ceste III/1225 - Adamovoské Kochanovce 02.09.2020
Bielokarpatské predhorie 27.07.2020
Prenájom pozemku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa 10.07.2020
Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa/ľku MŠ Adamovské Kochanovce 15.06.2020
Verejná vyhláška - Oznámenie - chodník pri ceste III/1225 Adamovské Kochanovce 28.04.2020
Zverejnenie zámeru prenájmu budovy 06.03.2020
Oznámenie o doručení 20.02.2020
Informácia o % vytriedanie odpadu v obci v roku 2019 12.02.2020
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zmene stavby Cilling 06.02.2020
Verejná vyhláška - oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie Chodník pri ceste III/1225 A.K. 08.11.2019
Zverejnenie zámeru prenájmu budovy 29.10.2019
Verejná vyhláška - optická sieť 07.10.2019
Zámena pozemkov Bláha ako prípad hodný osobitného zreteľa 30.09.2019
Verejná vyhláška - oznámenie zmeny stavby Cilling 25.09.2019
Zverejnenie zámeru prenájmu budovy 27.08.2019
Verejná vyhláška - informácia o vyhlásench chránených územiach európskeho významu v TN kraji 24.06.2019
Informácia o harmonograme výziev MAS 03.06.2019
Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia TN A.K. Pavlík NNK 28.05.2019
Zámena pozemkov s TSK ako prípad hodný osobitného zreteľa 03.05.2019
Verejná vyhláška - kanalizácia zberač BE, BE1 19.02.2019
Informácia o % vytriedanie odpadu v obci 12.02.2019
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Keramický rodinný dom 12.02.2019
Zverejnenie zámeru prenájmu budovy 17.12.2018
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a chodník - Dužavina I.etapa 28.11.2018
Návrh finančného rozpočtu obce na roky 2019-2021 27.11.2018
Prenájom majetku obce 27.11.2018
Oznámenie o zrušení pobytu 22.11.2018
Kompostujeme v biekokarpatsko-trenčianskom mikroregióne 24.09.2018
Ponuka na prevod vlastníctva poľnoh. pozemku 16.08.2018
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce 26.06.2018
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva ppoľnohospodárskej pôdy 03.05.2018
Oznámenie o doručení 20.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o šetrení pobytu, resp. dedičov neznámeho vlastníka 14.03.2018
Verejná vyhláška - UR - Miestna komunikácia a chodník - Dužavina 09.03.2018
Zverejnenie ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku 21.02.2018
Predaj pozemku obce 09.02.2018
Verejná vyhláška - Prerušenie - Miestna komunikácia a chodník - Za kostolom 25.01.2018
Predaj pozemku obce 21.11.2017
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a chodník - Dužavina 19.10.2017
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a chodník - Za kostolom 19.10.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 20.09.2017
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a chodník Dúžavina I. etapa 16.08.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 18.07.2017
Verejná vyhláška - Chodník pri ceste III/06128, úsek 2 15.06.2017
Verejná vyhláška TN - Adamovské Kochanovce, NNK, NNV 07.06.2017
Zámena pozemkov so spoločnosťou AXOR ako prípad hodný osobitného zreteľa 05.05.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník pri ceste III/06128, úsek 2 02.05.2017
Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality Kurinov vrch do zoznamu území európskeho významu 25.04.2017
Oznámenie o zrušení pobytu 20.02.2017
Prenájom priestorov kaderníctva 01.02.2017
Predaj pozemkov obce 01.02.2017
Obchodná verejná súťaž na predaj bytu 08.11.2016
Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na doplnenie návrhu 30.09.2016
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 08.07.2016
Oznámenie o začatí konania - verejná vyhláška 07.07.2016
Zverejnie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce 30.06.2016
Oznámenie o začatí konania - verejná vyhláška 29.06.2016
Oznámenie o doručení písomnosti 21.03.2016
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Adamovské Kochanovce do roku 2023 09.03.2016
Oznámenie o doručení písomnosti 25.02.2016
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania 15.05.2015
Oznámenie o doručení písomnosti 10.02.2015
Verejná vyhláška - zrušenie prvostupňového rozhodnutia 31.07.2014
Verejná vyhláška - zrušenie prvostupňového rozhodnutia 31.07.2014
Verejná vyhláška - zrušenie prvostupňového rozhodnutia 31.07.2014
Verejná vyhláška - zrušenie prvostupňového rozhodnutia 24.07.2014
Oznámenie o doručení písomnosti 23.07.2014
Verejná vyhláška - zrušenie prvostupňového rozhodnutia 23.07.2014
Oznámenie o doručení písomnosti 16.06.2014
Územný plán obce Adamovské Kochanovce 28.03.2014
Dokumentácia k splaškovej kanalizácií Adamovské Kochanovce 26.03.2014
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania 17.03.2014
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania 17.03.2014
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania 17.03.2014
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania 17.03.2014
Oznámenie o doručení písomnosti 20.01.2014
Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu ÚPD obce Adamovské Kochanovce 22.11.2013
Prenájom nebytových priestorov obce 14.11.2013
Verejná vyhláška - návrh územného plánu obce Adamovské Kochanovce 07.11.2013
Územný plán obce Adamovské Kochanovce správa o hodnotení 13.09.2013
Verejná vyhláška - Oznámenie o verejnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obca Adamovské Kochanovce - koncept riešenie 09.09.2013
Zmeny a doplnky Územného plánu sidelného útvaru Chocholná-Velčice 13.08.2013
Oznámenie o zrušení pobytu 08.07.2013
Oznámenie o zrušení pobytu 03.07.2013
Oznámenie o doručení písomnosti 01.07.2013
Oznámenie o doručení písomnosti 01.07.2013
Oznámenie o doručení písomnosti 30.04.2013
Oznámenie o doručení písomnosti 11.04.2013
Prenájom nebytových priestorov obce 10.04.2013
Oznámenie o zrušení pobytu 25.03.2013
Programový rozpočet na roky 2013 -2015 15.12.2012
Oznámenie o začatí prerokovávania Územného plánu obce Adamovské Kochanovce, Zadanie 15.10.2012
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - miestna komunikácia a chodník HP 2. etapa 25.09.2012
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 05.09.2012
Verejná vyhláška - miestna komunikácia a chodník HP 2. etapa 28.06.2012
Záverečný účet obce za rok 2011 14.05.2012
Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2011 14.05.2012
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie - ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov I. a II. etapa 10.04.2012
Verejná vyhláška - Ďažďová kanalizácia 29.03.2012
Verejná vyhláška - rozhodnutie o využití územia - ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov 21.03.2012
Oznámenie o strategickom dokumente 12.03.2012
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania, ŽSR - I. a II. etapa 27.02.2012
Verejná vyhláška - Dažďová kanalizácia 20.02.2012
Územné rozhodnutie - ŽSR - Implementácia GSM-R do siete ŽSR 08.02.2012
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Adamovské Kochanovce 05.01.2012
Verejná vyhláška ku kolaudačnému rozhodnutiu "ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov I. a II. etapa" 02.01.2012
VZN obce Adamovské Kochanovce č.7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce - schválené 16.12.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 6/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce - schválené 16.12.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce-schválené 16.12.2011
Oznámenie o začatí územného konania o využití územia a upustenie od ústneho pojednávania Ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.u. Veľké Bierovce v lokalite Pod Prúdmi 06.12.2011
Oznámenie o začatí územn. konia..."Implementácia GSM-R do siete ŽSR úsek Bratislava -Žilina - Čadca - štát. hranica SR/ČR" 29.11.2011
Oznámenie o začatí kolaudačn.konania...na časť stavby dráhy "ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto n/V.-Púchov, v žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., I. aII. etapa", úseku Nové Mesto n/V. - Zlatovce 29.11.2011
Rozpočet obce Adamovské Kochanovce na roky 2012 - 2014 (návrh) 29.11.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 29.11.2011
ROZHODNUTIE -Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Bytové domy"Horné Políčko"" Adamovské Kochanovce (november 2011) 22.11.2011
ROZHODNUTIE -Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby "Bytová zástavba a technická infraštruktúra "Horné Políčko" -3. etapa (november 2011) 22.11.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2011" Požiarny poriadok obce" - schválené 19.11.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č.7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce - návrh 16.11.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 6/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce - návrh 09.11.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2011" Požiarny poriadok obce" návrh 04.11.2011
Rozhodnutie o prerušení konania a výzva na doplnenie návrhu "Bytová zástavba a techn. infraštr. Horné Políčko -3.etapa 24.10.2011
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 04.10.2011
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 odst. 4 zák. č. 50/1976 Zb. - verejná vyhláška + Príloha: Situácia širších vzťahov III. etapa 01.09.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2011 o nakladaní s odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi, ktoré vznikli na území obce - schválené 26.08.2011
Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na doplnenie návrhu "Bytové domy "Horné políčko" Adamovské Kochanovce 23.08.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2011 o nakladaní s odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi, ktoré vznikli na území obce - návrh 13.07.2011
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania " Bytové domy Horné Políčko" /jún 2011/ 15.06.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Adamovské Kochanovce 08.06.2011
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "Náhrada vzdušného vedenia 22 kV č. 295 káblovým v zemi 04.06.2011
Príloha k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2010 - Hodnotenie programového rozpočtu obce Adamovské Kochanovce na r. 2010 01.06.2011
Záverečný účet obce za rok 2010 - návrh 01.06.2011
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 31.05.2011
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 10.05.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č.3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Adamovské Kochanovce - návrh 04.05.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č.2/2011o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Adamovské Kochanovce - schválené 04.05.2011
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 04.05.2011
Rozhodnutie-Logistický park Sihoť Chocholná -Velčice (apríl 2011) 26.04.2011
Predaj majetku obce priamym predajom (budova Sýpky s pozemkom) 29.03.2011
VZN č.2/2011o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Adamovské Kochanovce - návrh 25.03.2011
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce 10.03.2011
VZN obce Adamovské Kochanovce č.1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce 01.03.2011
NDS-Odvolanie proti rozhodnutiu č. SU-29/10-002 zo dňa 29.11.2010 vydaným obcou Chocholná-Velčice 27.12.2010
Verejná vyhláška- Upovedomenie o podanom odvolaní ("Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice") 27.12.2010
Všeobecne záväzne nariadenie Obce Adamovské Kochanovce č. 4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce - návrh 15.12.2010
Rozpočet obce Adamovské Kochanovce na roky 2011 - 2013 (návrh) 09.12.2010
Oznámenie o začatí konania o určení ochranných pásiem a upustení od ústneho konania 30.11.2010
Rozhodbutie o zmene - Žiadosť o predĺženie platnosti právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby SÚ-15/08-009 na stavbu"Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice" 30.11.2010
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach 13.10.2010
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Adamovských Kochanovciach 13.10.2010
Oznámenie o začatí stavebného konania..."Bytová zástavba a techn. infraštruktúra Horné Políčko" 30.09.2010
Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávy obce 28.09.2010
VZN obce Adamovské Kochanovce č.3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda - schválené 24.09.2010
VZN obce Adamovské Kochanovce č.3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda - návrh 24.08.2010
Štatút obce Adamovské Kochanovce - návrh 24.08.2010
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE "Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné Políčko (28.6.2010) 29.06.2010
VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce - schválené 17.06.2010
Verejná vyhláška ROZHODNUTIE-Ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov ROZVADZE-"VEĽKÁ SIHOŤ" 17.06.2010
VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce - návrh 25.05.2010
Verejná vyhláška "Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné Políčko" (máj 2010) 20.05.2010
Situácia širších vzťahov 2 - príloha situačného výkresu k dokumentácii Horné Políčko (k Rozhodnutiu máj 2010) 20.05.2010
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania "Ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov ROZVADZE - VEĽKÁ SIHOŤ 05.05.2010
VZN obce Adamovské Kochanovce 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce - schválené 07.04.2010
VZN obce Adamovské Kochanovce 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce - návrh 03.03.2010
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy Adamovské Kochanovce 26.02.2010
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy Adamovské Kochanovce 11.01.2010
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2009 o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom -schválené 18.12.2009
VZN obce Adamovské Kochanovce č.5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 18.12.2009
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb. odpady na území obce Adamovské Kochanovce 18.12.2009
VZN obce Adamovské Kochanovce č.7/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce 18.12.2009
Rozhodnutie-Verejná vyhláška ÚPD Horné políčko -december 2009 18.12.2009
Doplnok č.1/2009 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce - návrh 27.11.2009
Doplnok č. 1/2009 k VZN č.3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni - návrh 27.11.2009
Doplnok č.1/2009 k VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov - návrh 27.11.2009
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2009 o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom - návrh 27.11.2009
VZN obce Adamovské Kochanovce č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb - schválená 20.11.2009
Oznam o predaji parcely 04.11.2009
Adamovské Kochanovce - Horné políčko - Komplexný urbanistický plán, október 2009 30.10.2009
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania...(október) 30.10.2009
OZNAM o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia nových volieb do orgánov samosprávy 23.10.2009
Návrh - VZN obce Adamovské Kochanovce č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb 17.10.2009
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania...( Územno-plánovacia dokumentácia Horné Políčko, Adamovské Kochanovce-september 01.10.2009