Preskočiť na obsah

Doplnok č.1/2009 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce - návrh

Dátum: 27.11.2009

Na stiahnutie: doplnok__.1_2009_k_prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_navrh.doc

Obec Adamovské Kochanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a

návrh


Doplnok č. 1/2009

 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce

cintorín č. 1  Adamovce - Malé Bierovce

 cintorín č. 2  Kochanovce

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa ...... uznesením č. .....

 

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Adamovské Kochanovce sa mení a dopĺňa takto:

 

Mení sa:   Článok 9

 

Článok 9 znie:                                               Cenník služieb

 

Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebísk obce Adamovské Kochanovce:

1.  Nájom za hrobové miesto je stanovený na dobu 20 rokov.

Pri stanovení cien za nájom hrobového miesta sú tieto rozdelene  do 3 skupín  :

Skupina 1  -   nebohý (á) v čase úmrtia  mal trvalý pobyt v obci Adamovské Kochanovce

Skupina 2  -   nebohý  (á) v čase úmrtia nemal trvalý pobyt v obci Adamovské Kochanovce, ale bol   

                       rodákom obce

Skupina 3  -   nebohý (á) v čase úmrtia nemal trvalý pobyt v obci Adamovské Kochanovce a ani 

                       nebol rodákom  obce

  

Nájom za 1 hrobové miesto :           26,00 €  skupina  1

Nájom za 1 hrobové miesto :           26,00 €   skupina  2

Nájom za 1 hrobové miesto :           53,00 €   skupina  3

 

2. Prenájom domu smútku na pohrebisku - cintoríne č.1 v časti obce Adamovce - Malé Bierovce v obci Adamovské Kochanovce:

Za použite chladiarenského zariadenia v dome smútku  na  1 deň  :      5,00 €

Za použitie domu smútku na 1 obrad                                                 :     10,00 €

   

  

Na tomto doplnku č. 1/2009 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa ..... uznesením č. ......

Tento doplnok č. 1/2009 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce nadobúda účinnosť dňom : 1.1.2010


 

V Adamovských Kochanovciach dňa: .......

 


 

                                                                                                 Ing. Michal Križan

                                                                                                 zástupca starostu obce

 

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :