Preskočiť na obsah

Doplnok č. 1/2009 k VZN č.3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni - návrh

Dátum: 27.11.2009

Na stiahnutie: doplnok__.1_2009_k_vzn__.3_2008_o_v__ke_pr_spevku_za_pobyt_v_m__...n_vrh.doc

Obec Adamovské Kochanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 


v y d á v a

návrh


Doplnok č. 1/2009 k VZN č. 3/2008

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa ...... uznesením č. .....

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2008 obce Adamovské Kochanovce sa mení a dopĺňa takto:

Mení sa:

Článok 2  bod 1)

Bod 1) znie: Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou: 12,00 €.

Článok 3 body  3),4), 5)

Bod 3) znie: Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, ktorý  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určená podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne: stravníci od 2 - 6 rokov /dieťa v MŠ denné/: 1,19 €.

Bod 4) znie: Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží riaditeľke MŠ príslušné doklady, je výška príspevku  0,13 €.

Bod 5) znie:  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, ktorý uhrádza zamestnanec materskej školy a iná fyzická osoba je určená vo výške 1,20 €.

       

 

 

 

Na tomto doplnku č. 1/2009 k VZN č. 3/2008 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa ..... uznesením č. ......

Tento doplnok č. 1/2009 k VZN č. 3/2008 nadobúda účinnosť dňom : 1.1.2010

 

 

V Adamovských Kochanovciach dňa: .......

 

 

 

                                                                                                Ing. Michal Križan

                                                                                                 zástupca starostu obce

 

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :