Preskočiť na obsah

Doplnok č.1/2009 k VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov - návrh

Dátum: 27.11.2009

Na stiahnutie: doplnok__.1_2009_k_vzn__.4_2008_o_kom.odpadoch.doc

Obec Adamovské Kochanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

 

v y d á v a

návrh

 

Doplnok č. 1/2009 k VZN č. 4/2008

 

o miestnych  daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

 


 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa ...... uznesením č. .....

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 obce Adamovské Kochanovce sa mení a dopĺňa takto:

Mení sa:

III. časť, Miestny poplatok, § 12, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, bod 4) - a),b),c)

Bod 4) - a) znie:

- fyzická osoba, ktorá je prihlásená na trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na iný účel ako na podnikanie:

platba za osobu a kalendárny deň - 0,048 € 

- fyzická osoba, ktorá nie je prihlásená na trvalý alebo prechodný pobyt, ale vlastní na území obce nehnuteľnosť /rod. dom, chata, rekreačný domček/

platba za nehnuteľnosť kalendárny deň - 0,048 €

           - b) znie:

- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie /DSS, DD/

 platba za 1 100 l nádobu a kalendárny deň - 1,60 €

           - c) znie:

-podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

 platba za 110 l alebo 120 l nádobu a kalendárny deň - 0,22 €

   

 

 

 

Na tomto doplnku č. 1/2009 k VZN č. 4/2008 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa ..... uznesením č. ......

Tento doplnok č. 1/2009 k VZN č. 4/2008 nadobúda účinnosť dňom : 1.1.2010.

 

 

V Adamovských Kochanovciach dňa: .......

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Michal Križan

                                                                                                 zástupca starostu obce

 

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :