Preskočiť na obsah

Návrh - VZN obce Adamovské Kochanovce č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb

Dátum: 17.10.2009

Na stiahnutie: navrh_vzn_3_2009_o_poskytovani_social.sluzieb.doc

Obec Adamovské Kochanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

 

v y d á v a

 

návrh

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Adamovské Kochanovce


 

č.3/2009

 

o poskytovaní sociálnych služieb

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa ............uznesením č. ........

 

 

Čl. 1

 

Úvodné ustanovenia

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN") je v zmysle zákona č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní („živnostenský zákon") v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách"):

a) stanovenie postupu poskytovania sociálnych služieb,
b) stanovenie výšky úhrad za poskytované služby,
c) spôsob ich určenia a platenia.


2. ObecAdamovské Kochanovce (ďalej len „obec") bude sociálne služby poskytovať alebo zabezpečovať formou terénnou - v domácom prostredí občana.

3. Obec poskytuje opatrovateľskú službu, donáška stravy.

 

 

Čl. 2

 

Podmienky poskytnutia sociálnej služby

 

1.Občan, ktorého miestom trvalého pobytu je obec Adamovské Kochanovce, si podá písomnú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby na obecný úrad Adamovské Kochanovce, ktorej súčasťou je i potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.

2. Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby obec zabezpečí lekársky posudok, ktorý vypracuje lekár na základe zmluvy.  Pri vypracovávaní posudku lekár postupuje podľa § 49 zákona o sociálnych službách.

3. Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu uvedenú v § 35,36,40, 41 zákona o sociálnych službách, obec vypracuje sociálny posudok. Pri jeho vypracovávaní postupuje podľa § 50 zákona o sociálnych službách.

4. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku obec vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách.

5. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec  v zmysle § 80 písmena c) zákona o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

6. Žiadateľ na základe právoplatného rozhodnutia obce o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci.

 

 

Čl. 3

 

Opatrovateľská služba

 

1. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorú zabezpečuje a poskytuje Obec Adamovské Kochanovce (ďalej len poskytovateľ opatrovateľskej služby) v súlade s ustanovením § 41 a § 80 písm. e) zákona o sociálnych službách.

2. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom opatrovateľskej služby a prijímateľom sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby vyhotoví prijímateľovi sociálnej služby zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa predloženej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby.

 

 

Čl. 4

 

Donáška stravy

 

1. Donáška stravy sa podľa potreby prizná všetkým prijímateľom sociálnej služby, ktorí pri posúdení lekárom boli uznaní ako občania s odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby.

2. Donáška stravy, ak to dovolia kapacitné možnosti sa prizná aj iným občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodku.

3. Obec Adamovské Kochanovce  poskytuje donášku stravy vo forme dovozu obeda.

 

 

Čl. 5

 

Výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby a donášku stravy.

 

1. Poskytovateľ opatrovateľskej služby poskytuje prijímateľovi sociálnej služby úkony opatrovateľskej služby podľa Prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách na základe sociálnej posudkovej činnosti, v rozsahu dohodnutom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Rozsah poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby sa určuje v hodinách.

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť za poskytnuté úkony opatrovateľskej služby podľa ods. 1 hodinovú sadzbu vo výške 1,4 € na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

3. Prijímateľ sociálnej služby - opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytnuté úkony opatrovateľskej služby poskytovateľovi sociálnej služby podľa svojho príjmu a majetku v súlade s ustanoveniami § 72 ods. 8 a § 73 zákona o sociálnych službách.

4. Za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby platí prijímateľ sociálnej služby úhradu mesačne pozadu, ktorá sa určí ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa poskytovali úkony opatrovateľskej služby a hodinovej sadzby. Spôsob platenia úhrady za úkony opatrovateľskej služby určí poskytovateľ sociálnej služby a bude súčasťou zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

5. Za dovoz obeda sa platí poplatok vo výške 0,40€.

 

 

Čl. 6

 

Platenie úhrady

 

Celkovú úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu je nutné zaplatiť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca:

a) v hotovosti v pokladni Obecného úradu Adamovské Kochanovce,
b) poštovou poukážkou, 
c) poukázaním platby z osobného účtu.

 

 

Čl. 8

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Adamovské Kochanovce  č. 1/2003.

2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa...........................uznesením č.........................

3. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Adamovské Kochanovce.


 

                                                                                                          _______________________

                                                                                                                  Ing. Michal Križan

                                                                                                              zástupca starostu obce

 

 


 

Vyvesené:

Zvesené: