Preskočiť na obsah

Oznam o predaji parcely

Dátum: 04.11.2009

Obec Adamovské Kochanovce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 83/2009 oznamuje predaj parcely číslo 410/3, v k. ú. Adamovské Kochanovce, druh ostatná pôda, o výmere 1169 m, v podiele 1/1. zapísanej na LV č. 1. Záujemcovia si môžu predkladať ponuky do 4. 12. 2009 do 14.00 hod. na obecnom úrade.

 

 

Adamovské Kochanovce -Horné políčko (Komplexný urbanistický plán, október 2009)