Preskočiť na obsah

Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávy obce

Dátum: 28.09.2010

V zmysle § 11a, ods. c)  zákona číslo  346/1990 Zb.,  o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov menoval starosta obce Adamovské Kochanovce do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie Annu Gagovú, zamestnankyňu Obce Adamovské Kochanovce.

Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva deleguje najneskôr 55 dní predo dňom volieb - t.j. do 3. 10. 2010 do miestnej volebnej komisie 1 člena a 1 náhradníka.

Kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce treba doručiť v dvoch rovnopisoch  zapisovateľke miestnej volebnej komisie  najneskôr 55 dní predo dňom volieb -  t. j. do  3. 10. 2010 na Obecný úrad Adamovské Kochanovce alebo adresu:

           Anna Gagová

           Chocholná - Velčice č. 283

           tel. 0902 909 673