Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí prerokovávania Územného plánu obce Adamovské Kochanovce, Zadanie

Dátum: 15.10.2012

Na stiahnutie: upn_adamovske_kochanovce_zadanie.pdf

Na stiahnutie: upn_adamovske_kochanovce_zadanie__problemovy_vykres.pdf

Obec Adamovské Kochanovce Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začala dňom 15.októbra 2012 prerokovávať Zadanie pre Územný plán obce Adamovské Kochanovce (ďalej len Zadanie).

     V súlade s ust. § 20 stavebného zákona, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vypracovanie stanoviska k predmetnému Zadaniu. Súčasne Vám podľa rozdeľovníka v prílohe posielame príslušnú dokumentáciu, resp. celá dokumentácia je k nahliadnutiu na obecnom úrade Adamovské Kochanovce a na internetovej stránke obce www.adamovskekochanovce.sk .

     Vaše stanovisko a pripomienky k Zadaniu Vás žiadame zaslať na adresu obecného úradu Adamovské Kochanovce do 30 dní od doručenia tohto oznámenia.

     Proces obstarávania a prerokovania je zabezpečený v zmysle § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby - Ing. arch. Peter Derevenec, reg. č. 241.