Preskočiť na obsah

Predaj majetku obce priamym predajom (budova Sýpky s pozemkom)

Dátum: 29.03.2011

Na stiahnutie: s_pka_priamy_predaj.doc

Predaj majetku obce priamym predajom

 

Obec Adamovské Kochanovce v zmysle § 9a ods.1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer  priameho  predaja majetku obce: 

 

- budova Sýpky a pozemku, súpisné číslo 109, umiestneného na pozemku 357 registra C, umiestnenie stavby 1  s pozemkom vo vlastníctve obce parcela č. 357 registra C, druh Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 172 m2, v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1 v k.ú. Adamovské Kochanovce

-  pozemku vo vlastníctve obce parcela č. 355/1 registra C, druh Zastavané plochy a nádvoria, na výmeru 371 m2 v okolí budovy Sýpky,  v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1 v k.ú. Adamovské Kochanovce

 

Cenové ponuky doručte na adresu:

 Obec Adamovské Kochanovce, 913 05 Adamovské Kochanovce č. 268

 do 22.4.2011 do 14 00 hod. v zalepenej obálke označenej : PRIAMY PREDAJ -  NEOTVÁRAŤ.

 Bližšie informácie na tel. 0902 909 670.