Preskočiť na obsah

Prenájom nebytových priestorov obce

Dátum: 14.11.2013

Obec Adamovské Kochanovce  má na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 65/2013

zo dňa 11. 11. 2013 zverejňuje zámer  prenajať nasledovné  nehnuteľnosti vo vlastníctve

obce Adamovské Kochanovce ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8.

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to: nebytových priestorov

firme GASTRO ROYAL, s.r.o. so sídlom Adamovské Kochanovce 269, 913 05

Adamovské Kochanovce, IČO: 36771830. Predmetom nájmu sú nebytové priestory budovy

so súpisným číslom 269, parc. číslo 16, KN-C, k. ú. Adamovské Kochanovce,

priestory sú určené na obchodné, reštauračné a kancelárske účely vo výmere 84,2m2

á 20,00 €/m2, skladové priestory 61,7 m2 á 10,00 €/m2, na dobu 5 rokov s inflačnou

doložkou. Do nájmu nie sú zahrnuté náklady za energie a ostatné služby spojené s chodom

prevádzky.

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: jedná sa o súčasného nájomcu, ktorý na vlastné náklady

zrealizuje kúpu a výmenu 2 ks okien na budove obce bez finančného nároku.