Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Adamovské Kochanovce č. 4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce - návrh

Dátum: 15.12.2010

Na stiahnutie: vzn_o_dot_cie_na_mzdy_a_prev_dzku_m__v_roku_2011_2.doc

Obec Adamovské Kochanovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

v y d á v a

 

návrh

 

 

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Adamovské Kochanovce

 č. 4/2010

 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom

na území obce Adamovské Kochanovce

 

 


 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa ....... uznesením č. .........

 

 

Čl. 1

Predmet úpravy

     Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na  dieťa materskej školy so sídlom na území obce Adamovské Kochanovce, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Týmto nariadením sa určuje:

- výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

 

Čl. 2

Príjemca dotácie

     Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Materská škola Adamovské Kochanovce  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

Čl. 3

Výška a účel dotácie

     1) Výška dotácie na rok 2011 na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Adamovské Kochanovce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená nasledovne:  

1 725 €

     2) Prijímateľ dotácie podľa čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

     3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku. 

 

Čl. 4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

      Obec poskytne príjemcovi podľa čl. 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia

     1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce so sídlom na území obce  Adamovské Kochanovce neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením  sa  vzťahujú  príslušné  právne predpisy.

     2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom  Adamovských Kochanovciach uznesením č. ....... zo   dňa .........

     3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného neriadenia sa ruší VZN č.1/2010.

     4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňa ........

 

V Adamovských Kochanovciach dňa 15.12.2010

 

 

 

 

Vyvesené dňa:  15.12.2010                                                                        Ing. Michal Križan

Zvesené dňa:                                                                                                    starosta obce