Preskočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy Adamovské Kochanovce

Dátum: 11.01.2010

Na stiahnutie: vyberove_konanie_ms__11.1..doc

Obec  Adamovské Kochanovce okres Trenčín

PSČ 913 05  

fax  032/ 64 903 25

e-mail  : obec@adamovskekochanovce.sk

 

 

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľku MŠ Adamovské Kochanovce

          

Obec Adamovské Kochanovce, v zastúpení zástupcu starostu obce

vyhlasuje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR číslo 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

V Ý B E R O V É   K O N A N I E

na obsadenie miesta riaditeľky

Materskej školy Adamovské Kochanovce

 

A: Kvalifikačné predpoklady:

     - osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov podľa vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z.z.  o ďalšom vzdelávaní  pedagogických pracovníkov

     - najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

B: Ďalšie požiadavky a kritéria:

     - občianska bezúhonnosť .

     - osobnostné a morálne predpoklady

     - riadiace a organizačné schopnosti a komunikatívnosť

     - znalosť príslušnej legislatívy

     - ovládanie práce s počítačom

     - znalosť cudzieho jazyka vítaná

     - preukázateľné dobré výsledky v odbornej a metodickej práci

 

C: Požadované doklady:

     - písomná prihláška - žiadosť o účasť na výberovom konaní

     - profesný životopis

     - overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi

     - písomný návrh koncepcie a rozvoja materskej školy

     - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Prihlášku do výberového konania zasielajte do 1.2.2010 na adresu:

Obecný úrad, 913 05 Adamovské Kochanovce č.268

Obálka označte heslom „ Výberové konanie " NEOTVÁRAŤ !

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim stanovené podmienky oznámené.

 

Adamovské Kochanovce, 11.1.2010                                                

                                                                                                        Ing. Michal Križan

                                                                                                      zástupca starostu obce