Preskočiť na obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 10.03.2011

Na stiahnutie: vyhl_senie_vo_by_hlavn_ho_kontrol_ra_obce_adamovsk__kochanovce.doc

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce


Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach uznesením č. 16/2011 zo dňa 28. februára  2011 v zmysle §18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Adamovské Kochanovce na deň 28. apríl 2011

1.  predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra:

   - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
   - znalosť základných noriem samosprávy  a prax v odbore 7 rokov
   - občianska bezúhonnosť 

         
2. náležitosti a súčasti písomnej prihlášky:

   -  profesijný životopis
   -  informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstve v riadiacich,
      kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 
   -  fotokópia dokladu o vzdelaní 
   -  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
   - súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Adamovské Kochanovce zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ" na adresu :

Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské Kochanovce 268
913 05  Melčice - Lieskové

najneskôr do 15. apríla  2011  do 14:00 hod. V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu Adamovské Kochanovce počas stránkových dní

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Začiatok funkčného obdobia : 1. máj 2011

Pracovný pomer bude uzavretý na 0,12 úväzku pracovného času.

 

 

 

 

V Adamovských Kochanovciach, dňa 9. marca 2011

                                                                                                               Ing. Michal Križan

                                                                                                                   starosta obce