Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce - návrh

Dátum: 25.05.2010

Na stiahnutie: vzn_c.2_2010_o_drzani_psov.doc

Obec Adamovské Kochanovce v zmysle   § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

 

(N á v r h )

 vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Adamovské Kochanovce


č.2/2010

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009,
ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa                   uznesením č.

 

 Čl.1

VZN č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Adamovské Kochanovce,  sa mení  takto:

 Čl. 7 Priestupky sa mení  a znie:

 1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:

    a) neoznámi obci,  v ktorej je pes evidovaný alebo  má byť  evidovaný,  každú  zmenu  

       skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

    b) neprihlási psa do evidencie,

    c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v Čl.4, bod 1 a 2,     

    d) neohlási,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez  toho, aby  bol  sám  napadnutý  alebo

        vyprovokovaný, a ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
    e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

    f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
    a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu 

        trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
    b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
    c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,

        a ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
    d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
    e) nerešpektuje zákaz voľného pohybu psa alebo zákaz vstupu so psom,

    f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3. Za priestupok podľa

    odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 € a za priestupok podľa

    odseku  2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 €.

4. Priestupky podľa zákona 282/2002 Z. z. prejednáva obec  a v blokovom konaní  orgán 

    Policajného zboru.

5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. (zák. č.

     372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní  

     orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

 

Čl.2

Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach schválilo toto VZN dňa ............

    uznesením č.   /2010

2. Zmeny  tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ad. Kochanovciach.

3. Toto VZN nadobudne účinnosť dňom............. 2010

                                   

     Adamovské Kochnaovce dňa ............               

                                                                                                           

                                                                                                  .....................................................

                                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                                starosta obce            

   

Vyvesené: 25. mája 2010

Zvesené: