Preskočiť na obsah

VZN č.2/2011o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Adamovské Kochanovce - návrh

Dátum: 25.03.2011

Na stiahnutie: vzn_c.2_2011povodnovy_plan.doc

Obec Adamovské Kochanovce podľa ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

 

 

v y d á v a

návrh

 

 

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Adamovské Kochanovce

 

č.2/2011

 

o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov

na území obce Adamovské Kochanovce

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa ... uznesením č. .....

 

 

 

Základné ustanovenia

 

1)  Obec Adamovské Kochanovce, ktorá v súlade s § 22 ods.2 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami riadi a zabezpečuje ochranu pred povodňami na území obce, ukladá povinnosť v zmysle § 26 ods. 3 písm. a)-6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.

2) V súlade s § 3 ods.8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ každoročne do 31. júla povodňový plán podľa § 10 ods.3 písm. c) zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje a predkladá ho obci.

 

Záverečné ustanovenia

 

1)  Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach schválilo toto VZN dňa ............ uznesením č. .......

2)  Zmeny  tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach.

3) Toto VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

 

       V Adamovských Kochanovciach  dňa .......

 

 

                                                                                                           Ing. Michal Križan
                                                                                                                 starosta obce

 

 

    Vyvesené:

    Zvesené: