Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č.2/2011o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Adamovské Kochanovce - schválené

Dátum: 04.05.2011

Na stiahnutie: vzn_povod_ov__pll_n.doc

Obec Adamovské Kochanovce podľa ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

 

 

v y d á v a

 

 

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Adamovské Kochanovce

 

č. 2/2011

 

o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území
 
obce Adamovské Kochanovce

 


 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 28.4.2011 uznesením č. 31/2011

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

          1)  Obec Adamovské Kochanovce, ktorá v súlade s § 22 ods.2 zákona č. 7/2010 Z.z. o  

                ochrane pred povodňami riadi a zabezpečuje ochranu pred povodňami na území obce,

                ukladá povinnosť v zmysle § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane   

                pred povodňami vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej

                osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.

           2) V súlade s § 3 ods.8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

                č.261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a

                postup ich schvaľovania právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ každoročne do 31.

                júla povodňový plán podľa § 10 ods.3 písm. c) zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred

                povodňami, vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje a predkladá ho

                obci.

 

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

 

           1) Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach schválilo toto VZN dňa 28.4.2011

                uznesením č. 31/2011.

           2)  Zmeny  tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach.

           3) Toto VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

 

          V Adamovských Kochanovciach  dňa 4.5.2011

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Michal Križan
                                                                                                                 starosta obce

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Vyvesené: 4.5.2011

 Zvesené: