Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb - schválená

Dátum: 20.11.2009

Na stiahnutie: vzn_3_2009_socialne_sluzby_schvalene.doc

Obec Adamovské Kochanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

  

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Adamovské Kochanovce

 č.3/2009

 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrady

za sociálne služby v obci Adamovské Kochanovce.

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 18.11.2009 uznesením č. 92/2009

 

 

Čl. 1

 Úvodné ustanovenia

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN") je v zmysle zákona č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní („živnostenský zákon") v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách") stanovenie:

a) podmienok a postupu poskytovania sociálnych služieb,

b) spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytované sociálne služby,

c) spôsobu platenia úhrady.

2. ObecAdamovské Kochanovce (ďalej len „obec") poskytuje sociálne služby alebo zabezpečuje formou terénnou - v domácom prostredí občana.

3. Obec poskytuje opatrovateľskú službu a  donášku stravy do domácnosti.

 

Čl. 2

 Podmienky a postup poskytovania sociálnej služby

 1.Občan, ktorého miestom trvalého pobytu je obec Adamovské Kochanovce, si podá písomnú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby na Obecný úrad Adamovské Kochanovce, ktorej súčasťou je i potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.

2. Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby obec zabezpečí lekársky posudok, ktorý vypracuje lekár na základe zmluvy.  Pri vypracovávaní posudku lekár postupuje podľa § 49 zákona o sociálnych službách.

3. Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu uvedenú v § 35,36,40, 41 zákona o sociálnych službách, obec vypracuje sociálny posudok. Pri jeho vypracovávaní postupuje podľa § 50 zákona o sociálnych službách.

4. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku obec vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách.

5. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec  v zmysle § 80 písmena c) zákona o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

6. Žiadateľ na základe právoplatného rozhodnutia obce o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci.

 

Čl. 3

 Opatrovateľská služba

1. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorú zabezpečuje a poskytuje Obec Adamovské Kochanovce (ďalej len poskytovateľ opatrovateľskej služby) v súlade s ustanovením § 41 a § 80 písm. e) zákona o sociálnych službách.

2. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom opatrovateľskej služby a prijímateľom sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby vyhotoví prijímateľovi sociálnej služby zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa predloženej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby.

  

Čl. 4

 Donáška stravy

1. Donáška stravy sa podľa potreby prizná všetkým prijímateľom sociálnej služby, ktorí pri posúdení lekárom boli uznaní ako občania s odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby.

2. Donáška stravy, ak to dovolia kapacitné možnosti sa prizná aj iným občanom, ktorí sú:

    - poberateľmi dôchodku,

    - majú ťažké zdravotné postihnutie,

    - nepriaznivý zdravotný stav.

3. Obec Adamovské Kochanovce  poskytuje donášku stravy vo forme dovozu obeda do domácnosti.

 

Čl. 5

 Spôsob určenia a výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby a za donášku stravy.

1. Poskytovateľ opatrovateľskej služby poskytuje prijímateľovi sociálnej služby úkony opatrovateľskej služby podľa Prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách na základe sociálnej posudkovej činnosti, v rozsahu dohodnutom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Rozsah poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby sa určuje v hodinách.

2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určuje v sume 1,00 € za 1 hodinu poskytovanej služby.

3. Prijímateľ sociálnej služby - opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytnuté úkony opatrovateľskej služby poskytovateľovi sociálnej služby podľa svojho príjmu a majetku v súlade s ustanoveniami § 72 ods. 8 a § 73 zákona o sociálnych službách.

4. Za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby platí prijímateľ sociálnej služby úhradu mesačne pozadu, ktorá sa určuje ako súčin počtu hodín, počas ktorých sa poskytovali úkony opatrovateľskej služby a hodinovej sadzby. Spôsob platenia úhrady za úkony opatrovateľskej služby určí poskytovateľ sociálnej služby a bude súčasťou zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

5. Výška úhrady za donášku obeda do domácnosti sa určuje vo výške  0,40 € za jeden obed.

 

Čl. 6

Spôsob platenia úhrady

1. Celkovú úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu a donášku stravy je nutné zaplatiť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca:

a) v hotovosti v pokladni Obecného úradu Adamovské Kochanovce,

b) poštovou poukážkou,

c) poukázaním platby z osobného účtu.

2. Spôsob platenia úhrady bude súčasťou zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 

Čl. 8

 Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené týmto nariadením sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnych službách.

2. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Adamovské Kochanovce  č. 1/2003.

3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach

dňa 18. 11. 2009 uznesením č. 92/2009

4. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Adamovské Kochanovce.

 

 

 

                                                                                         _______________________

                                                                                              Ing. Michal Križan

                                                                                            zástupca starostu obce

 

 

Vyvesené: 19.11.2009

Zvesené: