Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č.3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda - schválené

Dátum: 24.09.2010

Na stiahnutie: vzn_c._03_2010_o_referende_schvalene.doc

Obec Adamovské Kochanovce na základe § 6 ods.1, § 4 ods.3 písm. m) a § 11a  ods. 9  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

v y d á v a

 

 

 

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Adamovské Kochanovce

 

č.3/2010

 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

 

 


 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 22.9.2010 uznesením č. 52/2010

 

 

 

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

   1) Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje organizáciu miestneho referenda na území obce Adamovské Kochanovce.

   2) Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých veciach, v ktorom občania            slobodne a nezávisle vyjadria svoj názor.

   3) Právo zúčastniť sa na referende má občan SR, ktorý má trvalý pobyt v obci a dovŕšil v deň   hlasovania 18 rokov veku.

 

 

Čl. 2
Oprávnenie a dôvody vyhlásenia miestneho referenda

1)  Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je obecné zastupiteľstvo.

2)  Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o :

     a)  zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

     b)  odvolanie starostu,

     c)  petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

3)  Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

4) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce, ak sú splnené podmienky rozdelenia podľa § 2a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

5) Obecné zastupiteľstvo:

    a)  vyhlási miestne referendum  o odvolaní starostu obce, ak:

         1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,

         2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony  a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. O takomto návrhu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

    b)  môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu obce, ak  neprítomnosť alebo nespôsobilosť  starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť  mesiacov.

6) Ak obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa ods.2) písm. c), petícia musí byť písomná, musí spĺňať  predpísané náležitosti. Petíciu overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; ktorý neoveruje petíciu podanú na odvolanie starostu.

 

Čl. 3
Lehoty na vyhlásenie miestneho referenda

1)  Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda v prípade podľa Čl. 2 odsek 2 písm. a), b), odsek 5, písm. b) bod 2. a ods. 3 tohto nariadenia, obecné zastupiteľstvo ho vyhlási tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

2)  Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda na základe podanej petície občanov pri splnení náležitostí podľa osobitného zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  obecné zastupiteľstvo ho vyhlási tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia  petície obci, to platí aj v prípade petície o odvolaní starostu.

3)  Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí  lehotu na jej prvé zasadnutie.

 

Čl. 4
Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

1) Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda.

2) Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:

    a)  na základe čoho sa miestne referendum vyhlasuje,

    b)  deň prijatia uznesenia alebo deň prijatia petície obyvateľov obce,

    c)  deň konania a časové vymedzenie miestneho referenda,

    d)  miesto konania miestneho referenda,

    e)  zloženie komisie na hlasovanie a sčítanie hlasov a lehotu na jej prvé zasadnutie,

    f)  otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie.

3)  Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať „áno" alebo „nie". Otázky nesmú byť navzájom podmienené.

4)  V prípade, že predmet miestneho referenda je obsiahlejší a otázka predložená na miestne referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky; príloha je súčasťou uznesenia o vyhlásení referenda.

5)  Obec najneskôr do 15 dní predo dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda.

6)  V oznámení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:

    a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda, alebo doručenia petície,

    b) otázka alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,

    c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,

    d)spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

7) Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda sa zverejní na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.


Čl.5
Zoznamy na hlasovanie v miestnom referende

1)  Zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov. O zozname platia primerane ustanovenia zákona  č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších  predpisov.

2)  Obec odovzdá zoznam oprávnených voličov komisii na sčítanie hlasov v miestnom referende najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

3)  Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.

 

Čl. 6
Komisia  na hlasovanie a sčítanie hlasov

1)  Komisia na hlasovanie a sčítanie hlasov je utvorená z členov, ktorých do komisie deleguje obecné zastupiteľstvo a petičný výbor, ak sa miestne referendum vyhlasuje na základe petície občanov. Obecné zastupiteľstvo a petičný výbor súčasne delegujú členov a náhradníkov s uvedením mena , priezviska, telefónneho čísla a adresy , na ktorú možno doručovať písomnosti.

2)  Členom komisie môže byť oprávnený volič podľa § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

3)  Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu znenia : „ Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi."

4)  Komisia je spôsobilá sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý.

5)  Funkcia člena zaniká:

     a) dňom jeho odvolania obecným zastupiteľstvom,

     b) dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena petičným výborom, ktorý ho delegoval,

     c) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie člena komisie orgánu, ktorý ho do funkcie ustanovil.

6) Na uvoľnený post člena komisie nastupuje náhradník, ktorého delegovalo obecné zastupiteľstvo alebo petičný výbor.

7) Ak sa počet členov komisie zníži pod ustanovený počet členov a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce.

8) Komisia musí mať najmenej 5 členov.

9) Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta obce v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení miestneho referenda. V prípade, že starosta nie je prítomný, alebo ho odmietne zvolať, zvolá ho zástupca starostu alebo obecným zastupiteľstvom poverený poslanec.

10) Na prvom zasadnutí určí žreb z členov komisie jej predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.

11) Komisia pre miestne referendum:

     a)  zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednej blízkosti,

     b)  vykonáva sčítavanie hlasov,

     c)  vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania povereným členom obecného zastupiteľstva,

     d) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesenia obecného zastupiteľstva.

12) Zamestnancov pre organizačné a administratívne práce zabezpečí starosta obce. V prípade, že starosta odmietne zabezpečiť zamestnancov, zabezpečí ich zástupca starostu.


Čl.7
Hlasovací lístok

1) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:

    a) deň konania miestneho referenda,

    b) otázka alebo otázky; ak ich je viac, označia sa poradovými číslami; pri každej otázke sa vyznačia dva rámčeky, z ktorých je jeden nadpísaný slovom „ áno" a druhý slovom „nie",

    c) poučenie o spôsobe hlasovania.

2)  Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky Obce Adamovské Kochanovce.

3)  Obec zabezpečí tlač hlasovacích lístkov a doručenie hlasovacích lístkov v deň konania miestneho referenda komisii pre miestne referendum.

4)  Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania miestneho referenda.


Čl. 8
Hlasovanie

1)  Oprávnený občan hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné.

2)  Oprávnený občan na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X" vyznačí, že na otázku odpovedá „áno" alebo „nie" . Hlasovací lístok oprávnený občan vloží do schránky na hlasovanie tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy.

3)  Hlasovanie je neplatné, ak bola zo strany oprávneného občana vložená do schránky na hlasovanie písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom podľa Čl. 7  tohto nariadenia.

4)  Hlasovací lístok je neplatný, ak:

     a) je pretrhnutý na dve a viac častí, alebo

     b) je vyplnený iným ako ustanoveným spôsobom, alebo

     c)  je inak upravený alebo nie je upravený vôbec.

5) O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacích lístkov s konečnou platnosťou rozhoduje komisia pre miestne referendum.


Čl. 9
Sčítanie hlasov komisie pre miestne referendum

1)  Po otvorení schránky na hlasovanie komisia vylúči prípady neplatného hlasovania podľa Čl. 8 ods.4) tohto všeobecne záväzného nariadenia a zistí:

    a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

    b) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,

    c) počet platných hlasovacích lístkov,

   d) počet hlasov „ áno „ a počet hlasov „ nie „ ku každej jednotlivej otázke.

2) Pre postup pri sčítaní hlasov komisiou pre miestne referendum platia primerane ustanovenia osobitného zákona  č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3) Komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíše predseda a podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici.

4) V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:

    a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

    b) počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie,

    c) počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,

    d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

    e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,

    f)  počet hlasov „ áno „ počet hlasov „ nie „ ku každej jednotlivej otázke.

5)  Zápisnicu o výsledku hlasovania komisia pre miestne referendum doručí povereným poslancom obecného zastupiteľstva bez meškania.

6) Komisia pre miestne referendum zapečatí  odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obci.


Čl.10
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda

1) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených občanov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.

2) Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje:

    a) deň konania referenda,

    b) celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zozname na hlasovanie v miestnom referende,

    c) celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

    d) celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „ áno" a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „ nie",

    e) konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v miestnom referende prijaté.


Čl. 11
Obstaranie pomocných prostriedkov

1) Pomocné prostriedky, najmä miestnosť na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania  zabezpečí obecný úrad.

2) Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.


Čl.12
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach schválilo toto VZN dňa 22.9.2010 uznesením č. 52/2010.

2)  Zmeny  tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach.

3) Toto VZN nadobudne účinnosť dňom 8.10.2010.

 

 

 

     V Adamovských Kochanovciach  dňa 23.9.2010

 

 

                                                                                                           Ing. Michal Križan
                                                                                                                 starosta obce

 

 

    Vyvesené:23.9.2010

    Zvesené: