Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č.3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Adamovské Kochanovce - návrh

Dátum: 04.05.2011

Na stiahnutie: vzn_obec_adamovsk__kochanovce_prij_manie_det__do_m__.doc

Obecné zastupiteľstvo obce Adamovské Kochanovce  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

v y d á v a

návrh

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Adamovské Kochanovce

 

č.  3/2011

 

 

o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Adamovské Kochanovce

 

 

 

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa ..... uznesením č. ........

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") určuje prijímanie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie v Materskej škole Adamovské Kochanovce, Adamovské Kochanovce č. 97,  ktorej zriaďovateľom je Obec Adamovské Kochanovce.

2)   Miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie určuje riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom.

3)   Miestom podávania žiadostí je sídlo materskej školy. Termín podávania žiadostí  zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy, na úradnej tabuli obce a internetovej stránke materskej školy spravidla od 15. februára do 15. marca obvyklým spôsobom. Miesto a termín podávania žiadostí bude vyhlásené aj obecným rozhlasom.

 

Čl. 2

Podmienky na prijatie dieťaťa

 

1)   O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka:

      a) na základe žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

      b) pre nasledujúci školský rok, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, v prípade uvoľnenia miesta počas školského roka alebo v prípade dostatku miesta rozhodne riaditeľka materskej školy o prijatí aj počas školského roka. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, o ktorých rozhoduje riaditeľka školy, najmä základné hygienické návyky dieťaťa, samostatnosť v jedení, obliekaní a pod.

2)   Pri záujme o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, zohľadňuje riaditeľka materskej školy nasledovné podmienky na prednostné prijímanie dieťaťa:

      a) s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      b) s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      c) ktoré dovŕši piaty rok veku,

      d) s trvalým pobytom  v obci Adamovské Kochanovce.

V prípade rovnakej naliehavosti prijatia dieťaťa je rozhodujúce, či obaja rodičia sú zamestnaní. 

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa podľa písm. a) a b) predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy spravidla do 30. apríla kalendárneho roka. Skutočnosti uvedené pod písmenom d) preukazujú zákonní zástupcovia čestným prehlásením a riaditeľka materskej školy overí tieto skutočnosti v evidencii obyvateľov OcÚ Adamovské Kochanovce.

Ak nie je naplnená kapacita materskej školy  môže riaditeľka prijať na  predprimárne vzdelávanie i dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obce Adamovské Kochanovce.

 

3)   V prípade uvoľnenia miesta počas školského roka rozhodne riaditeľka o prijatí tých detí, ktoré spĺňali kritéria na prijatie podľa bodu 2, ale z kapacitných dôvodov nebolo možné ich žiadosti vyhovieť.

 

4)  Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka  a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na úradnej tabuli obce.

 

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

 

1)   Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.

2)   Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach schválilo toto VZN dňa .........uznesením č. .....

3)   Zmeny  tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach.

4)   Toto VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

 

 V Adamovských Kochanovciach  dňa 3.5.2011

 

 

 

 

                           

                                  ...................................................

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

Vyvesené:  4.5.2011

Zvesené: