Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2009 o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom - návrh

Dátum: 27.11.2009

Na stiahnutie: vzn__.4_2009_o_uplat_ovan__cien_platieb_za_niektor__slu_by_a_n_jom_n_vrh.doc

Obec Adamovské Kochanovce v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  s použitím zákona č. 18/1996 o cenách

 

 

vydáva

 

návrh

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Adamovské Kochanovce

 č. 4/2009

  o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom

 

 

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa .... uznesením č.....

 

 


Poskytované služby a nájmy, za ktoré sa môžu vyberať platby - poplatky :

1. Poplatok cintorínsky

2. Poplatok za prenájom obecných pozemkov

3. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase

4. Poplatok za prenájom kultúrneho domu / KD /

5. Poplatok za kopírovanie

6. Poplatok za miesto pri predaji tovaru, alebo poskytovania služieb

7. Poplatok za požičiavanie veľkoobjemového kontajnera 

 

 

Článok 1

 

Poplatok cintorínsky

1. Poplatok platia občania, prípadne organizácie, ktoré uzatvoria s OcÚ dohodu o prepožičaní miesta na cintorínoch v Adamovských Kochanovciach a za prenájom DS a chladiaceho boxu.

2. Pri uplatňovaní tohto VZN treba rešpektovať schválený Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Adamovské Kochanovce.

 

 

Článok 2

 

Poplatok za prenájom obecných pozemkov

Obec vlastní pozemky, ktoré môže OcÚ dočasne prenajímať:

                                                                             sadzby poplatku

a)  za ornú pôdu, záhradu                                     0,012 € / m2

b)  za lúku, pasienok a iné                                    0,008 € / m2

 

 

Článok 3

 

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase

Poplatok platia fyzické aj právnické osoby a podnikatelia

                                                                              sadzby poplatku

 jedno vyhlásenie                                                        2,00 €     

 


Článok 4

 

Poplatok za prenájom kultúrneho domu a požičiavanie drobného zariadenia

 

A. Prenájom  KD:                                 

                                                                                                                        sadzby poplatku

1.  poriadanie zábavy, plesu, diskotéky       v letnom období                               100,00 € 

                                                                       v zimnom období /15.10.-15.4./     145,00 €

2.  prenájom sály  /akcia/                             v letnom období                                  66,00 €

                                                                       v zimnom období /15.10.-15.4./        90,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3.  vestibul  /akcia/                                                                                                   16,00 €           

4.  kuchyňa /akcia/                                                                                                   16,00 €           

5.  prenájom klubu  /akcia /                                                                                      16,00 €           

 

B. Požičiavanie drobného zariadenia :

                                                                                                                           sadzby poplatku

1.  stoly                                                                                                                   0,40 € /kus

2.  stoličky                                                                                                              0,20 € /kus   

3. drobné zariadenie                                                                                               0,02 € /kus

4.  ostatné zariadenia                                                                                             0,11 € /kus

5.  riady  /zábavy, plesy, diskotéky/                                                                   25,00 €           

6.  utierky /pranie si každý zabezpečí/                                                                 0,20 € /kus

7.  obrusy                                                                                                               1,00 € /kus                                         

                                                                              

Poplatok platia fyzické aj právnické osoby.

Pri rozbití alebo strate sa vyžaduje finančná náhrada. Pri poškodení zariadenia uviesť toto do pôvodného stavu resp. zaplatiť predpokladanú finančnú čiastku potrebnú na opravu.

Pre schôdzkovú činnosť miestnych  spoločenských organizácií a občianskych združení sa priestory klubu poskytujú zdarma.

 

 

Článok 5

 

Poplatok za kopírovanie

Poplatok platia občania, organizácie, podnikatelia, ktorí požiadajú OcÚ o kopírovanie tlačív:   

                                                                                  sadzby poplatku

a)      formát tlačiva A4 jedna strana                               0,08 €

b)      formát tlačiva A4 dvojstrana                                  0,16 €

c)   formát tlačiva A3                                                        0,16 €

 

Nekopírujú sa knihy - len listinné materiály.

 

 

Článok 6

 

Poplatok za miesto pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb

1. Poplatok platia fyzické alebo právnické osoby, ktoré požiadajú OcÚ o miesto na predaj tovaru alebo  poskytovanie služieb.

2. Miesto určí OcÚ.

3. Miesto nesmie byť zabraté väčšie ako 20 m2 a doba použitia miesta nesmie presiahnuť 3 hod., inak sa poplatok adekvátne zvyšuje.

                                                                            sadzby poplatku

miesto do 20 m2 do 3 hod.                                          2,00 €

 

 

Článok 7

 

Poplatok za požičanie veľkoobjemového kontajnera.

Poplatok platí každý občan, podnikateľ alebo organizácia, ktorí o zapožičanie požiadali OcÚ.

                                                                             sadzby poplatku

sadzba na jeden deň                                                    11,00 €    

 

 

Článok 8

 

Záverečné ustanovenia

1. Pri uplatňovaní tohto VZN - na konanie vo veciach uvedených poplatkov platia ustanovenia zák. č. 511/1992 v znení neskorších predpisov.

2. Poplatky sa uhrádzajú do 15 dní  odo dňa vyrubenia poplatku prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.

3. Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, môže obec zvýšiť nezaplatený poplatok až o 50%.

4. Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých odôvodnených prípadoch môže starosta obce poplatok znížiť alebo odpustiť po prejednaní  so správkyňou KD /čl.4/, alebo so zástupkyňou starostu / pri ostatných článkoch /.

5. Poplatky sa zaokrúhľujú smerom dole na dve desatinné miesta.

6. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného neriadenia sa ruší VZN č.2/2008.

7. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach.

8. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom: 1.1.2010.

                                


                                                                                        

 

                                                                                            Ing. Michal Križan

                                                                                         zástupca starostu obce  

 

Vyvesené:      

Zvesené: