Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č. 4/2011 o nakladaní s odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi, ktoré vznikli na území obce - návrh

Dátum: 13.07.2011

Na stiahnutie: vzn_nakladanie_s_odpadmi_1.doc

Obec Adamovské Kochanovce na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

 

 

 

vydáva

návrh

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Adamovské Kochanovce

č. 4/2011

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území obce

 

 


 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa ....... uznesením č..........

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 

1/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia") je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

2/ Nariadenie ustanovuje povinnosti obce a pôvodcu odpadu, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesto určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

 

Čl. 2

Základné pojmy

 

1/  Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom 223/2001o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

2/  Komunálne odpady, vrátane odpadov z obalov sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania, alebo činnosti právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce,  taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

3/ Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách, ktoré práce sú zabezpečované fyzickou osobou.

4/ Elektroodpad z domácností je elektroodpad elektrozariadenia, ktorý pochádza z domácností fyzických  osôb a z obchodných, priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

5/ Objemový odpad je odpad, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá zberovým nádobám 110 l a 1100 l.

6/  Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

7/  Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

8/  Systém zberu komunálneho odpadu je spôsob zberu a prepravy KO, spôsob triedenia jednotlivých zložiek KO, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj typ zberných nádob, kontajnerov a určenie miesta a ukladanie týchto odpadov za účelom ich znehodnotenia alebo zneškodnenia.

9/ Prepravca je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej s obcou realizuje na jej území zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, alebo niektorú z týchto činností jednotlivo.

10/ Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Adamovské Kochanovce v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

 

Čl. 3

Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu

 

1/  Pre KO a DSO vznikajúci na území obce vypracováva program odpadového hospodárstva obec.

2/ Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 1 tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.

3/  Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

4/  Zakazuje sa:

     a/ uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN,

     b/ zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN,

     c/ zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku alebo zdroja,

     d/ zmiešavať s KO kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné a horľavé, infekčné odpady,

     e/ zneškodňovať odpad riedením za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných látok,

     f/ ukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový KO horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý a výbušný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie, a všetky elektroodpady,

     g/ spaľovať ani inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, kontajneri a na voľných plochách,

     h/ zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, cintorína a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb alebo podnikateľov a občianskych združení,

     i/ poškodzovať zbernú nádobu, kontajner,

     j/ spaľovať plasty v kotloch na tuhé palivo.

5/  Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu:

     a/ zapojiť sa do systému zberu na území obce Adamovské Kochanovce,

     b/ ohlásiť na Obecnom úrade Adamovské Kochanovce skutočnosti vzniku, zmeny a zániku nároku na zapojenie sa do systému zberu,

     c/ triediť a zhromažďovať KO na jeho jednotlivé zložky,

     d/ požiadať o odvoz a zneškodňovanie objemného odpadu a DSO u oprávnenej osoby,

     e/ na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.

6/ Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne Obecnému úradu Adamovské Kochanovce.

 

Čl. 4

Povinnosti obce

 

Obec je povinná:

    a/ vypracovávať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva,

    b/ uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou s právom podnikania na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu,

    c/ prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve,

    d/ dávať v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO,

    e/ zabezpečovať informovanosť pôvodcov a držiteľov odpadu o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu,

    f/ obec zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.

 

 

Čl. 5

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania KO a DSO

 

1/ Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:

    a/ predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady, vrátane odpadov z obalov zneškodňovať odpady spôsobom na

    to určeným,

    b/ zapojiť sa do separovaného zberu zavedeného v obci /triediť odpad na jednotlivé zložky/,

    c/ v zmysle vytvorených podmienok na separovaný zber ukladať ho do príslušných zberných nádob,

    d/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci podľa tohto VZN,

    e/ ukladať KO a jeho oddelené zložky, vrátane odpadov z obalov za účelom ich zberu na mieste na to určenom a do

    zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci,

    f/ zberné nádoby zabezpečiť proti ich odcudzeniu,

    g/ dbať na to, aby KO bol na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky činnosti spojené s riadnym odvozom,

    h/ zabezpečiť na vlastné náklady odvoz DSO na skládku najneskôr do 30 dní od jeho uloženia na voľnom priestranstve,

    ch/ uhrádzať poplatok za KO a DSO vo výške a za podmienok určených vo VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.

2/  Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorému podmienky umožňujú vykonávať separovaný zber, nahlási túto skutočnosť obecnému úradu, s ktorým budú dohodnuté podmienky separovaného zberu.

3/ Obec určuje nasledovne typy zberných nádob:

    a/ 110 litrové nádoby,

    b/ veľkoobjemový kontajner /VOK/,

    c/ špeciálne 1 l00 l kontajnery - žlté na plasty, vrátane odpadov z obalov,

    d/ špeciálne 1100 l kontajnery - zelené na sklo, vrátane odpadov z obalov.

4/ Určené nádoby sa prednostne určujú:

    a/ pri rodinných domoch sa určujú 110 litrové nádoby,

    b/ vo dvore obecného úradu sú rozmiestnené VOK, ktoré sú určené len pre občanov obce, nie pre podnikateľov,

    c/ v individuálnych ojedinelých prípadoch je možné dohodnúť aj iný spôsob zberu a prepravy odpadu /predovšetkým drobných stavebných odpadov, napr. odvezením nákladným automobilom priamo na skládku/,

    d/ pri vybraných obchodných prevádzkach sú 110 litrové nádoby,

    e/ pri vybraných prevádzkach v obci sú VOK.

5/ KO a DSO, ktoré vznikli na území obce sa zneškodňujú na skládke komunálnych odpadov.

 

Čl. 6

Separovaný zber

 

1/ Separovanými zložkami KO na území obce sú vytriedené zložky KO bez obsahu škodlivín a to: sklo, plasty, papier, železo, textil, elektrobatérie z domácností .

2/ Na zber separovaných zložiek slúžia špeciálne zberné nádoby, ktoré sú umiestnené vo dvore obecného úradu s nasledovným určením:

    a/ zelená nádoba - sklo biele a farebné, vrátane odpadov z obalov,

    b/ žltá nádoba - plasty, vrátane odpadov z obalov.

3/ Zber papiera, železa, texilu a elektrobatérií zabezpečí obec prostredníctvom oprávnených organizácií 2x ročne.

4/ Obec Adamovské Kochanovce zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivín a odpadov z elektronických zariadení zabezpečuje podľa potreby prostredníctvom autorizovanej organizácie. O termínoch odvozov týchto odpadov informuje občanov obecný úrad prostredníctvom obecného rozhlasu a iným vhodným spôsobom.

5/ Spätný zber elektroodpadov z domácností si zabezpečí pôvodca a držiteľ týchto odpadov u výrobcu alebo predajcu týchto zariadení.

6/ Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si vopred s obcou a písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

 

Čl. 7

Objemné odpady a drobné stavebné odpady

 

1/ Zber objemových odpadov a DSO do VOK a jeho zneškodnenie zabezpečí obec na svoje náklady 2 x ročne v jarnom a jesennom období.

2/ V čase, keď nie sú vyložené VOK, je odvoz objemných odpadov a DSO na skládku ich pôvodca povinný zabezpečiť individuálne na vlastné náklady.

 

Čl. 8

Odpady zo záhrad a verejných priestranstiev, vrátane odpadu z cintorínov

 

1/ Každý vlastník, resp. užívateľ /fyzická osoba/ zelenej plochy je povinný biologicky rozložiteľný odpad zo zelene skompostovať.

2/ Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob a zberných vriec na KO a DSO.

3/ Zber, prepravu, zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia biologického rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene /vrátane cintorínov/ zabezpečuje obec.

 

Čl. 9

Preprava KO

 

1/ Prepravu KO vykonáva oprávnená organizácia /ďalej len prepravca/ na základe zmluvy s obcou.

2/ Pôvodca odpadov je povinný umožniť všetky práce spojené s prepravou odpadov, najmä dbať, aby boli odpady riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách umiestnených na vyhradenom mieste a aby bol prístup k nádobám.

3/ Prepravca môže odmietnuť prepravu ak zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria.

4/ Prepravca priebežne pri svojej činnosti sleduje zloženie komunálnych odpadov a je povinný ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva.

5/ Obec je povinná prostredníctvom zmluvného partnera evidovať a uchovávať záznamy o počte zberných nádob, o počte a druhu vyprázdnených nádob, dáta o počte a druhu odobratých zberných vriec, množstve a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia KO a DSO, vytriedených zložiek KO a DSO.

 

 

Čl. 10

Priestupky a pokuty

 

1/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:

    a/ osoby poverené starostom obce,

    b/ poslanci obecného zastupiteľstva,

    c/ príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencii,

    d/ dobrovoľný strážca verejného poriadku,

    e/ hlavný kontrolór obce.

2/ Priestupku sa dopustí ten, kto:

    a/ uloží KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na iné miesto ako miesto určené obcou a do zberných nádob nezodpovedajúcich systému zberu KO v obci Adamovské Kochanovce,

    b/ zneškodní alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením,

    c/ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa zákona,

    d/ neposkytne Obci Adamovské Kochanovce požadované pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO alebo DSO na území obce,

    e/ nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácii v rozpore so zákonom o odpadoch.

3/ Za priestupok podľa odseku 2 písm. a/ až d/ môže starosta obce Adamovské Kochanovce uložiť pokutu do 165,96 € a za priestupok podľa ods. 2 písm. e/ pokutu do 663,87 €.

4/ Okrem toho za porušenie tohto VZN môže starosta obce podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 638 €.

5/ Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa tohto naradenia sú príjmami rozpočtu obce.

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 

1/ Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. a zákon č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

2/ Týmto sa zrušuje VZN 1/2009.

3/ Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach schválilo toto VZN dňa ....... uznesením č. ........

4/ Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach.

5/ Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

 

 

                                                                                        .....................................................

                                                                                                    Ing. Michal Križan

                                                                                                          starosta obce

 

 


Vyvesené: 13.7.2011

Zvesené: