Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č.5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Dátum: 18.12.2009

Na stiahnutie: vzn_c.5_2009._ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c.3_2008_prispevok_v_ms.doc

 

Obec Adamovské Kochanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 


v y d á v a

 


Všeobecné záväzné nariadenie Obce Adamovské Kochanovce

 

 č. 5/2009,

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie  č. 3/2008

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 


 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 11.12.2009 uznesením č. 100/2009

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  č.3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni sa mení a dopĺňa takto:

 

Čl. 1

 

V Článku 2 sa mení ods. 1) a znie:

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou: 12,00 €.

 

V Článku 3 sa menia ods.  3),4), 5) a znejú:

3)  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, ktorý  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určená podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne: stravníci od 2 - 6 rokov /dieťa v MŠ denné/: 1,19 €.

 

4)  Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží riaditeľke MŠ príslušné doklady, je výška príspevku  0,13 €.

 

5) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, ktorý uhrádza zamestnanec materskej školy a iná fyzická osoba je určená vo výške  1,19 €.

       

 

Čl. 2

 

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa 11.12.2009  uznesením č. 100/2009

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom : 1.1.2010

 

 

V Adamovských Kochanovciach dňa: 11.12.2009

 


 

                                                                                                    Ing. Michal Križan

                                                                                                 zástupca starostu obce

 

Vyvesené dňa : 16.12.2009

Zvesené dňa :