Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č. 5/2011" Požiarny poriadok obce" - schválené

Dátum: 19.11.2011

Na stiahnutie: vzn_c.5_2011_poziarny_poriadok_obce__schvalene_1.doc

Obec Adamovské Kochanovce na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v náväznosti na § 26 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

 


 

v y d á v a

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Adamovské Kochanovce

 č. 5/2011

  „POŽIARNY PORIADOK OBCE"

 


 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 16.11.2011 uznesením č. 64/2011

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

     Požiare, havária a iné mimoriadne udalosti spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb požiarom, haváriám a iným mimoriadnym udalostiam predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich lokalizáciu, likvidáciu (zdolávanie).

     Účelom „POŽIARNEHO PORIADKU OBCE" je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

       Orgány obce, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinnosti vyplývajúcich pre nich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho základe (zoznam predpisov v prílohe č. 1), z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „POŽIARNY PORIADOK OBCE". Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.

        Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.

        Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov obecného hasičského zboru. Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi, najmä s Okresným riaditeľstvom Hasičského a Záchranného zboru v Trenčíne.

 

Čl. 2

Obec

 

1. Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:

a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,

b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,

c) zabezpečovať odbornú prípravu členov - zamestnancov obecného hasičského zboru, vypracovať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,

d) zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave,

e) zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť vzniknutý požiar alebo mimoriadnu udalosť,

f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zasahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek (lokalizáciu, likvidáciu požiaru),

g) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,

h) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

 

2. Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,

b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,

c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,

d) určuje veliteľa zásahu.

 

3. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinnosti ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:

- v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,

- v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

 

Čl. 3

Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a jej miestnych častiach

 

Obecné zastupiteľstvo

1. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:

a) schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce a veliteľa „Obecného hasičského zboru",

b) schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín,

c) zriaďuje „Obecný hasičský zbor" a určuje mu náplň práce,

d) spravuje „Obecný hasičský zbor", počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru,

e) pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti v obci,

f) vymenúva a odvoláva veliteľa „Obecného hasičského zboru" po schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,

g) rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti„Obecného hasičského zboru"  prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,

h) zriaďuje protipožiarnu hliadku obce,

ch) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obcí,

i) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,

j) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,

k) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi.

2. Náklady sa týkajú:

a) obstarávanie hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

b) vykonávanie údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

c) uhrádzanie výdavkov spojených s účasťou „Obecného hasičského zboru" na previerkach pripravenosti a previerkových cvičeniach,

d) uhrádzanie výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej stanice resp. hasičskej zbrojnice,

e) schvaľuje „POŽIARNY PORIADOK OBCE" a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

 

Starosta obce

1. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce najmä tieto úlohy:

a) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

b) schvaľuje plán odbornej prípravy členov „Obecného hasičského zboru",

c) rozhoduje o účasti „Obecného hasičského zboru" na previerkach pripravenosti,

d) rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia,

e) schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,

f) požiada vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky „Obecného hasičského zboru",

g) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

h) poskytuje pomoc na základe príkazu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,

ch) rozhoduje o vylúčení vecí z používania a vydáva opätovný písomný súhlas na používanie vylúčenej veci z používania (až po odstránení nedostatkov),

i) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie obce „Požiarny poriadok obce", alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri  odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,

j) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

k) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky.

2. Prerokúva s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru:

a) Návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto „Obecného hasičského zboru".

b) Návrh na vymenovanie veliteľa „Obecného hasičského zboru".

c)Návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov.

d) Návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby.

3. Spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

4. Konzultuje s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov.

 

Obecný úrad

1. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:

a) písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok obce",

b) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

c) písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov „Obecného hasičského zboru",

d) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín obce,

e) vyhotovuje menovacie dekréty pre preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky, veliteľa, strojníkov a členov „Obecného hasičského zboru",

f) pri prejednávaní správ a informácii na úseku ochrany pred požiarmi pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutie orgánov obce,

g) oznamuje právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,

h) zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov „Obecného hasičského zboru", ako aj preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overenie odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

ch) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,

i) žiada vlastníka, správcu alebo užívateľa o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti,

j) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení veci z používania,

k) vyhotovuje oznámenie pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

l) vyhotovuje návrh pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,

m) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,

n) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,

o) oznamuje bezodkladne príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru každý požiar, ktorí vznikol na území obce,

p) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,

r) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi, poskytuje potrebné informácie a údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,

s) vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní „Obecného hasičského zboru" a vykonáva jeho inventarizáciu,

t) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov obce,

u) administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov „Obecného hasičského zboru",

v) zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

z) požaduje, resp. zabezpečuje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na požiarnych vodovodoch (hydrantoch),

ž) zabezpečuje účasť zamestnancov obecného  úradu a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

 

Obecný hasičský zbor

1. Obecný hasičský zbor na území obce plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

2. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi „Obecný hasičský zbor" plní tieto úlohy:

a) zdoláva požiare a vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom,

b) podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,

c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,

d) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov a zúčastňuje sa overovania spôsobilosti,

e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v obci,

f) vedie dokumentáciu o svojej činnosti. 

 

Kontrolné skupiny obce

1. Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce preverujú dodržiavanie osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä:

a) dokumentáciu ochrany pred požiarmi,

b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,

c) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie, stav nástupných plôch a pod,

d) skladovanie horľavých látok (plynných, kvapalných, pevných),

e) umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov,

f) vybavenie objektov prenosnými a pojazdnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi (požiarne technické zariadenia - požiarne uzávery, - elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie a pod.).

2. Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

3. Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborné spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

  

Protipožiarna asistenčná hliadka obce

1. Protipožiarna asistenčná hliadka obce sa zriaďuje v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

2. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia.

 

Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

1. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto činnostiam patrí najmä:

a) prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach obsahujúcich horľavé látky,

b) údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky a odstraňovanie ich poruchových stavov,

c) zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu,

d) lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,

e) nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,

spaľovanie horľavých látok a odpadov na voľnom priestranstve,

f) zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy.

 

Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

1. Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb:

a) podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari,

b) usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo,

c) na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.

2. Väčší počet osôb je viac ako:

a) 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,

b) 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu.

 

3. Protipožiarna asistenčná hliadka:

a) dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

b) vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb,

c) privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, 

d) predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

 

4. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:

a) oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,

b) oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

c) kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,

d) vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňujú, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,

e) preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

f) upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

5. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.

6. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadených pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA".

7. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činnosti, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.

  

Preventivár požiarnej ochrany obce

1. Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinnosti:

a) organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,

b) školenie kontrolných skupín obce,

c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,

d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

  

Veliteľ obecného hasičského zboru

1. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:

a) zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť „Obecného hasičského zboru",

b) organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,

c) požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok,

d) podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi,

e) zúčastňuje sa na rokovaní obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti „Obecného hasičského zboru" a jeho materiálno-technickom vybavení,

f) spracúva plány odbornej prípravy „Obecného hasičského zboru" na výcvikový rok,

g) zabezpečuje odbornú prípravu členov „Obecného hasičského zboru",

h) vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti „Obecného hasičského zboru",

ch) zabezpečuje účasť „Obecného hasičského zboru" na previerkach pripravenosti,

i) zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,

j) zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode.

2. Na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä:

a) vykonávanie nepretržitého prieskumu,

b) určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,

c) zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

d) dodržiava zásady prednostného velenia - veliteľ zásahu z „Obecného hasičského zboru" má prednosť pred veliteľom zásahu zo „Závodného hasičského zboru" (okrem prípadu ak je požiar v objektoch zriaďovateľa „Závodného hasičského zboru") prípadne pri zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z miestnej príslušnej hasičskej jednotky,

e) môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,

f) zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,

g) môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť,

h) odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,

ch) vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení,

i) spracovanie správy o zásahu.

 

Čl. 4

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

 

Povinnosti fyzických osôb

1. Fyzická osoba je povinná:

a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, 

b) elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,

c) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

d) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené, 

e) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

f) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

g) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

h) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

ch) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,

i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zmenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,

k) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní. 

2. Fyzická osoba nesmie:

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,

e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam,

f) požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,

g) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

  

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov

1. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinné dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecifický dotýkajú.

 

Pomoc pri zdolávaní požiarov

1. Každý  je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

b) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

c) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej  jednotky  alebo  obce,

d) na výzvu  veliteľa  zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného  riaditeľstva  hasičského a záchranného zboru, alebo  obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,

e) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo  na zamedzenie jeho šírenia,

f) prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov,  o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,

g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,

h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

   

Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

1. Dodržať ustanovenia § 8 tohto „POŽIARNEHO PORIADKU OBCE".

2. Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb:

a) v prípadoch určených starostom obce, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,

b) ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa s vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,

c) podujatie, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.

  

 

Úlohy obce v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

1. Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.

 

Čl. 5

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

1. Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje protipožiarna hliadka obce.

2. V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby protipožiarna hliadka obce, Okresný Hasičský a záchranný zbor a hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.

 

Čl. 6

Početný stav a vybavenie obecného hasičského zboru

 

Početný stav Obecného hasičského zboru

1. Pri určovaní počtu členov Obecného hasičského zboru a jeho materiálno-technickom vybavení obec prihliadala najmä na :

a) veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,

b) na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,

c) na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,

d) na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode obce, ktorý je súčasne zásahovým obvodom OHZ,

e) na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci so zreteľom na denný čas a nočný čas.

2. Obecný hasičský zbor  sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia Obecného hasičského zboru. V rámci stanoveného počtu  môžu byť aj zamestnanci, ak sú v Obecnom hasičskom zbore zaradení.

 

Veliteľ Obecného hasičského zboru

Meno a priezvisko:  Ing. Pavol Baďura

Adresa bydliska:  Adamovské Kochanovce č.

telefónne číslo:  0905 477929

 

Strojník Obecného hasičského zbor

Meno a priezvisko:  Michal Mizerák

Adresa bydliska:  Adamovské Kochanovce

telefónne číslo:  0908 505604

 

Členovia Obecného hasičského zboru: viď príloha

  

Vybavenie Obecného hasičského zboru:

a) motorová striekačka alebo cisternová automobilová striekačka,

b) hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 m,

osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných  prác pre každého člena hasičského družstva,

c) vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.

 

 

Čl. 7 

Prehľad zdrojov požiarnej vody

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.

Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):

a) Adamovský potok

Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):

 a) počet hydrantov:   50 ks

 b) druh hydrantov (podzemné, nadzemné): podzemné

 c) miesta, kde sa nachádzajú hydranty (ulica, číslo domu): viď príloha

 

Čl. 8

Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu

1. Úlohy ohlasovne požiarov:

a) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu,

b) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva.

 

2. Hlavnou ohlasovňou požiarov je obecný úrad.

 

Zoznam ohlasovní požiarov:

Poradové

Meno a priezvisko

Adresa

Telefónne

Číslo

fyzickej  osoby - podnikateľa a právnickej osoby

umiestnenia

číslo

 1.

 Ing. Michal Križan

 Ad. Kochanovce č. 268

 0902 909670

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV".

 

3. Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:

a) adresu požiaru,

b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,

c) rozsah požiaru,

d) ohrozenie osôb,

e) prístupové cesty,

f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

 

4. Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:

a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje protipožiarny poplach:    obecný rozhlas

 

5. Číslo telefónu :

a) veliteľ        0905 477929

b) strojník      0908 505604

c) jednotka hasičského a záchranného zboru  112

d) polícia         112

e) zdravotníci  112

f) plynárne      0850111727

g) vodárne        0800606162

h) elektrárne    0800111567

i) telekomunikácie   12129

j) správa vodného toku   033/7764111

k) správca cestnej komunikácie   032/6555750

l) okresný úrad - odbor životného prostredia     032/7434620

                          - odbor civilnej ochrany            032/7411111

 

Čl. 9

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu

1. Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.

2. Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je obecný úrad.

  

Čl. 10

Prehľadný situačný plán obce

1. Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku.

  

Čl. 11

Náhrada škody

1. Právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.

2. Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.

3. Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľovi, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah  v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa  právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.

 

Čl. 12

Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Tento „Požiarny poriadok obce" nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.

2. Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecné záväzného nariadenia obce.

3. V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.

4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

5. Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.

6. Na tomto VZN  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa 16.11.2011 uznesením č. 64/2011

7. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach.

8. Toto VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia.

 


 

V Adamovských Kochanovciach dňa 18.11.2011

 


 

                                                                                                                      Ing. Michal Križan

                                                                                                                            starosta obce

 

 

Vyvesené : 18.11.2011

Zvesené : 

 

Príloha: Členovia obecného hasičského zboru

 

Príloha: Umiestnenie podzemných hydrantov v obci Adamovské Kochanovce