Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb. odpady na území obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 18.12.2009

Na stiahnutie: vzn__._6_2009_ktor_m_sa_meni_a_doplna__vzn_4_2008_poplatok_ko.doc

Obec Adamovské Kochanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov


 

v y d á v a


Všeobecné záväzné nariadenie Obce Adamovské Kochanovce


 č. 6/2009,


ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008

    o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

    a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 11.12.2009 uznesením č. 101/2009

 

         

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce  sa mení a dopĺňa takto:

 

 

Čl. 1

V III. časti Miestny poplatok, v § 12, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení ods. 4) a znie:

Frekvencia odvozov je 26 odvozov za rok. Objem zberných nádob používaných v obci je 110  l, 120 l, 1100  l.

Sadzba poplatku je ustanovená:

a) u fyzickej osoba, ktorá je prihlásená na trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na iný účel ako na podnikanie:

za osobu a kalendárny deň  - 0,048 € 

- u fyzickej osoby, ktorá nie je prihlásená na trvalý alebo prechodný pobyt, ale vlastní na území obce nehnuteľnosť /rod. dom, chata, rekreačný domček/

 za nehnuteľnosť kalendárny deň  - 0,048 €

          

b) u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie /DSS, DD/

 za 1 100 l nádobu a kalendárny deň  - 1,60 €

 

c) u podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

 za 110 l alebo 120 l nádobu a kalendárny deň  - 0,22 €

 

 

Čl. 2

 

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa 11.12.2009 uznesením č. 101/2009.

Toto VZN  nadobúda účinnosť dňom : 1.1.2010.

 

 

V Adamovských Kochanovciach dňa: 11.12.2009

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Michal Križan

                                                                                                        zástupca starostu obce

 

Vyvesené dňa : 16.12.2009

Zvesené dňa :