Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č. 6/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce - schválené

Dátum: 16.12.2011

Na stiahnutie: vzn_c_6_2011_o_prevadzkovom_poriadku_pohebisk_obce_schvalene.doc

Obec Adamovské Kochanovce na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 

 

v y d á v a

 


Všeobecné záväzné nariadenie Obce Adamovské Kochanovce

č. 6/2011 

o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce

 


 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 14.12.2011 uznesením č. 67/2011

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK OBCE ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE

 

Identifikačné  údaje

Zriaďovateľ pohrebiska :

Obec  Adamovské Kochanovce

IČO : 00311 405

Štatutárny zástupca :  Ing. Michal Križan, starosta obce

Miesto pohrebiska : pohrebisko - cintorín č. 1 v časti obce Adamovce - Malé Bierovce a pohrebisko - cintorín č. 2 v časti obce Kochanovce

Prevádzkovateľ :

Obec  Adamovské Kochanovce

Adresa : Obecný úrad Adamovské Kochanovce

IČO : 00311 405

Štatutárny zástupca : Ing. Michal Križan, starosta obce

Kontakt :  tel.: 032/64 90325, 0902/909 670

 

Čl.1

Úvodné ustanovenie

 

    1. Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie tiel mŕtvych, ich ostatkov alebo popola. Je to spoločný názov pre cintorín. Pohrebiská  zriaďujú obecné úrady, ktoré ich prevádzkovanie môžu zveriť aj iným organizáciám.

    2. Pohrebiská v obci Adamovské Kochanovce prevádzkuje Obec Adamovské Kochanovce.

    3. Prevádzkovateľ podľa potreby rozdeľuje pohrebiská na jednotlivé časti, v ktorých prideľuje miesta pre hroby, hrobky a urny.

    4. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebiská - cintorín č.1 v časti obce Adamovce - Malé Bierovce a cintorín č. 2 v časti obce Kochanovce.

 

Čl. 2

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách

   

 Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa :

- výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,

- pochovávanie,

- vykonanie exhumácie,

- správu a údržbu pohrebísk,

- správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách,

- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk.

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk

    1. Prevziať ľudské pozostatky alebo ostatky ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí  vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov - túto činnosť vykonáva pohrebná služba.

    2. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie so spáchania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní, tieto služby budú vykonávať  zamestnanci pohrebných služieb, ktoré sú zmluvnými partnermi prevádzkovateľa pohrebiska.

    3. Zamestnanci obce - prevádzkovateľa a zamestnanci pohrebných služieb  sú povinní najmä:

      a) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

      b) dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi,

      c) vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi,

      d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním.

 

Čl. 3

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

  

    1. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

    2. Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.

    3. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

    4. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave, musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov.

    5. Všetky práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

    6. Stavby pomníkov a príslušenstva k nim vykonáva nájomca sám.

    7. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnerov na pohrebisku.

 

Čl. 4

Povinnosti návštevníkov a správanie sa na pohrebisku

  

    1. Návštevníci pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta majú zakázané:

      a) vodiť na pohrebisko psov,

      b) vstupovať na pohrebisko na bicykli a pod.,

      c) s motorovými vozidlami možno vchádzať na pohrebisko len s  povolením prevádzkovateľa pohrebiska:

          - na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami  na vykonanie pohrebného obradu,

          - na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,

          - na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,

          - na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

    2. Vstup s motorovým vozidlom do jednotlivých sektorov pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

    3. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň.

    4. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

    5. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a domový odpad.

    6. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.

    7. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.

    8. Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.

     9. Pohrebiská sú prístupné verejnosti od 700 hod. -  do 2000 hod. Časové obmedzenie vstupu na pohrebiská neplatí v čase sviatku - Pamiatka zosnulých.

    10. Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebiská alebo ich časti dočasne zakázať alebo obmedziť a to v čase vykonávania terénnych  úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie a pod.

    11. Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebísk piť vodu zo studní.

 

Čl. 5

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

   

    1. Mŕtvi sa dočasne ukladajú v DS, ktorý sa nachádza na pohrebisku- cintoríne č.1 v časti obce Adamovce -Malé Bierovce. Telo osoby zomretej musí byť premiestnené do DS najneskôr do 8 hodín po prehliadke. Do 8 hodín sa nepočíta čas medzi 22.00 a 6.00 hodinou.

    2. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín, ale nie pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia.

    3. Obec zabezpečí pochovanie mŕtveho v prípade ak pochovanie nikto nezabezpečí do 96 hodín od úmrtia alebo ak nie je zistená totožnosť mŕtveho do 7 dní od zisteného úmrtia, resp. ak nie je zistené miesto úmrtia. Ak sa ľudské pozostatky našli v katastrálnom území obce Adamovské Kochanovce a totožnosť sa nezistila, pochovanie zabezpečí obec. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila nemožno spopolniť.

    4. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí SR alebo diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane do 14. dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí SR alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov, alebo súhlas na ich pochovanie na území SR, musí obec ľudské pozostatky pochovať.

    5. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zomrelý za svojho života zvolil, treba jeho prianiu podľa prevádzkových možností pohrebiska vyhovieť. Ak si zomrelý za svojho života neurčil druh pohrebu, určí ho obstarávateľ pohrebu. Spopolnenie mŕtvych sa môže vykonávať len v krematóriách. 

    6. Mŕtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 metra.

    7. Ak sa ukladá do už použitého hrobu ďalšia rakva, je to možné len vtedy, ak prešla tlecia doba prvého hrobu. Hrob je nutné prehĺbiť minimálne o 0,3 metra, staré ostatky sa uložia do spodnej časti, ktoré sa zahádžu hlinou a na ňu sa uloží ďalšia rakva.

    8. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.

    9. Rakva s ľudskými pozostatkami môže byť uložená do hrobky. Hrobka musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

    10. Urny so spopolnenými ostatkami sa dávajú do zeme alebo do betónových štvorhranných nádob pod náhrobné (epitafné) dosky v úrovni terénu. Horná časť dosky je opatrená nápisom. Vyhotovujú ju pozostalí.

    11. Pozostalí môžu uložiť spopolnené ostatky príbuzných i mimo urnového miesta do hrobového miesta, so súhlasom prevádzkovateľa.

    12. Pri manipulácii s osobami zomrelými na infekčnú chorobu je nutné zachovávať mimoriadnu opatrnosť.

 

Vykonanie exhumácie

    1. Po uplynutí tlecej doby môže byť vykonaná exhumácia na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

        a) posudok úradu verejného zdravotníctva,

         b) list o prehliadke mŕtveho,

         c) štatistické hlásenie o úmrtí,

        d) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.

    2. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:

        a) orgánov činných v trestnom konaní,

        b) obstarávateľa pohrebu ,

        c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.

    3. Výkopové práce súvisiace s exhumáciou budú vykonávať zamestnanci pohrebných služieb, ktorí sú zmluvnými partnermi prevádzkovateľa.

    4. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

 

Čl. 6

Dĺžka tlecej doby

 

    1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

    2. Tlecia doba na pohrebiskách -cintorínoch obce Adamovské Kochanovce je určená na dobu 20 rokov. 

 

Čl. 7

Spôsob vedenia evidencie pohrebísk

Popis pohrebiska

 

     Pohrebisko - cintorín č.1 v časti obce Adamovce - Malé Bierovce sa nachádza  v katastrálnom území obce Adamovské Kochanovce. Pohrebisko je rozdelené na sekciu A, B a C. Hrobové miesta sú usporiadané v  radoch. Hrobovým miestam sú pridelené čísla.

Situačný plán pohrebiska - cintorín č. 1 Adamovce - Malé Bierovce.

Sekcia A - stará časť pohrebiska.

Hrobové miesta sú usporiadané v 6 radoch. V sektore A sa môžu zriaďovať nové hrobové miesta a môže sa vykonávať individuálna výsadba drevín a kríkov alebo iná individuálna sadová úprava len so súhlasom prevádzkovateľa. V sektore A môže prevádzkovateľ na základe žiadosti oprávnenej osoby dať súhlas na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do zachovalých hrobov alebo na uloženie urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami k zachovalým pomníkom, alebo do zeme u zachovalého hrobového miesta.

Sekcia B - nová časť pohrebiska určená na pochovávanie.

Hrobové miesta sú usporiadané v 4 radoch.

Sekcia C - urnové hroby sú usporiadané v 1 rade.

    Pohrebisko - cintorín č. 2 v časti obce Kochanovce sa nachádza  v katastrálnom území obce Adamovské Kochanovce. Pohrebisko je rozdelené na sekciu A, B a C. Hrobové miesta sú usporiadané v  radoch. Hrobovým miestam sú pridelené čísla.

Situačný plán pohrebiska - cintorín č. 2 Kochanovce.

Sekcia A - staršia časť pohrebiska - cintorína.

Hrobové miesta sú usporiadané v 9 radoch.

Sekcia B - v starej časti sa už nepochováva. Pochovávať sa tu môže len so súhlasom prevádzkovateľa.

Nová časť sekcie B

Hrobové miesta sú usporiadané v 1 rade.

Sekcia C - urnové hroby sú usporiadané v 1 rade.

    Dom smútku

    DS je napojený na verejnú elektrickú sieť, z obce vedie k DS asfaltová komunikácia, vodovod je zásobovaný vodou z vlastnej studne na pohrebisku. DS má nasledovné dispozičné riešenie: obradná miestnosť, miestnosť pre prípravu rečníka a ozvučenie, miestnosť s chladiacim boxom a na prípravu rakvy, sociálne zariadenie, miestnosť pre hrobárov. Chladiaci box je skriňový pre dve rakvy. DS sa čistí vždy pred a po pohrebe, dezinfikuje sa 4 krát za rok dostupnými dezinfekčnými prostriedkami (Savo, Chloramín, Bref).

 

Čl.8

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebísk

Správa a údržba pohrebísk

 

    1. Úlohy vyplývajúce prevádzkovateľovi zo zákona bude plniť Obec Adamovské Kochanovce v spolupráci s prevádzkovateľmi pohrebných služieb, pracovníkmi obecného úradu, externými pracovníkmi a správkyňou DS a cintorínov.

    2. Akékoľvek práce na pohrebiskách - stavby hrobov, úprava sa môžu začať len po predchádzajúcom dohovore s prevádzkovateľom pohrebiska.

    3. Stavby hrobov:

        a) základy stavby musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy,

        b) plocha na stavbu hrobu  musí byť v rozmeroch:

                                                   pri jednom hrobe  130 cm x 260 cm

                                                   pri dvoj hrobe       230 cm x 260 cm

        c) epitafné dosky na urnových miestach musia byť v rozmeroch 30 cm x 45 cm,

        d) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov hrobov,

        e) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,

        f) uličky medzi hrobmi alebo epitafnými doskami musia byť 50 cm, uličky medzi radmi musia byť 100 cm,

        g) po skončení stavby je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál,

        h) kamenárske firmy sú povinné pred začatím stavby hrobu, hrobky atď. požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o povolenie na jeho výstavbu.    

    4. Prevádzkovateľ pohrebísk, vykonáva nasledovné činnosti pri údržbe pohrebísk :

        a) udržiava  objekty nachádzajúce sa na pohrebiskách a to: DS a kríže, studne a nástenky, ktoré tvoria vybavenosť pohrebísk,

        b) udržiava inžinierske siete na pohrebisku č. 1 - miestny rozhlas,

        c) stará sa o oplotenie pohrebísk,

        d) zabezpečuje poriadok a čistotu na pohrebiskách, pravidelné kosenie trávy,

        e) vykonáva úpravu, čistenie a zimnú údržbu  komunikácii na pohrebisko,

        f) vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebísk,

        g) zriaďuje miesta na hroby, hrobky a urny na pohrebiskách,                                                                     

        h) značí hrobové miesta číslom podľa situačného plánu,

        ch)  zabezpečuje vodu pre pohrebisko a to z vlastnej studne, ktorá sa nachádza na pohrebisku,

        i)  likviduje odpad z pohrebiska.

    5. Prevádzkovateľ pohrebísk vedie:

    5.1.  evidenciu hrobových miest, ktorá je zaznamenávaná v hrobovej knihe, ktorá obsahuje:

        a) číslo hrobového miesta a dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

        b) meno a priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,

        c) záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou,

       d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce, ak je nájomcom obec,

       e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,

       f) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej ukončenia,

       g) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.

    5.2. vedie evidenciu prevádzkovania pohrebísk, ktorá obsahuje údaje o:

       a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

       b) zrušení pohrebiska,

       c) skutočnosti, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob.

 

Čl. 9

Hrobové miesto

 

    1. Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, zmluva nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby.

    2. Prevádzkovateľ je oprávnený prenajať hrobové miesto aj na dlhšiu dobu, nakoľko to pomery na pohrebiskách v Adamovských Kochanovciach umožňujú. Ak sa tieto pomery zmenia, musí o tom včas upovedomiť pozostalých, ktorým doteraz bolo hrobové miesto prenajaté a nájomné zaplatené.

    3. Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný písomne informovať nájomcu o:

       a) skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,

       b) dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebiskách.

       4. Výška poplatkov za prenajatie hrobového miesta na pohrebiskách obce Adamovské Kochanovce sa určuje podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku.

Prenájom hrobového miesta

    1. O uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá nájomcovi rovnopis nájomnej zmluvy.

    2. Prevádzkovateľ pohrebísk nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebísk.

    3. Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta, nájomca môže so súhlasom prevádzkovateľa upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým.

    4. Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať so súhlasom prevádzkovateľa náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady.

    5. Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo záhlavným pomníkom alebo epitafnou doskou, je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska.

    6. Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady.

Prevod nájomného práva k hrobovému miestu

    Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po jej podpísaní pred notárom alebo matrikárom. Jedno vyhotovenie tejto dohody predloží nájomca prevádzkovateľovi na založenie do evidencie. Potom na základe tejto dohody  vydá prevádzkovateľ novému nájomcovi potvrdenie o prenájme hrobového miesta na zaplatenú dobu nájmu.

Výpoveď nájomnej zmluvy

    1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

       a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,

       b) pohrebisko sa zruší,

       c) nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta.

    2. Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď  doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa hrobové miesto zruší alebo keď uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené.

    3. Po uplynutí výpovednej lehoty  zmluvy o nájme hrobového miesta, z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta obec môže  predať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie na dražbe.

Výpovedná lehota uplynie :

        a) 1 rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné za hrobové miesto ak je známy nájomca,

        b) 5 rokov, odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné za hrobové miesto ak je nájomca neznámy.  

 

Čl. 10

Spôsob nakladania s odpadmi

 

    1. Na každom pohrebisku je umiestnený 1 veľkokapacitný kontajner, ktorého vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.

    2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať:

       a) zvyšky kvetinovej výzdoby,

       b) napadané lístie a odstránenú trávu,

       c) nádoby od sviečok,

       d) poškodené ozdobné predmety.

    3. Náklad na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.

 

Čl. 11

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

 

    1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska a plánom pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

    2. Pohrebná služba, ktorá bude zabezpečovať a organizovať pohrebný obrad v obradnej miestnosti sa môže pohybovať iba v obradnej miestnosti. Do ostatných priestorov DS nevstupuje. V obradnej miestnosti môže vykonávať - aranžovanie kvetinovej výzdoby na stojany, vyvesiť fotografiu, zapáliť sviečky. Žiadne iné úpravy obradnej siene nie sú povolené.

    3. Správca DS bude monitorovať pohrebný obrad inej pohrebnej služby, v prípade nepredvídaných situácií musí situáciu riešiť okamžite aby pohrebný obrad prebiehal dôstojne a v tichosti.

    4. V prípade, že zomrelý nebol pred obradom umiestnený v chladiacej miestnosti DS, zosnulého v konečnej rakve prinesie do obradnej miestnosti pohrebná služba maximálne 1 hod. pred pohrebom.

5. Vykonávať svoju činnosť v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a tohto VZN.

 

Čl. 12

Cenník služieb

 

    Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebísk obce Adamovské Kochanovce:

    1.  Nájom za hrobové miesto je stanovený na dobu 20 rokov.

 Pri stanovení cien za nájom hrobového miesta sú tieto rozdelené  do 3 skupín:

skupina 1  -   nebohý (á) v čase úmrtia  mal trvalý pobyt v obci Adamovské Kochanovce

skupina 2  -   nebohý  (á) v čase úmrtia nemal trvalý pobyt v obci Adamovské Kochanovce, ale bol rodákom obce

skupina 3  -   nebohý (á) v čase úmrtia nemal trvalý pobyt v obci Adamovské Kochanovce a ani nebol rodákom obce   

Nájom za 1 hrobové miesto pochovanie do hliny
  30 €
skupina  1
Nájom za 1 hrobové miesto pochovanie do hliny
30 €
skupina  2
Nájom za 1 hrobové miesto pochovanie do hliny
60 €
skupina  3
Nájom za 1 hrobové miesto pochovanie do hrobky
50 €
skupina  1
Nájom za 1 hrobové miesto pochovanie do hrobky
 50 €
skupina  2
Nájom za 1 hrobové miesto pochovanie do hrobky
  100 €
skupina  3
Nájom za 1 urnové miesto
10 €
skupina 1 a 2
Nájom za 1 urnové miesto 
20 €
skupina  3

 

   2. Prenájom DS na pohrebisku - cintoríne č.1 v časti obce Adamovce - Malé Bierovce v obci Adamovské Kochanovce:

za použite chladiarenského zariadenia v DS  na  1 deň     7 € 

za použitie DS na 1 obrad                                            10 €

 

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

 

    1. Na tomto VZN  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa 14.12.2011 uznesením č. 67/2011

    2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2008 - Prevádzkový poriadok pohrebísk a VZN č. 7/2009.

    3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach.

    4. Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebísk neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

    5. Prevádzkovateľ zabezpečí vyvesenie tohto VZN na všetkých pohrebiskách, ktoré prevádzkuje.

    6. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia.

 

 

 

V Adamovských Kochanovciach dňa 16.12.2011

 

 

 

                                                                                                           Ing. Michal Križan

                                                                                                              starosta obce

 

 

Vyvesené : 16.12.2011

Zvesené :