Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č.7/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce

Dátum: 18.12.2009

Na stiahnutie: vzn_c.7_2009ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_1_2008_k_pohrebiskam.doc

Obec Adamovské Kochanovce na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 

 

v y d á v a


Všeobecné záväzné nariadenie Obce Adamovské Kochanovce

 

č. 7/2009,

 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.  1/2008

o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce

cintorín č. 1  Adamovce - Malé Bierovce,   cintorín č. 2  Kochanovce


 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 11.12.2009 uznesením č. 102/2009

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2008 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Adamovské Kochanovce cintorín č. 1  Adamovce - Malé Bierovce,   cintorín č. 2  Kochanovce sa mení a dopĺňa takto:

 

 

Čl. 1

 

 

Článok 9  Cenník služieb  sa mení a znie:                                              

 

Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebísk obce Adamovské Kochanovce:

 

1.  Nájom za hrobové miesto je stanovený na dobu 20 rokov.

 Pri stanovení cien za nájom hrobového miesta sú tieto rozdelené  do 3 skupín  :

Skupina 1  -   nebohý (á) v čase úmrtia  mal (a) trvalý pobyt v obci Adamovské Kochanovce

Skupina 2  -   nebohý (á) v čase úmrtia nemal (a) trvalý pobyt v obci Adamovské Kochanovce, ale  

                      bol (a)   rodákom obce

Skupina 3  -   nebohý (á) v čase úmrtia nemal (a) trvalý pobyt v obci Adamovské Kochanovce a ani 

                      nebol (a) rodákom  obce

 

Nájom za 1 hrobové miesto - skupina  1:           26,00 €   

Nájom za 1 hrobové miesto - skupina  2:           26,00 €  

Nájom za 1 hrobové miesto - skupina  3:           53,00 €  

 

2. Prenájom domu smútku na pohrebisku - cintoríne č.1 v časti obce Adamovce - Malé Bierovce v obci Adamovské Kochanovce:

 

Za použite chladiarenského zariadenia v dome smútku  na  1 deň  :      5,00 €

Za použitie domu smútku na 1 obrad                                               :    10,00 €

   

 

Čl. 2

   Na tomto VZN  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa 11.12.2009  uznesením č. 102/2009

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom : 1.1.2010.

 

 

V Adamovských Kochanovciach dňa: 11.12.2009

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Michal Križan

                                                                                              zástupca starostu obce

 

Vyvesené dňa : 16.12.2009

Zvesené dňa :