Preskočiť na obsah

VZN obce Adamovské Kochanovce č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

Dátum: 29.11.2011

Na stiahnutie: vzn_c.8_2011_miestne_dane_a_poplatok_ko_1.doc

Obec Adamovské Kochanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

 

v y d á v a

návrh

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Adamovské Kochanovce

č. 8/2011,

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008

a Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009

    o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

    a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce

 


 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa ...... uznesením č. .......

 

         

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 a 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Adamovské Kochanovce  sa mení a dopĺňa takto:

 

Čl. 1

V II. časti Miestne dane, v § 3, Daň z pozemkov sa mení ods. 4) a znie:

Ročná sadzba dane pre všetky druhy pozemkov je 0,40%.

V § 4, Daň zo stavieb sa mení ods. 4) a znie:

Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:

a)

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu.......................................................................................................................

0,037 €

b)

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na sklado-vanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej pro-dukcie a stavieb na administratívu...........................................................................

0,112 €

c)

stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu....... 

  0,112 €

d)

samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov..............

 0,225 €

e)

priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu..........................................     

         1,124 €

f)

stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a admini-stratívu.................................................................................................................

         1,124  €

g)

ostatné stavby......................................................................................................

         0,373 €

 

Čl. 2

V III. časti Miestny poplatok, v § 12, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení ods. 4) a znie:

Sadzba poplatku je ustanovená:

a) u fyzickej osoba, ktorá je prihlásená na trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na iný účel ako na podnikanie:

za osobu a kalendárny deň  - 0,054 € 

- u fyzickej osoby, ktorá nie je prihlásená na trvalý alebo prechodný pobyt, ale vlastní na území obce nehnuteľnosť /rod. dom, chata, rekreačný domček/

za nehnuteľnosť kalendárny deň  - 0,054 €

b) u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie /DSS, DD/

za 1 100 l nádobu a kalendárny deň  - 1,80 €

c) u podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

za 110 l alebo 120 l nádobu a kalendárny deň  - 0,23 €

 

Dopĺňa sa ods. 10, ktorý znie:

Pri užívaní jednej 110 l nádoby vo viacpočetných rodinách, sa vyrubuje poplatok len za 5 členov v jednej domácnosti. Ďalší členovia domácnosti sú od poplatku oslobodení.


 

Čl. 3

 

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa ...... uznesením č. .......

Toto VZN  nadobúda účinnosť dňom : 1.1.2012.

 

 

V Adamovských Kochanovciach dňa: .......

 

 

 

                                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                                                starosta obce

 

 

 

Vyvesené: 29.11.2011

Zvesené: