Preskočiť na obsah

Infraštruktúra

Súbor na stiahnutie: Infraštruktúra

Doprava

     Cez obec vedie cesta III. triedy - III/06128  spájajúca Štvrtok nad Váhom a Kostolnú-Záriečie, kde sa napája na súbežne idúcu štátnu cestu I.triedy  I/61. Dopravné spojenie Trenčín- Adamovské Kochanovce- Štvrtok nad Váhom-Nové Mesto nad Váhom, je zabezpečované medzimestskými autobusovými spojmi s približne 1 hodinovými časovými intervalmi. Obec leží v blízkosti železničnej trate č.380 Žilina-Bratislava ale najbližšia stanica, v ktorej zastavuje väčšina osobných vlakov, sa nachádza v susednej obci Melčice-Lieskové.

Telekomunikácie

     Na pevnú sieť spoločnosti T-Com je pripojených 60 % bytových jednotiek. Všetky sú napojené podzemným vedením. Obec je pripojená na digitálnu ústredňu, v obci je 1 verejný telefónny automat pri obecnom úrade. Pokrytie signálom všetkých troch mobilných operátorov je na dobrej úrovni. V obci je 60 % domácností.

Elektrifikácia

     Obec je elektrifikovaná v plnom rozsahu, rozvod je realizovaný ako vzdušná sieť na betónových stĺpoch. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami. Miestny rozhlas bol rekonštruovaný v r.2003 a používaný je podľa potreby.

Plynofikácia

     V roku 1996 bol vybudovaný plynovod a obec je plynofikovaná v plnom rozsahu. Pripojených na plyn je 95 % domov.

Zásobovanie vodou.

     Adamovské Kochanovce majú od r. 1998 vybudovaný verejný vodovod, na ktorý je pripojených 85 % všetkých obydlí. Zdroj pitnej vody je v katastri Melčice-Lieskové.

      Majiteľom vodovodu je obec, správcom je Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín.

Odkanalizovanie a ČOV

     Vybudovaných je 500 m kanalizácie v miestnej časti Malé Bierovce. Obec má čističku odpadových vôd v DSS Adamovské Kochanovce a jednu malú ČOV.

     Spracovaná je projektová dokumentácia v súlade s generelom odkanalizovania obcí Ivanovce, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Adamovské Kochanovce a Chocholná-Velčice so spoločnou ČOV v Ivanovciach.

Likvidácia odpadu

     Likvidácia odpadu je realizovaná formou pravidelného dvojtýždňového odvozu komunálneho odpadu zo smetných nádob domácností na skládku v Lúšteku, ktorý zabezpečuje Marius Pedersen, a.s.. V obci je zabezpečené triedenie odpadu v druhoch sklo, papier, plasty. Minimálne dvakrát ročne je realizovaný separovaný zber nebezpečného odpadu, bielej techniky a elektroniky, textilu. 

     Odpad zo septikov a žúmp je podobne ako v okolitých obciach bez kanalizácie, vyvážaný fekálnymi vozidlami najčastejšie na najbližšiu ČOV Kostolná-Záriečie.