Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OcZ dňa 13.3.2009

Dátum: 16.03.2009
Na stiahnutie: zapisnica1__13.3.2009.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské KochanovceZ Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 13. 3. 2009
Prítomní:  Zástupca starostu obce: Ing. Michal Križan
                Poslanci: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová
                Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: 0
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Miroslava Mikulu, Vieru Malíkovú.
Písaním zápisnice poveril  Emíliu Križkovú.


Program:
         1. Otvorenie
         2. Vyhlásenie voľby kontrolóra obce
         3. Prejednanie dotácií neziskovým organizáciám
         4. Prejednanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z
             Programu Rozvoja vidieka SR
         5. Záver


1. Otvorenie
    Zástupca starostu obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci  poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
    Predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.
Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Anna Muchová, Jana Vidová,
                           Pavol Baďura, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan
                  proti: 0
                  zdržali sa: 0

2. Vyhlásenie voľby kontrolóra obce
    Funkčné obdobie kontrolóra obce končí dňa 30.4.2009. Deň konania voľby vyhlasuje obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli 40 dní pred dňom konania voľby. Kandidát na funkciu musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Pracovný úväzok kontrolóra je 0,12. Zástupca starostu navrhol spôsob voľby tajnou voľbou a určil mandátovú a volebnú komisiu v zložení:
Ing. Anna Muchová - predseda
Eva Apolenová - člen
Viera Malíková - člen.
Komisia je poverená otváraním obálok a prípravou hlasovacích lístkov.
Uznesenie č. 22/2009 k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce
a) OZ vyhlasuje v zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce na 24.4.2009
b) OZ určuje
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 0,12
- začiatok funkčného obdobia: od 1.5.2009
- termín doručenia prihlášok s označením „ Voľba hlavného kontrolóra obce Adamovské Kochanovce" do 9. apríla 2009 na adresu:
Obec Adamovské Kochanovce
Obecný úrad Adamovské Kochanovce 268
913 05 Melčice - Lieskové
c) OZ  ustanovuje  
   1.  predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra
        - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
        - znalosť základných noriem samosprávy  a prax v odbore 5 rokov
        - občianska bezúhonnosť
   2. náležitosti a súčasti písomnej prihlášky
      -  profesijný životopis
      -  informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstve v riadiacich,
         kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
         činnosť
      -  fotokópia dokladu o vzdelaní
      -  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
     - súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
        údajov
d) OZ ustanovuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra nasledovne:
     1.   Spôsob  a vykonanie voľby hlavného kontrolóra sa vykoná v zmysle § 18a  ods.3 zákona
           č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
     2.  Voľba  hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného
           Zastupiteľstva.
     3.   Mandátová   a  volebná  komisia, v zložení: predseda Ing. Anna Muchová, členovia Viera
           Malíková, Eva Apolenová, otvára obálky doručené v danom termíne, pripravuje hlasovacie
           lístky, kontroluje splnenie podmienok a  riadi  voľbu  hlavného kontrolóra.
     4.   Na hlasovacom lístku  budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra, v abecednom poradí. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Adamovské Kochanovce.
      5.  Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním najviac jedného kandidáta určí kandidáta, za
      ktorého hlasuje.
Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová
                  proti: 0
                  zdržali sa: 0

3. Prejednanie dotácií neziskovým organizáciám
    K dnešnému dňu doručili na obecný úrad žiadosti o poskytnutie dotácie tieto organizácie:
                   Jednota dôchodcov Adamovské Kochanovce
                   Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Melčice -
                   Lieskové.
Podľa všeobecného záväzného nariadenia obce č. 5/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce navrhujeme podľa § 2 ods. f  dotáciu vo výške 200 € pre Jednotu dôchodcov Adamovské Kochanovce.
Uznesenie č. 23/2009 k prejednaniu dotácií neziskovým organizáciám.
OZ schvaľuje dotáciu vo výške 200 € pre Jednotu dôchodcov Adamovské Kochanovce, pokiaľ im bolo pridelené IČO a zároveň zamieta žiadosť o poskytnutie dotácie Zväzu protifašistických bojovníkov Melčice - Lieskové.
Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová
                   proti: 0
                   zdržali sa: 0

4. Prejednanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu  Rozvoja vidieka SR
    Výzvy o nenávratný finančný príspevok z programu Rozvoja vidieka predložil zástupca starostu. Žiadosti k výzvam je možné podať do 30.6.2009. Pre našu obec je aktuálna výzva:
 09 - výstavba, rekonštrukcia športových ihrísk
 09 - modernizácia obecných stavieb (OcÚ)
 10 - výstavba vodovodov.
Uznesenie č. 24/2009 k prejednaniu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu  Rozvoja vidieka SR
OZ na základe predloženej Mandátnej zmluvy spoločnosti Support and Consulting, s.r.o. a Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry ruší uznesenie č. 4/2009 schválené dňa 26.2.2009.
Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová,  Ing. Michal Križan
                  proti: 0
                  zdržali sa: 0

Uznesenie č. 25/2009 k prejednaniu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu  Rozvoja vidieka SR
OZ schvaľuje v rámci predkladania výzvy o nenávratný finančný príspevok z programu Rozvoja vidieka SR prioritu vybudovať športový areál v spolupráci s Trenčianskou regionálnou rozvojovou agentúrou.
Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula,  Pavol Baďura, Eva Apolenová, Jana Vidová, Ing. Michal Križan
                  proti: 0
                  zdržali sa: 0

Uznesenie č. 26/2009 k prejednaniu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu  Rozvoja vidieka SR
OZ poveruje zástupcu starostu obce:
a) vykupovaním pozemkov pod športový areál na parcele číslo 1-199 v maximálnej cene do 12 €/m2
b) pripraviť dlhodobú nájomnú zmluvu s cenou nájmu 0,1 €/m2 s možnosťou zámeny pozemkov  pod vybudovaným športovým areálom na parcele 199 v prípade pridelenia finančného príspevku a s možnosťou obojstranného odstúpenia od zmluvy v prípade nepridelenia finančného príspevku
c) pripraviť dlhodobú nájomnú zmluvu s cenou nájmu 0,1 €/m2 s predkupným právom na pozemky len pod vybudovaným športovým areálom v kúpnej cene 24 €/m2 s možnosťou obojstranného odstúpenia od zmluvy v prípade nepridelenia finančného príspevku.
Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura, Eva Apolenová, Jana Vidová, Ing. Michal Križan
                  proti: 0
                  zdržali sa: Ing. Miroslav Mikula

5. Záver
Po vyčerpaní programu zástupca starostu Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapisovateľka: Emília Križková                       ..........................................

Overovatelia:   Ing. Miroslav Mikula                 ..........................................

                      Viera Malíková                         ..........................................


             
                                                                                             Ing. Michal Križan
                                                                                           zástupca starostu obce