Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OCZ dňa 18.11.2009

Dátum: 20.11.2009
Na stiahnutie: zapisnica_oz_18._11._2009.doc (0 kb)

Obecný úrad  913 05  Adamovské Kochanovce

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 18.11. 2009

 

 

 Prítomní:  Zástupca starostu obce:  Ing. Michal Križan

                   Poslanci: Viera Malíková,  Eva Apolenová, Jana Vidová

                  Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Pavol Baďura, Ing. Miroslav Mikula

Za overovateľov zápisnice určil: Janu Vidovú, Evu Apolenovú

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

 

Program:

              1. Otvorenie

              2. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ

              3. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OZ a zloženie sľubu  nového poslanca

              4. Prejednanie bankovej záruky pre PPA

              5. Prejednanie zmluvy s TVK v súvislosti s výstavbou kanalizácie

              6. Schválenie nových členov Dobrovoľného hasičského zboru obce

              7. VZN o poskytovaní sociálnych služieb

              8. Záver

1. Otvorenie

     Zástupca starostu obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Jana Vidová, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

 

2. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ

     Ing. Anna Muchová  listom zo dňa 10.11.2009, ktorý bol prijatý do podateľne Obecného úradu v Adamovských Kochanovciach dňa 12.11.2009 oznámila vzdanie sa poslaneckého mandátu a funkcie predsedníčky a členky finančnej komisie. 

     V zmysle § 25 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pri písomnom vzdaní sa mandátu  jeho účinky nastávajú dňom doručenia obecnému úradu.

Uznesenie č.   84/2009  k odvolaniu z funkcie predsedníčky a členky finančnej komisie

OZ  berie na vedomie

a) zánik  mandátu poslankyne OZ Ing. Anny Muchovej dňom 12.11.2009 z dôvodu vzdania sa mandátu

b) vzdanie sa funkcie predsedníčky a členky finančnej komisie Ing. Anny Muchovej

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Jana Vidová, Eva Apolenová,  Ing. Michal Križan

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

 

3. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OZ a zloženie sľubu  nového poslanca

     Podľa § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov po uvoľnení mandátu poslanca nastupuje za poslanca ako náhradník kandidát, ktorý získal vo voľbách najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do OZ v Adamovských Kochanovciach zo dňa 2.12.2006 je prvým náhradníkom, ktorý nebol zvolený za poslanca, ale získal najvyšší počet platných hlasov Miroslav Srnánek, ktorý však neprijal mandát poslanca. Ďalším  náhradníkom  je Ing. Juraj Potoček, ktorý tiež neprijal mandát poslanca. Ďalší v poradí je náhradník Alexander Láslop, ktorý mandát poslanca prijal. V zmysle zákona nastúpenie náhradníka vyhlási OZ do 15 dní po tom, čo sa uvoľní mandát.

Uznesenie č. 85/2009  k vyhláseniu nastúpenia náhradníka za poslanca OZ

OZ vyhlasuje nastúpenie náhradníka pána Alexandra Láslopa na uvoľnený mandát poslanca OZ dňom 18.11.2009.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Jana Vidová, Eva Apolenová,  Ing. Michal Križan

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

     Novozvolený poslanec Alexander Láslop zložil sľub zástupcovi starostu obce. Poslanec potom podpísal znenie sľubu a prevzal si od zástupcu starostu obce osvedčenie o zvolení za poslanca OZ v Adamovských Kochanovciach.

Uznesenie č. 86 /2009 k zloženiu sľubu poslanca OZ

OZ  konštatuje, že Alexander Láslop zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Jana Vidová, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

     Zástupca starostu obce navrhol vzhľadom k uvoľnenej funkcii predsedníčky finančnej komisie vykonať nasledovné zmeny. Odvolať z funkcií v komisiách Vieru Malíkovú a Janu Vidovú a menovať ich do nových funkcií. 

Uznesenie č. 87/2009  k odvolaniu predsedníčky finančnej komisie, predsedníčky a podpredsedníčky komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ.

 OZ odvoláva Ing. Annu Muchovú z funkcie predsedníčky finančnej komisie, Vieru Malíkovú z funkcie predsedníčky a Janu Vidovú z funkcie podpredsedníčky komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Jana Vidová, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan, Alexander Láslop

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

     Zástupca starostu obce navrhol za predsedníčku finančnej komisie Vieru Malíkovú,  predsedníčku komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ Janu Vidovú a podpredsedníčku komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ Vieru Malíkovú.

Uznesenie č. 88/2009 k voľbe predsedu finančnej komisie a predsedu  a podpredsedu komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ

a) OZ  volí  Vieru Malíkovú  za predsedníčku finančnej komisie a podpredsedníčku komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Jana Vidová, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan, Alexander Láslop

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

b) OZ volí za predsedníčku komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ Janu Vidovú.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Jana Vidová, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan,  Alexander Láslop

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

 

4. Prejednanie bankovej záruky pre PPA

     Na základe podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku môže obec čerpať 1. časť finančných prostriedkov na výstavbu športového areálu. Podmienkou jej čerpania  je vystavenie bankovej záruky pre Poľnohospodársku platobnú agentúru vo výške 110 % zálohovej platby.

Uznesenie č. 89/2009 k prejednaniu bankovej záruky pre PPA

OZ schvaľuje bankovú záruku vo výške 42568,- EUR poskytnutú zo strany Dexia banky Slovensko, a. s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, zložka číslo: 148/L  a zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej Vista bianko zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z vystavenia bankovej záruky.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Jana Vidová, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan,  Alexander Láslop

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

 

5. Prejednanie zmluvy s TVK v súvislosti s výstavbou kanalizácie

     Zástupca starostu obce prečítal zmluvy so spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácií intenzifikácie ČOV, odkanalizovaní a zásobovaní pitnou vodou v Trenčianskom regióne a následne ju predložil na schválenie OZ. 

Uznesenie č. 90/2009 k prejednaniu zmluvy s TVK v súvislosti s výstavbou kanalizácie

OZ schvaľuje podpísanie zmluvy so spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácií intenzifikácie ČOV, odkanalizovaní a zásobovaní pitnou vodou v Trenčianskom regióne.

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, , Eva Apolenová, Jana Vidová, Alexander Láslop

                       proti: 0                             

                       zdržali sa: 0

 

6. Schválenie nových členov Dobrovoľného hasičského zboru obce

     Obec Chocholná - Velčice ako predkladateľ projektu cezhraničnej spolupráce k požiarnej ochrane obcí mikroregiónu získala finančné prostriedky na vybavenie dobrovoľných hasičských zborov v obciach mikroregiónu.  Z finančných prostriedkov grantu bude zafinancované aj vybavenie nášho dobrovoľného hasičského zboru. V tejto súvislosti budú mať členovia výboru podpísanú hmotnú zodpovednosť. Na schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru obce Adamovské Kochanovce boli zvolení noví členovia výboru.

Uznesenie č. 91/2009 k voľbe výboru Dobrovoľného hasičského zboru obce Adamovské Kochanovce

OZ schvaľuje zloženie výboru Dobrovoľného hasičského zboru obce  Adamovské Kochanovce v zložení: predseda HZ - Ing. Ondrej Križan, podpredseda Tomáš Pavlík, veliteľ a pokladník Pavol Baďura ml., preventivár Tomáš Mizerák, tajomník Tomáš Bredschneider.

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, , Eva Apolenová, Jana Vidová, Alexander Láslop

                       proti: 0                             

                       zdržali sa: 0

 

7. VZN o poskytovaní sociálnych služieb

     K predloženému návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb mali pripomienky predsedníčka sociálnej komisie Eva Apolenová a poslankyňa Viera Malíková.

Uznesenie č. 92/2009 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb

OZ schvaľuje VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v obci Adamovské Kochanovce s pripomienkami, ktoré budú do VZN zapracované.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, , Eva Apolenová, Jana Vidová, Alexander Láslop

                      proti: 0                             

                      zdržali sa: 0

8. Záver

     Po vyčerpaní programu zástupca starostu Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová                     ..........................................

 

Overovatelia:    Jana Vidová                               ..........................................

                           Eva Apolenová                           ..........................................

 

 

                                                                         

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                           zástupca starostu obce