Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OcZ zo dňa 06.03.2009

Dátum: 12.03.2009
Na stiahnutie: zapisnica__6.3.2009.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 6.3. 2009

 

 

 

Prítomní:           

Zástupkyňa starostu obce:  Jana Vidová

Poslanci: Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Ing. Michal Križan, Eva Apolenová, Pavol Baďura

Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: 0

Za overovateľov zápisnice určila Ing. Miroslava Mikulu, Pavla Baďuru

Písaním zápisnice poverila Annu Gagovú

 

Program:

         1. Otvorenie

         2. Voľba mandátovej a volebnej komisie

         3. Voľba zástupcu starostu

         4. Poverenie zástupcu starostu plnením úloh starostu v plnom rozsahu

         5. Schválenie platu zástupcovi starostu

         6. Odvolanie a menovanie člena rady školy pre MŠ

         7. Diskusia k jednotlivým bodom programu

         8. Záver

1. Otvorenie

            Zástupkyňa starostu obce otvorila mimoriadne zasadnutie OZ. Privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že sú prítomní všetci  poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

Predložila prítomným program zasadnutia a dala hlasovať.

Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Anna Muchová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

             Zástupkyňa starostu obce oznámila poslancom vzdania sa funkcie zástupkyne starostu obce k 6.3.2009.                

Uznesenie č. 16/2009 k vzdaniu sa funkcie zástupkyne starostu obce.

OZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie zástupkyne starostu obce pani Jany Vidovej k 6.3.2009

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav

                       Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

2. Voľba mandátovej a volebnej komisie

            Mandátová a volebná komisia je navrhnutá v zložení:

Anna Muchová - predseda

Eva Apolenová - člen

Viera Malíková - člen

Uznesenie č. 17/2009 k voľbe mandátovej a volebnej komisie. 

OZ schvaľuje mandátovú a volebnú komisiu v zložení:

Anna Muchová - predseda

Eva Apolenová - člen

Viera Malíková - člen

Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav

                       Mikula, Eva Apolenová, Pavol Baďura

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

3. Voľba zástupcu starostu

            Po dohode poslancov je na funkciu zástupcu starostu obce navrhnutý Ing. Michal Križan. Voliť sa bude tajným hlasovaním.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Eva Apolenová, 

                       Pavol Baďura

                   proti: 0

                   zdržali sa: Ing. Miroslav Mikula

Predsedníčka mandátovej a volebnej komisie konštatovala, že tajným hlasovaním bol zvolený za zástupcu starostu, počtom 6 platných hlasov, Ing. Michal Križan.

Uznesenie č. 18/2009 k voľbe zástupcu starostu obce Adamovské Kochanovce.

OZ zvolilo tajnou voľbou za zástupcu starostu obce Ing. Michala Križana.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová,

                    Pavol Baďura, Jana Vidová, Ing. Michal Križan

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

4. Poverenie zástupcu starostu plnením úloh starostu v plnom rozsahu

Uznesenie č. 19/2009 k povereniu zástupcu starostu plnením úloh starostu v plnom rozsahu.

OZ poveruje Ing. Michala Križana zástupcu starostu obce Adamovské Kochanovce v zmysle § 13 b, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení plnením úloh starostu obce v plnom rozsahu do zloženia sľubu novozvoleného starostu.

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová,

                    Pavol Baďura, Jana Vidová,  Ing. Michal Križan

                  proti: 0

                  zdržali sa: 0

5. Schválenie platu zástupcovi starostu

            Predsedníčka finančnej komisie Ing. Anna Muchová predložila poslancom návrh platu zástupcu starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o pracovnom postavení a platových pomeroch starostov obcí

Uznesenie č. 20/2009 k návrhu na určenie platu zástupcovi starostu obce

OZ schvaľuje plat zástupcovi starostu obce určený podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o pracovnom postavení a platových pomeroch starostov obcí

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula,  Pavol Baďura,

                    Eva Apolenová, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: Ing. Michal Križan,

6. Odvolanie a menovanie člena rady školy pre MŠ

Jana Vidová informovala poslancov, že členom rady školy bol Ing. Rudolf Kadlečík, ktorého treba odvolať a delegovať nového člena. Za nového člena rady školy pre MŚ navrhla Ing. Michala Križana.

Uznesenie č. 21/2009 k návrhu na odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy

a) OZ odvoláva Ing. Rudolfa Kadlečíka z funkcie člena Rady školy pri MŠ v Adamovských Kochanovciach k 6.3.2009. 

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová,

                    Pavol Baďura, Jana Vidová, Ing. Michal Križan

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

b) OZ deleguje Ing. Michala Križana do Rady školy pri MŠ v Adamovských Kochanovciach

Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová,

                    Pavol Baďura, Jana Vidová

                   proti: 0

                   zdržali sa: Ing. Michal Križan

7. Diskusia k jednotlivým bodom programu

a) Ing. Michal Križan poďakoval za prejavenú dôveru, jeho prioritou vo funkcii zástupcu starostu bude získať finančné prostriedky z eurofondov a do budúcna výstavba bytov v obci

b) Milan Križko sa zaujímal kedy budú vyhlásené nové voľby starostu obce

Voľby vyhlasuje NR SR 2x ročne, najbližší termín by mohol byť v jesenných mesiacoch.

c) Marcela Bušová sa informovala či môže byť Ing. Michal Križan ako zástupca starostu obce členom finančnej komisie

Odpovedala Jana Vidová, že Ing. Michal Križan môže byť členom finančnej komisie.

d) Rudolf Ďuriga sa spýtal Ing. Michala Križana  či plánuje kandidovať aj vo voľbách

Odpovedal Ing. Michal Križan, že bude mať snahu pokračovať v tom čo rozpracuje ako zástupca starostu obce.

8. Záver

Po vyčerpaní programu Jana Vidová popriala novému zástupcovi starostu Ing. Michalovi Križanovi veľa úspechov v tejto náročnej práci, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Za poslancov poďakovala za prácu zástupkyne starostu obce Jane Vidovej poslankyňa Ing. Anna Muchová.


Zapisovateľka: Anna Gagová                       ..........................................

 Overovatelia:  Ing. Miroslav Mikula              ..........................................

                        Pavol Baďura                          ..........................................

 

 

                                                                                            

 

                                                                                                          Jana Vidová

                                                                                                   zástupkyňa starostu obce

 

 

 

Zapísané: 6.3.2009