Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OcZ zo dňa 07.04.2009

Dátum: 09.04.2009
Na stiahnutie: zapisnica_7._4._2009.doc (0 kb)

Obecný úrad    913 05  Adamovské Kochanovce

 


Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 7.4. 2009

 

Prítomní:  Zástupca starostu obce:  Ing. Michal Križan

                  Poslanci: Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Jana Vidová

                  Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

Za overovateľov zápisnice určil Janu Vidovú, Evu Apolenovú

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

Program:

  1. Otvorenie
  2. Sťahovanie stavebného úradu
  3. Kúpa pozemkov pod športový areál
  4. Podpísanie úverovej zmluvy s Dexia bankou
  5. prejednanie kúpy automobilu

   6.   Záver

1. Otvorenie

            Zástupca starostu obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci  poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

            Predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.

Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Jana Vidová, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

2. sťahovanie stavebného úradu

Účastníci zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 2 „Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu" (ďalej len zmluvy) a v zmysle uznesenia Zhromaždenia starostov Spoločného stavebného úradu so sídlom v Trenčíne sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy a dodatkov č. 1 a 2:

1)   V článku 3 „ Financovanie a organizácia"

      a) sa mení:

          ods. 1 - Počet zamestnancov spoločného stavebného úradu určí smernicou primátor Mesta Trenčín po prerokovaní a schválení Radou starostov Spoločného stavebného úradu.

          ods. 7  - Činnosť spoločného stavebného úradu sa riadi pracovným a organizačným poriadkom Mesta Trenčín.

2)   V článku 4 „Zhromaždenie starostov"

       a) sa  pridáva nová odrážka v:

           ods. 1 - rokuje o pristúpení nového účastníka zmluvy (na základe návrhu na pristúpenie nového účastníka a uznesenia obecného zastupiteľstva pristupujúceho účastníka zmluvy),  ďalej rokuje o návrhu účastníka zmluvy na výpoveď zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu

3)  V článku 5 „ Rada starostov"

      a) sa mení:

          ods. 4 - Rada starostov prerokuje vnútroorganizačné zmeny týkajúce sa spoločného stavebného úradu, napr. pracovný poriadok, organizačný poriadok.

4)  V článku 6 „ Záverečné ustanovenia"

      a) sa mení:

          ods. 3 - Účastník zmluvy môže zmluvu vypovedať len písomne, ku koncu kalendárneho roka, najneskôr do 30.09. kalendárneho roka. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola písomná výpoveď spolu s uznesením obecného zastupiteľstva účastníka zmluvy doručená primátorovi Mesta Trenčín.

Uznesenie č. 30/2009

OZ berie na vedomie zmeny zahrnuté v dodatku č. 3 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Jana Vidová

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

3. prejednanie kúpy pozemkov pod športový areál

K prejednaniu kúpy pozemkov pod športový areál.

Zástupca starostu obce Ing. Michal Križan navrhuje upraviť cenu na výkup pozemkov pod športový areál parcela č. 199 v Hornom políčku na cenu do13 €/m2

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan

                      proti:  Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová,

                      zdržali sa: Jana Vidová

Uznesenie č. 31/2009 k prejednaniu kúpy pozemkov pod športový areál

OZ neschvaľuje návrh zástupcu starostu obce Ing. Michala Križana upraviť cenu na výkup pozemkov pod športový areál na parcele č. 199 v Hornom políčku na cenu do 13 €/m2  od rodiny Balážikovej a Kucharíkovej.

Uznesenie č. 32/2009

OZ schvaľuje podpísanie kúpno-predajných zmlúv na výkup pozemkov na parcele 199 v maximálnej cene 12 €/m2.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Jana Vidová

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

4. podpísanie úverovej zmluvy s Dexia bankou

Na základe výhrady Dexia banky o zabezpečení úveru je potrebné doplniť ručenie k budúcemu úveru. Zároveň účelovosť úveru je potrebné upraviť pre lepšiu hospodárnosť finančných prostriedkov pri čerpaní úveru.

Uznesenie č. 33/2009.

K podpísaniu úverovej zmluvy Dexia komunál:

OZ  ruší uznesenie č. 29/2009.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Jana Vidová

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

Uznesenie č. 34/2009

OZ schvaľuje podpísanie Dexia komunál univerzálneho úveru od Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 60 tis. € na investičné výdavky. Zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista biankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.

Hlasovanie:  za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                     proti: 0

                     zdržali sa:

5. prejednanie kúpy automobilu

Obec má vo vlastníctve osobný automobil VAZ 21044. Auto je takmer nefunkčné a v zlom technickom stave. Priemerná spotreba paliva sa pohybuje okolo 11,5 l na 100 km. Mesačne na novom automobile s priemernou spotrebou okolo 6 l na 100 km by sa ušetrilo takmer 50 €, zároveň obec ušetrí aj na cestovných náhradách, ktoré sa vyplácajú pri cestách na dlhšie vzdialenosť. Priemerne sa takto spolu ušetrí viac ako 100 €/mesačne. Návratnosť automobilu by mohla byť v priebehu 7 až 8 rokov.

Uznesenie 35/2009

OZ poveruje zástupcu starostu obce Ing. Michala Križana zošrotovaním osobného automobilu VAZ , typ 21044, rok výroby 1998 a kúpou nového osobného päťdverového automobilu do ceny 8000 € (plus šrotovné 2000 €).

Hlasovanie:   za: Ing. Michal Križan, Eva Apolenová, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                      proti: 0

                      zdržali sa: Viera Malíková

6.  Záver

Po vyčerpaní programu zástupca starostu Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka: Anna Gagová                              ..........................................

Overovatelia:  Eva Apolenová                             ..........................................

                        Jana Vidová                                   ..........................................

 

 


                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                           zástupca starostu obce