Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OcZ zo dňa 23.03.2009

Dátum: 02.04.2009
Na stiahnutie: zapisnica__23.3.2009.doc (0 kb)

Obecný úrad  913 05  Adamovské KochanovceZ Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 23.3. 2009
Prítomní:  Zástupca starostu obce:  Ing. Michal Križan
               Poslanci: Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Jana Vidová
               Hlavný kontrolór obce: neprítomný
               Ospravedlnení: 0
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Annu Muchovú, Pavla Baďuru
Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

Program:
1. Otvorenie
2. Prejednanie kúpy pozemkov pod športový areál
3. Prejednanie úveru obce na športový areál
4. Záver


1. Otvorenie
     Zástupca starostu obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci  poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
    Predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.
Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Ing. Anna Muchová, Jana Vidová, Pavol Baďura, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan
                  proti: 0
                  zdržali sa: 0

2. Prejednanie kúpy pozemkov pod športový areál
     Zástupca starostu obce informoval o rokovaní s Trenčianskou regionálnou a rozvojovou agentúrou, ktorá by spracovala dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti na dotáciu na športový areál. Informoval o jednaní s vlastníkmi pozemkov, z ktorých polovica súhlasí so zámenou pozemkov a druhá polovica chce len predať za vyššiu cenu t.j. 15 EUR/m ako bola schválená zastupiteľstvom. Z prostriedkov obce sa  náklady na vybudovanie športového areálu nevykryjú a je nutné požiadať o úver. Predložil návrh na úver v Dexia banke.
     K predloženej správe mala pripomienku Ing. Anna Muchová a konštatovala, že cena 15 € je pre obec neprijateľná, treba stanoviť termín dokedy sa majú pozemky vykúpiť a zistiť aj v iných bankách možnosti úveru.
     Ing. Miroslav Mikula navrhol vykúpiť pozemky len pod športový areál nie celé parcely, alebo riešiť dotáciu na renováciu kultúrneho domu.
K prejednaniu kúpy pozemkov pod športový areál.
Zástupca starostu obce Ing. Michal Križan navrhuje upraviť cenu na výkup pozemkov pod športový areál parcela č. 199 v Hornom políčku na cenu do15 €/m2
Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan
                 proti:  Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Miroslav Mikula, Eva
                                  Apolenová, Pavol Baďura
                 zdržali sa: Jana Vidová
Uznesenie č. 27/2009 k prejednaniu kúpy pozemkov pod športový areál
OZ neschvaľuje návrh zástupcu starostu obce Ing. Michala Križana upraviť cenu na výkup pozemkov pod športový areál na parcele č. 199 v Hornom políčku na cenu do 15 €/m2

Uznesenie č. 28/2009  k prejednaniu kúpy pozemkov pod športový areál
OZ poveruje zástupcu starostu Ing. Michala Križana jednaním s vlastníkmi pozemkov v Hornom políčku na alternatívne riešenie vysporiadania pozemkov pod športový areál v súlade s uznesením 26/2009 do termínu 31.3.2009.
Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová
                 proti: 0
                 zdržali sa: Ing. Michal Križan

3. Prejednanie úveru obecného úradu na športový areál
     Zástupca starostu obce informoval o finančnej situácii obce. Predložil možnosti úveru v Dexia banke. Úver je možné čerpať do výšky 105 756 €
- úroková sadzba je 3,75 %
- splatnosť 15 rokov
- možnosť predčasného splatenia
- aktuálny úver je s úrokom 6,8 %, možná úspora viac ako 330 €.
Predpokladané náklady a príjmy obce na roky 2009, 2010 spojené s vybudovaním športového areálu
2009
Parcela 199                                   76 000 €
Parcela 198                                   10 000 €
Právne služby                                  1 000 €
Územno-plánovacia štúdia              . 7 000 €
Projekt                                           2 000 €
TRRA                                              . 800 €
S p o l u                                       96 800 €

2010
DPH rok 2010                               33 000 €
Odmena agentúre                           7 000 €


Príjmy 2009                                  26 500 €
Preplatenie poz. v prípade dotácie     5 000 €
Príjmy 2010                                  28 000 €

Uznesenie č. 29/2009  k prejednaniu úveru obce na športový areál
OZ schvaľuje podpísanie úverovej zmluvy s bankou Dexia na úver Dexia Komunál univerzál na výkup pozemkov pod športový areál a na predčasné splatenie istiny existujúceho úveru v maximálnej  výške 60 000 €.
Hlasovanie: za: Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová,  Ing. Michal Križan
                  proti: 0
                  zdržali sa: 0

5. Záver
Po vyčerpaní programu zástupca starostu Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapisovateľka: Anna Gagová                               ..........................................

Overovatelia:  Ing. Anna Muchová                  ..........................................

                       Pavol Baďura                             ..........................................


             
                                                                                             Ing. Michal Križan
                                                                                           zástupca starostu obce