Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OcZ zo dňa 26.8.2008

Dátum: 08.09.2008
Na stiahnutie: zapisnica_oz_26.8.2008.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce
   


Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26. augusta 2008Prítomní:  Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík
               Poslanci: Eva Apolenová, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová
               Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár
Ospravedlnení: Ing. Anna Muchová, Ing. Michal Križan, Pavol Baďura

              Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Evu Apolenovú a p. Vieru Malíkovú
              Písaním zápisnice starosta poveril  p. Annu Gagovú

Program:
         1. Otvorenie
         2. Prejednanie Plánu  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Adam. Kochanovce
         3. Prejednanie návrhu zmlúv o spolupráci medzi obcou Adam. Kochanovce a Investormi   
             logisticko - priemyselného parku
         4. Prejednanie vlastníckych vzťahov v bývalom Majeri
         5. Diskusia - Rôzne
         6. Záver


1. Otvorenie

    Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
    Starosta predložil prítomným program zasadnutia. K programu mala pripomienku p. Viera Malíková, ktorá žiadala zrušiť bod 5. Diskusia - Rôzne, z  dôvodu, že mimoriadne zastupiteľstvo sa zvoláva len na prerokovanie naliehavých úloh. Starosta obce vysvetlil, aké body chce prejednať v bode 5. Diskusia - Rôzne a následne dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu programu.
Hlasovanie:       za:  Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula
                       proti:          0
                       zdržalo sa:  0
Bod 5. Rôzne sa nebude prejednávať.


2. Prejednanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Adamovské Kochanovce

     S návrhom Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ oboznámila poslancov spracovateľka Ing. Velčková. Rozobrala a vysvetlila cieľ spracovania PHSR, odôvodnila jednotlivé body a vysvetlila tiež možnosť čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov. Poslanci pripomienkovali možnosť výstavby zberného dvora na druhotné suroviny - to bude možné až v roku 2011, výstavby chodníkov - to z týchto prostriedkov nie je možné. Faktické pripomienky, štylistické úpravy a zmenu niektorých bodov zapracuje do PHSR spracovateľka.

Uznesenie č. 57/2008 k návrhu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Adamovské Kochanovce.
OZ v Adamovských Kochanovciach schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Adamovské Kochanovce  s pripomienkami, ktoré budú zapracované do PHSR spracovateľom.
Hlasovanie:      za:  Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula
                      proti:         0
                      zdržalo sa: 0 


3. Prejednanie návrhu zmlúv o spolupráci medzi obcou Adam. Kochanovce a investormi Logisticko - priemyselného parku /LPP/ v katastrálnom území Adam. Kochanovce.

     Starosta obce predložil  poslancom návrh zmlúv s investormi o spolupráci pri výstavbe LPP. Vysvetlil niektoré otázky týkajúce sa spracovania urbanistickej štúdie /UŠ/ na záujmové územie a na obec a následné dopracovanie a dofinancovanie Územnoplánovacej dokumentácie / ÚPD/. OcÚ požiada investorov, aby prišli na verejné zhromaždenie občanov informovať o svojich zámeroch v lokalite Sihoť. Poslanci pripomienkovali niektoré odlišnosti v zmluvách - treba ich zosúladiť a zoštylizovať, vyslovili obavu či firma Maxtrade, s.r.o.,  ktorá sa nezúčastňuje rokovaní nespôsobí problémy pri výstavbe.

Uznesenie č. 58/2008 k návrhu zmlúv o spolupráci s investormi pre výstavbu Logisticko - priemyselného parku v lokalite Sihoť v k.ú. obce Adamovské Kochanovce.
OZ schvaľuje návrh zmlúv o spolupráci medzi obcou Adamovské Kochanovce a investormi, spoločnosťou SIGNUM GROUP, s.r.o. a spoločnosťou MAXTRADE, s.r.o. pre Logisticko - priemyselný  park v katastrálnom území obce Adamovské Kochanovce s pripomienkami, ktoré budú zapracované do zmlúv.
Hlasovanie:  za:   Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula
                  proti:         0
                  zdržalo sa: 0   


4.  Prejednanie vlastníckych vzťahov v bývalom Majeri            

     Starosta obce informoval, že s  vysporiadaním vlastníckych vzťahov v bývalom Majeri  sa zaoberá už 10 rokov. Postupne vymenoval, v ktorých rokoch sa táto nehnuteľnosť a pozemky riešili v rámci vlastníckych vzťahov za účasti všetkých vlastníkov. Tieto nie sú doteraz doriešené k spokojnosti všetkých vlastníkov. Stále sa nedarí doriešiť vysporiadanie vybudovanej cesty. Prizvaní vlastníci pripomienkovali nespokojnosť s návrhom geodeta na rozdelenie spoločných pozemkov a tiež vyjadrili nespokojnosť, že p. Prokešová predala svoj podiel v spoločnom dvore bez dohody s ostatnými spoluvlastníkmi.

Uznesenie č. 59/2008 k prejednaniu vlastníckych vzťahov v bývalom Majeri.
OZ berie na vedomie správu starostu obce a vlastníkov pozemkov v bývalom Majeri a konštatuje, že vysporiadanie vlastníckych pomerov nie je v možnostiach OZ.
Hlasovanie:  za:  Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula
                  proti:         0
                  zdržalo sa: 0   


5.    Diskusia

-    p. Vidová sa ospravedlnila prítomným občanom a vysvetlila prečo sa bod 5. zrušil
-    p. Križko žiadal zvolať stavebnú komisiu a doriešiť stavebný obvod Horné políčko
-    p. Mikula upozornil p. Križku, že doteraz nemá doriešené skladovanie panelov

6.  Záver

     Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.

Zapisovateľka:  Anna Gagová    .......................................

Overovatelia:    Eva Apolenová         .......................................

           Viera Malíková           ........................................                                                     Ing. Rudolf Kadlečík
                                                  starosta obce