Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OcZ zo dňa 28.4.2008

Dátum: 21.05.2008
Na stiahnutie: oz280408.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 28. apríla 2008

 


Prítomní:           

Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík

Poslanci: Eva Apolenová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Jana Vidová

Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: ---

Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Evu Apolenovú a p. Pavla Baďuru.

Písaním zápisnice starosta poveril  p. Emíliu Križkovú.

Program:

         1. Otvorenie

         2. Informácia o výstavbe v obci    

         3. Prejednanie výstavby nového stavebného obvodu v Hornom políčku

         4. Školenie CO

         5. Záver

 

1. Otvorenie

            Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

            Starosta predložil prítomným program zasadnutia. K programu mala pripomienku p. Jana Vidová, ktorá žiadala doplniť do programu ďalší bod - rôzne. P. Viera Malíková žiadala vyňať bod 4 - školenie CO a urobiť ho v inom termíne a nie na zasadnutí OZ. Zároveň žiadala v zápisniciach pri hlasovaní uvádzať mená. Starosta obce upravil program zasadnutia tak, že bod 4 bude „Rôzne" a školenie CO sa ukutoční po zasadnutí OZ.

Hlasovanie:   za: E.Apolenová, P.Baďura, V. Malíková, J.Vidová, 

proti:   0

zdržalo sa:    0

2. Informácia o výstavbe v obci  

Starosta obce informoval poslancov o výstavbe v obci:

a)      príprava výstavby rodinných domov, rekonštrukcie (prestavby), kolaudácie rodinných domov ( príprava - Ing.  Slavomír Plesnivý, Ing. Peter Kubínyi Peter, Jaroslav Juriga, výstavba - Pavol Činčala, Ján Capák, Marcel Skyba, rekonštrukcia - Ing. Vratislav Božek, kolaudácia - Ing. Roman Horňák

b)      výstavba elektrickej siete v Hornom políčku - investor Západoslovenská energetika

c)      príprava výstavby kanalizácie

d)      výstavba logisticko-priemyselného parku v Sigoti.

3. Prejednanie výstavby nového stavebného obvodu v Hornom políčku

Starosta obce informoval poslancov o príprave stavebného obvodu v Hornom políčku. Jedná sa o výstavbu cca 50 - 60 rodinných domov. V súčasnosti je spracovaný geometrický plán na vytvorenie miestnych komunikácií a je rozpracovaná štúdia zástavby. Na vytvorenie miestnych komunikácií je potrebné odkúpiť od evanjelickej a.v. cirkvi a rímsko-katolíckej cirkvi pozemok v rozlohe 104 m2 z parc. č. 439, ďalej je potrebná zámena parc. č. 1-200/1 vo vlastníctve obce a časťou parc. č. 1/199 vo vlastníctve súkromných osôb podľa LV č. 1200, ostatnú výmeru potrebnú na vytvorenie miestnych komunikácií darujú vlastníci pozemkov obci. P. Malíková navrhla vyžiadať stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne k stavu ÚPD obce Adamovské Kochanovce.

Uznesenie č. 26/2008

a)   Obecné zastupiteľstvo  súhlasí s uzatvorením zámennej zmluvy, ktorej predmetom sú parc. č. 422/8 vo výmere 1.555 m2 - orná pôda, parc. č. 422/9 vo výmere 1.355 m2 - orná pôda, spolu 2.910 m2 (pôvodne parc. č. 1-200/1 vo vlastníctve Obce Adamovské Kochanovce) a parc. č. 422/4 vo výmere 2.910 m2 - orná pôda (pôvodne par. č. 1-199  vo vlastníctve vlastníkov  podľa LV č. 1200. Výsledkom zámennej zmluvy bude, že obec bude vlastniť parcelu č. 422/4 o výmere 2.910 m2 , z ktorej bude vytvorená miestna komunikácia. 

b)  Obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpou parc. č. 439 diel 26 o výmere 104 m2 - ostatná plocha, ktorej vlastníkom je Evanjelická a.v. cirkev v Adamovských Kochanovciach v ½  a Rímsko-katolícka cirkev v Adamovských Kochanovciach v ½.

c)   Ostatné plochy potrebné na vytvorenie miestnych komunikácií v stavebnom obvode Horné políčko darujú vlastníci  pozemkov Obci Adamovské Kochanovce darovacou zmluvou.

Hlasovanie: 

za: P.Baďura, Ing.M.Križan, Ing.M.Mikula, Ing. A.Muchová, J. Vidová

proti: 0

zdržalo sa: E. Apolenová, V. Malíková, Ing. Muchová

Uznesenie č. 27/2008

Obecné zastupiteľstvo  ukladá obecnému úradu zabezpečiť do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne k stavu územného plánu obce.

Hlasovanie:

za: E.Apolenová, P.Baďura, Ing.M.Križan, V.Malíková, Ing. M.Mikula, Ing. A.Muchová, J.Vidová

proti:  0

zdržalo sa:   0

4. Rôzne

a)   Starosta obce navrhol poslancom, aby OZ riešilo odpustenie poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu občanom zdržiavajúcich sa dlhodobo v cudzine čestným prehlásením.

Obecný úrad pripraví do 31. mája 2008 návrh doplnku k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

b)  Vzhľadom na vzniknutú problematiku zrušením dohody o pracovnej činnosti s Ing. Kontrovou - správkyňou domu smútku je potrebné doriešiť  túto pracovnú funkciu.

Obecný úrad predloží na najbližšom zasadnutí OZ návrh na správcovstvo domu smútku a cintorínov.

c)  Zástupkyňa starostu obce p. Vidová navrhla zakúpenie diktafónu, aby bolo možné nahrávať znenie uznesení OZ.

5.    Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 

Zapisovateľka:  Emília Križková   .......................................

Overovatelia:    Eva Apolenová    .......................................

                         Pavol Baďura      ........................................      

 

 

 

                                                                                           Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                            starosta obce