Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OcZ zo dňa 28.7.2009

Dátum: 03.08.2009
Na stiahnutie: z_pisnica_28.7.2009.doc (0 kb)

Obecný úrad   913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 28.7. 2009

 

 

 

Prítomní:   Zástupca starostu obce:  Ing. Michal Križan

                   Poslanci: Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Jana Vidová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                   Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: 0

Za overovateľov zápisnice určil Vieru Malíkovú, Ing. Miroslava  Mikulu

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

 

Program:

      1.   Otvorenie

      2.   Použitie rezervného fondu

      3.   Prejednanie využitia obecných pozemkov zakúpených v Hornom políčku

      4.   Prejednanie územno - plánovacej dokumentácie  v časti Horné políčko

      5.   Záver 

 

1. Otvorenie

     Zástupca starostu obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

     Predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.

Hlasovanie:   za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Jana Vidová, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

 

2. Použitie rezervného fondu

     Rezervný fond sa skladá z prebytku hospodárenia za r. 2007 a z prebytku hospodárenia za r. 2008.

Uznesenie č. 60/2009 k použitiu rezervného fondu

OZ schvaľuje použitie rezervného fondu na nákup pozemkov v Hornom políčku a splátku kontokorentného úveru na investičné výdavky v Dexia banke.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Jana Vidová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

 

3. Prejednanie využitia obecných pozemkov zakúpených v Hornom políčku

     Obec v oblasti Horného políčka vlastní 13 161 m2 pôdy. Z toho pre športový areál je potrebných 3 409 m2, na cestu približne 1 800 m2, bytový dom susediaci vedľa športového areálu 2 250 m2, bytový dom cez cestu oproti športovému areálu 1 900 m2. Zostáva 3 411 m2 pôdy. Na výstavbu 3. bytového domu je potrebné 1 900 m2. Obecná pôda pod rodinné domy zostáva vo výmere 1 511 m2. Možná kúpa by mala byť ešte 1 619 m2.

Uznesenie č. 61/2009 k využitiu pôdy v areáli Horného políčka

OZ schvaľuje využitie pôdy, vykúpenej v lokalite Horného políčka, ktorá je vo vlastníctve obce nasledovne:

               -  na výstavbu športového areálu

               - výstavbu komunikácií

               - výstavbu 2 bytových domov

               - výstavbu jedného účelového zariadenia

               -  zvyšok použiť na pozemky pod rodinné domy.

Hlasovanie:   za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, , Eva Apolenová, Jana Vidová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                       proti: Ing. Miroslav Mikula                             

                       zdržali sa: 0

 

4. Prejednanie územno - plánovacej dokumentácie  v časti Horné políčko

     Na základe jednania s vlastníkmi pozemkov v areáli Horného políčka a možnej výstavby ulice okolo centra športových aktivít Adamovské Kochanovce by výstavbu spolufinancovali  vlastníci s obcou. Zástupca starostu obce Ing. Michal Križan informoval o plánovaných nákladoch a ich finančnom krytí. Z toho dôvodu bude pripravované územné konanie pre územie, s ktorým súhlasia vlastníci pozemkov.

Uznesenie č. 62/2009 k prejednaniu územno - plánovacej dokumentácie v časti Horné políčko.

OZ súhlasí s úpravou územno - plánovacej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ZASI, s.r.o. Trenčín v zmysle uznesenia 61/2009 a predloženého pracovného návrhu.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, , Eva Apolenová, Jana Vidová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                      proti: Ing. Miroslav Mikula                             

                      zdržali sa: 0

 

7. Záver

     Po vyčerpaní programu zástupca starostu Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová                     ..........................................

Overovatelia:    Viera Malíková                  ..........................................

                           Ing. Miroslav Mikula         ..........................................

 

 

                                                                         

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                           zástupca starostu obce