Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OcZ zo dňa 3.11.2008

Dátum: 14.11.2008
Na stiahnutie: z_pisnica_oz_3.11.2008.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

                  

 

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 3. novembra 2008

 

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík

                Poslanci: Eva Apolenová, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová

                Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení:  Ing. Anna Muchová,  Pavol Baďura, Ing. Michal Križan

Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Vieru Malíkovú, Janu Vidovú

Písaním zápisnice starosta poveril  p. Annu Gagovú

 

Program:

         1. Otvorenie

         2. Prejednanie návrhu zastavovacej štúdie Horné políčko

         3. Predaj osobných motorových vozidiel

         4. Záver

 

1. Otvorenie

     Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

     Starosta predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.

Prítomní: 4 poslanci

Hlasovanie: za: Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula

                proti: 0

                zdržalo sa: 0

 

2. Prejednanie návrhu zastavovacej štúdie Horné políčko

      Zastavovacia štúdia Horné políčko je vypracovaná v  4 alternatívach zástavby.

1. alternatíva je zástavba rodinnými domami, táto sa už prejednávala a na základe jednania  boli vypracované ďalšie 3 alternatívy s umiestnením športového areálu. Tieto alternatívy sú označené ako číslo 1., 2., a 3.

1. alternatíva je umiestnenie športového areálu pri plote DSS

2. alternatíva je umiestnenie pri asfaltovej ceste v strede šírky Horného políčka

3. alternatíva je umiestnenie športového areálu v strede celej lokality

Umiestnenie športového areálu v Hornom políčku prejednala stavebná komisia a tiež vlastníci pozemkov. Stavebná komisia vyhodnotila klady a zápory umiestnenia športového areálu a odporučila OZ schváliť alternatívu č. 1.

Poslanci OZ po prejednaní schválili alternatívu č.1

K bodu 2. bolo prijaté uznesenie č. 79/2008, ktoré tvorí aj prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 79/2008 k návrhu zastavovacej štúdie Horné políčko

OZ v Adamovských Kochanovciach schvaľuje zastavovaciu štúdiu Horné políčko, alternatívu č. 1. pre výstavbu rodinných domov s malým športovým areálom, vypracovanú projektovou organizáciou ZASI s.r.o. z októbra 2008.

Prítomní: 4 poslanci

Hlasovanie:      za: Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula

                     proti: 0

                     zdržalo sa: 0 

 

3. Predaj osobných motorových vozidiel

     Vozidlá darované PZ sú vyradené z evidencie a náklady na opravu a uvedenie vozidiel do technického stavu pre STK, by stálo veľa peňazí. O predaji vozidiel rozhodlo OZ už predtým. OcÚ obdržal dve žiadosti o odkúpenie vozidiel, a to od Borisa Peťovského, Neporadza č. 209, ktorý odkúpi všetky tri autá za cenu 15 000.- Sk a Milana Minárika, Trenčianske Stankovce č. 591, ktorý odkúpi všetky tri autá za cenu 10 000 až 15 000.- Sk.

Poslanci OZ po prejednaní schválili predaj vozidiel Borisovi Peťovskému.

K bodu 3. bolo prijaté uznesenie č. 80/2008, ktoré tvorí aj prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 80/2008 k predaju osobných motorových  vozidiel

OZ v Adamovských Kochanovciach schvaľuje predaj osobných motorových vozidiel Fábia, Felícia a Samara za cenu 15 000.- Sk. /pätnásťtisíc/  Borisovi Peťovskému, Neporadza č. 209.

Prítomní: 4 poslanci

Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula

                 proti: 0

                 zdržalo sa:  0  

 

4.  Záver

      Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie OZ ukončil.

 

 

Zapisovateľka:  Anna Gagová               .......................................

 

Overovatelia:    Viera Malíková             .......................................

                          Jana Vidová                 ........................................      

 

 

                                                                                      Ing. Rudolf Kadlečík

                                                                                           starosta obce

 

Zapísané 5.11.200

 

ZÁVERY ROKOVANÍ

 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Adamovských Kochanovciach, konaného dňa 3.11.2008 o 18,00 hod v klube KD.

 

Uznesenia:

 

Uznesenie č. 79/2008 k návrhu zastavovacej štúdie Horné políčko

 OZ v Adamovských Kochanovciach schvaľuje zastavovaciu štúdiu Horné políčko, alternatívu č. 1. pre výstavbu rodinných domov s malým športovým areálom, vypracovanú projektovou organizáciou ZASI s.r.o. z októbra 2008.

Prítomní: 4 poslanci

Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula

                 proti:  0

                 zdržalo sa: 0 

 

                                                                                              ......................................

                                                         starosta obce

                                                           Ing. Rudolf Kadlečík

 

Uznesenie č. 80/2008 k predaju osobných motorových  vozidiel

OZ v Adamovských Kochanovciach schvaľuje predaj osobných motorových vozidiel Fábia, Felícia a Samara za cenu 15 000.- Sk. /pätnásťtisíc/  Borisovi Peťovskému, Neporadza č. 209.

Prítomní: 4 poslanci

Hlasovanie: za:  Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula

                        proti: 0

                        zdržalo sa: 0  

 


                                                                                      ....................................

                                                                                              starosta obce

                                                                                          Ing. Rudolf Kadlečík  

 

 

 

 

 

 

Zapísané 5.11.2008