Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OcZ zo dňa 5.6.2009

Dátum: 12.06.2009
Na stiahnutie: z_pisnica__5._6._2009.doc (0 kb)

Obecný úrad       913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 5.6. 2009

 


Prítomní:           

Zástupca starostu obce:  Ing. Michal Križan

Poslanci: Viera Malíková,  Ing.  Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Jana Vidová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

Hlavný kontrolór obce: Ing. Viktor Kollár

Ospravedlnení: 0

Za overovateľov zápisnice určil Vieru Malíkovú, Ing. Miroslava  Mikulu

Písaním zápisnice poveril  Annu Gagovú

Program:

  1. Otvorenie
  2. Využitie športovo-oddychového strediska
  3. Zriadenie prístupu na internet v obci
  4. Prejednanie kúpy pozemkov v areáli Horného Políčka
  5. Prejednanie územno-plánovacej dokumentácie
  6. Geometrické zameranie Horného Políčka, vypracovanie realizačnej dokumentácie
  7. Záver

 

1. Otvorenie

            Zástupca starostu obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

Predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať.

Hlasovanie:  za: Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula,  Jana Vidová, Eva Apolenová, Ing. Michal Križan, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                      proti: 0

                      zdržali sa: 0

2. Využitie športovo-oddychového strediska

      Po spoločných konzultáciách s TRRA, je potrebné určiť presný spôsob využívania športovo - oddychového strediska voľného času. Zástupca starostu obce Ing. Michal Križan  predniesol varianty využívania tohto strediska. 1. variant je, že športové stredisko by sa využívalo bezodplatne a 2. variant je vo výške režijných nákladov. Keďže by to malo slúžiť širokej verejnosti a pre občanov obce, Ing. Michal Križan navrhol, aby poslanci hlasovali o využití športovo - oddychového strediska voľného času bezodplatne.

Uznesenie č. 44/2009 k využitiu športovo-oddychového strediska.

OZ schvaľuje bezodplatne využívanie športovo - oddychové strediska voľného času v lokalite Horného Políčka.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová,  Jana Vidová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

3. Zriadenie prístupu na internet

V súvislosti s výstavbou športovo - oddychového strediska voľného času navrhol zástupca starostu obce Ing. Michal Križan zriadiť miesto na internet pre občanov obce, pre zlepšenie informovanosti v súvislosti so športovo - oddychovým strediskom voľného času.

Uznesenie č. 45/2009 k zriadeniu prístupu na internet v súvislosti s výstavbou športovo - oddychové strediska voľného času.

OZ schvaľuje návrh zástupcu starostu obce Ing. Michala Križana so zriadením internetu v obci Adamovské Kochanovce pre občanov obce a aj občanov okolitých obcí bezodplatne v priestoroch obecného úradu v pracovnom čase od 7.30 - 16.00 hod.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová, Jana Vidová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

4. Prejednanie kúpy pozemkov v areáli Horného Políčka

Na základe jednania s vlastníkmi v areáli Horného Políčka a možnej výstavby ulice okolo športovo - oddychové strediska voľného času by výstavbu spolufinancovali  vlastníci s obcou. Zástupca starostu obce Ing. Michal Križan informoval o plánovaných nákladoch a ich finančného krytia. 

Uznesenie č. 46/2009 k prejednaniu kúpy pozemkov v areáli Horného Políčka.

OZ schvaľuje výkup podielov pozemkov na parcele č. 198/1 v cene 12 Eur/m2 od spoluvlastníkov podielov na tejto parcele v katastrálnom území Adamovské Kochanovce a zároveň pri nevysporiadaných dedičských konaniach poveruje zástupcu starostu obce Ing. Michala Križana  vypracovaním zmlúv o budúcej kúpnej zmluve na výkup pozemkov v cene 12 Eur/m2  na tejto parcele.

Hlasovanie: za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Eva Apolenová,  Jana Vidová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                      proti: 0                               

                      zdržali sa: 0

5. Prejednanie územno-plánovacej dokumentácie

Zástupca starostu obce Ing. Michal Križan predložil poslancom územno-plánovaciu dokumentáciu s 56 rodinnými domami, 3 bytovkami so 16 bytovými jednotkami a 2 viacúčelovými ihriskami. Vysvetlil možnosti vybudovania inžinierskych sietí a jednotlivé detaily plánovanej výstavby.

Uznesenie č. 47/2009 k prejednaniu územno-plánovacej dokumentácie. 

OZ schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu lokality Horného Polička. z mája 2009 vypracovanú ZASI s.r.o., Trenčín.

Hlasovanie:  za:  Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Eva Apolenová, Jana Vidová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                     proti: 0                               

                     zdržali sa:  Ing. Miroslav Mikula

6. Geometrické zameranie Horného Políčka, vypracovanie realizačnej dokumentácie

Zástupca starostu obce Ing. Michal Križan informoval, že sa obec s jednotlivými vlastníkmi pozemkov dohodla na nasledovných krokoch:

  1. obec vypracuje podklady na spolufinancovanie jednotlivých krokov infraštruktúry
  2. obec zabezpečí vypracovanie realizačnej dokumentácie
  3. pripraví ponuku na geometrické zameranie.

Uznesenie č. 48/2009 ku geometrickému zameraniu Horného Políčka a vypracovaniu realizačnej dokumentácie.

OZ poveruje zástupcu starostu obce vypracovaním realizačnej dokumentácie k jednotlivým inžinierskym sieťam v lokalite Horného Políčka a prípravou ponuky na geometrické zameranie lokality.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Križan, Viera Malíková, Ing. Miroslav  Mikula, Eva Apolenová, Jana Vidová, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura

                     proti: 0                               

                     zdržali sa: 0

7. Záver

Po vyčerpaní programu zástupca starostu Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka: Anna Gagová                          ..........................................

Overovatelia:  Viera Malíková                         ..........................................

                         Ing. Miroslav Mikula                ..........................................

 

 

                                                                          

                                                                                             Ing. Michal Križan

                                                                                           zástupca starostu obce