Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OcZ zo dňa 6.10.2008

Dátum: 22.10.2008
Na stiahnutie: zapisnica_oz_6.10.2008.doc (0 kb)

Obecný úrad   913 05  Adamovské Kochanovce
   


Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 6. októbra 2008Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Rudolf Kadlečík
                Poslanci: Eva Apolenová, Viera Malíková, Ing. Miroslav Mikula, Jana Vidová, Ing. Anna Muchová,  Pavol Baďura, Ing. Michal Križan
                Hlavný kontrolór obce: ospravedlnený

Ospravedlnení: 0
Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Evu Apolenovú a Ing. Miroslav Mikula

Písaním zápisnice starosta poveril  p. Annu Gagovú

Program:
1. Otvorenie
    2. Postup prác na prepracovaní Územno-plánovacej dokumentácie /ÚPD/ obce
    3. Predaj osobných vozidiel darovaných PZ
    4. Príprava VZO
    5. Záver

1. Otvorenie
    Starosta obce Ing. Rudolf Kadlečík otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
    Starosta predložil prítomným program zasadnutia a dal hlasovať. 
Hlasovanie: za: Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová,  Pavol Baďura
                  proti:  0
                  zdržalo sa: 0

2. Postup prác na prepracovaní ÚPD obce
    Starosta obce opäť informoval poslancov, že vzhľadom k tomu, že v roku 2006 obecné zastupiteľstvo neprejednalo v zmysle zákona ÚPD obce, táto stratila záväznosť a preto treba vypracovať novú. Ďalším postupom je schválenie vypracovaného Zadania, ktoré je podkladom pre  spracovanie Urbanistickej štúdie obce. 
Na zasadnutie OZ sa dostavil Ing. Michal Križan.

Uznesenie č. 76/2008 k postupu prác na prepracovaní ÚPD obce
OZ v Adamovských Kochanovciach

1. Prerokovalo:
1.1. Informáciu starostu o stave jestvujúcej územnoplánovacej dokumentácie obce Adam. Kochanovce
1.2. Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obce Adam. Kochanovce pozostávajúcej z dvoch častí:
      časť I. územie logisticko-priemyselného parku
      časť II. zostávajúca plocha katastrálneho územia obce v rozsahu a obsahu Konceptu ÚPD obce.

2. Konštatuje,
    že v súčasnej dobe Územný plán obce z roku 1996 nespĺňa právne a metodické parametre zodpovedajúce  požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

3. Ukladá OcÚ,
    zabezpečiť spracovanie Územného plánu obce Adamovské Kochanovce v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a Vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z.z. s tým, že náklady spojené so spracovaním a prerokovaním ÚPD obce v súlade s § 19 stavebného zákona  budú uhradené organizáciou Signum Group s.r.o. Bratislava, ktorej výhradná potreba plochy 70 ha vyvolala obstaranie ÚPD obce.

4. Súhlasí,
    so Zadaním pre spracovanie Urbanistickej štúdie obce Adamovské Kochanovce pozostávajúca  z dvoch častí:
    časť I. územie pre logisticko-priemyselný park,
    časť II. zostávajúca plocha katastrálneho územia obce,
v rozsahu spracovania Konceptu ÚPD obce  podľa § 4 ods.3 stavebného zákona.

Hlasovanie:      za: Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan
                       proti:         0
                       zdržalo sa: 0 


3. Predaj osobných vozidiel darovaných PZ
    Vzhľadom k tomu, že o kúpu vozidiel nikto neprejavil záujem , treba doriešiť ich likvidáciu. Poslanci navrhli osloviť opravárov v obci a dať im posúdiť ako sa s nimi naloží a zároveň ich pristaviť do dvora OcÚ k nahliadnutiu na dobu jedného mesiaca a potom zošrotovať.
Uznesenie č. 77/2008 k predaju osobných vozidiel darovaných PZ
OZ v Adamovských Kochanovciach ukladá OcÚ zistiť u servisných technikov cenu za prípadnú opravu vozidiel, aby prešli STK. Pristaviť uvedené vozidlá do dvora OcÚ. Auto Samara predať do šrotu.
Termín 1 mesiac.
Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan
                  proti: 0
                  zdržalo sa: 0   


4.  Príprava VZO
    Starosta obce navrhol nasledovný program VZO, ktoré sa uskutoční 17.10.2008 o 18,00 hod. v sále KD.
    1. Otvorenie
    2. Správa o činnosti OcÚ a zabezpečovaní rozvoja obce
    3. Informácia o likvidácii KO a jeho separovaní /výklad pozvaného odborníka/
    4. Diskusia
    5. Záver
Poslanci navrhli doplniť informáciu o kanalizácii, ÚPD obce, výstavbu logisticko-priemyselného parku, o zásadách kompostovania, stavebné lokality v obci.
Uznesenie č. 78/2008 k príprave VZO
OZ schvaľuje termín VZO 17.10.2008 o 18,00 hod. s nasledovným programom:
    1. Otvorenie
    2. Správa o činnosti OcÚ a zabezpečovaní rozvoja obce /informácia o výstavbe kanalizácie, spracovanie ÚPD obce, výstavba logisticko-priemyselného parku, informácia o určenie lokality pre vytvorenie kompostoviska/
    3. Informácia o likvidácii KO  a jeho separovanie
    4. Diskusia
    5. Záver
Hlasovanie:  za: Eva Apolenová, Viera Malíková, Jana Vidová, Ing. Miroslav Mikula, Ing. Anna Muchová, Pavol Baďura, Ing. Michal Križan
                  proti:         0
                  zdržalo sa: 0   

5.  Záver
    Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie OZ ukončil.

Zapisovateľka:  Anna Gagová              .......................................

Overovatelia:    Eva Apolenová            .......................................

           Ing. Miroslav Mikula                 ........................................   


                                                                                                Ing. Rudolf Kadlečík
                                                                                                     starosta obce

Zapísané 8.10.2008