Preskočiť na obsah

Zápisnice z verejných zasadnutí obec. zastupiteľstva > Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 16.11.2011

Dátum: 21.11.2011
Na stiahnutie: 20111116_zapisnica_oz.doc (0 kb)

Obecný úrad    913 05  Adamovské Kochanovce

 

 

 

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 16. 11. 2011

 

 

Prítomní:   Starosta obce:  Ing. Michal Križan

                 Poslanci:  Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                 Hlavný kontrolór obce:  Ing. Peter Fabian

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Mikula

Neprítomní: Mgr. Marta Božková

Za overovateľov zápisnice určil Ing. Máriu Pavlíkovú a Jána Pomšára.

Písaním zápisnice poveril Emílliu Križkovú.

 

 

Program:

             1.Otvorenie

             2. Schválenie geometrického plánu Horné políčko

             3. VZN č. 5/2011 „Požiarny poriadok"

             4. Záver

 

1. Otvorenie

     Starosta obce otvoril mimoriadne zasadnutie OZ. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie je uznášania-schopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň dal hlasovať o programe mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

2. Schválenie geometrického plánu Horné políčko

     Starosta obce informoval poslancov o vypracovanom geometrickom pláne, ktoré si odsúhlasilo Spoločenstvo vlastníkov v Hornom políčku. Vysvetlil jednotlivé rozparcelovanie a požiadavky, ktoré viedli k danému rozparcelovaniu. Zároveň požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k Dohode o úprave vlastníckych vzťahov.

Uznesenie č. 63/2011 k schváleniu geometrického plánu Horné políčko

a) OZ  s c h v a ľ u j e  geometrický  plán  číslo  33183287-70-11  vyhotovený  Ing. Branislavom Novákom a overený Správou katastra Trenčín pod číslom 1164/11.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: Ing. Anna Muchová

b) OZ  s ú h l a s í   s  bezodplatným  usporiadaním  vlastníckych  vzťahov k  novým pozemkom, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 33183287-70-11 vyhotoveného  Ing. Branislavom Novákom a zavkladovaného Správou  katastra Trenčín pod číslom 1164/11.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

c)  OZ  s c h v a ľ u j e   text  Dohody o úprave vlastníckych vzťahov vypracovanej ku geometrickému plánu číslo 33183287-70-11 vyhotoveného  Ing. Branislavom Novákom a zavkladovaného Správou katastra Trenčín pod číslom 1164/11.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

3. VZN č. 5/2011 „Požiarny poriadok"

     Požiarny poriadok dopĺňa povinnosti obce podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v nadväznosti na § 26 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Uznesenie č. 64/2011 k VZN č.5/2011 „Požiarny poriadok"

OZ  s c h v a ľ u j e  VZN č.5/2011 „Požiarny poriadok" s pripomienkami.

Hlasovanie:   za: Mgr. Eva Bučková, Viera Malíková, Ing. Anna Muchová, Ing. Mária Pavlíková, Ján Pomšár

                   proti: 0

                   zdržali sa: 0

 

4. Záver

     Po vyčerpaní programu starosta Ing. Michal Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapisovateľka: Emília Križková           ..........................................

Overovatelia:   Ing. Mária Pavlíková    ..........................................

                      Ján Pomšár                ..........................................         

 

                                                                          

 

 

                                                                                  Ing. Michal Križan

                                                                                       starosta obce